اعضا - مسعود ابی ترابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مسعود ابی ترابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
نام و محل و سال اخذ مدرک: دانشگاه فنی و مهندسی تنسی آمریکا سال 1367

کارشناسی: مهندسی عمران 1360

کارشناسی ارشد اول: مهندسی عمران ـ سازه 1362

کارشناسی ارشد دوم: مهندسی مکانیک ـ طراحی جامدات 1367
:: ::