اعضا - مسعود ابی ترابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مسعود ابی ترابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی
عنوان فعالیت اجرایی تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 ـ مسئول امور آموزشی و دانشجویی دانشکده فنی 79/07/19 80/03/02
2 ـ استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده فنی 1379 1384
3 ـ معاون آموزشی دانشکده فنی 80/03/02 82/02/02
4 ـ مسئول ارزیابی عملکرد پیشرفت طرح‌های عمرانی در دست اجرای ساختمان دانشکده علوم، مجموعه خانه‌های سازمانی، مجموعه ورزشی و مسجد دانشگاه 80/05/22 80/06/20
5 ـ معاون اداری و دانشجویی دانشکده فنی 82/02/02 82/05/20
6 ـ نماینده رئیس دانشگاه در کمیسیون مناقصه موضوع ماده 15 دستورالعمل ماده 48 آئین نامه انجام امور مالی و معاملاتی 84/09/15 88/06/01
7 ـ مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه 84/11/01 88/06/01
8 ـ بازرس طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع دانشگاه 84/11/11 88/06/01
9 ـ سرپرست گروه بازرسان طرح تکریم دانشگاه 86/03/02 88/06/01
10 ـ عضو کمیته ارزیابی عملکرد دانشگاه 86/03/26 88/06/01
11 ـ مسئول دبیرخانه هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه 87/10/07 88/06/01
12 ـ معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده فنی 90/07/23 91/09/30
13 ـ عضو کارگروه آزمون مربوط به جذب اعضای غیرهیأت علمی 91/09/30 1392
14 ـ مدیر طرح و برنامه دانشگاه 91/10/01 93/05/10
15 ـ عضو هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان اردبیل 1389 حال حاضر
:: ::