اعضا - مسعود ابی ترابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مسعود ابی ترابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوایز
 
1 ـ دانشجوی استعداد درخشان گروه مهندسی عمران به اسم Chi Epsilon
2 ـ دانشجوی استعداد درخشان کلیه رشته‌های فنی و مهندسی به اسم Tau Beta Pi
 
:: ::