اعضا - اسماعیل چمنی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور اسماعیل چمنی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده

 مقالات انگلیسی
 

Jahani, R. , Behnamian, B., Dezhsetan, S., Karimirad, R., Chamani. 2022. Chitosan nano-biopolymer/Citrus paradisi peel oil delivery system enhanced shelf-life and postharvest quality of cherry tomato.  International Journal of Biological Macromolecules,

DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2022.11.182

Heydari, H and Chamani, E. 2022. High‑frequency plant regeneration and genetic fidelity assessment of regenerants by molecular and biochemical markers in
Woodland Sage (Salvia nemorosa L.). Industrial Crops and Products, 187,.
https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.115404


Fallahpour, M., Koobaz, P., Chamani, E., Azadi, P.,  Mii, M. 2022. Selection of suitable lily cultivars by using needle agroinfiltration for blue flower production.
The Journal of Horticultural Science and Biotechnology.        https://doi.org/10.1080/14620316.2022.2107953


Chamani, E, Kanani, M. Shokouhyan, A., Torabi, M. 2020. Essential oil content and composition in various ecotypes of damask rose from different regions. Acta Scientiarum Polonarum-Hororum Cultus, 20(1)
 
Chamani, E, Kanani, M. Shokouhyan, A., Torabi, M. 2020. Plant secondary metabolism and lower color changes in damask rose at diferent lowering development stages. Acta Physiologiae Plantarum, 43(4)
https://doi.org/10.1007/ s11738-021-03200-w

Tariverdizadeh, N., Mohebodini, M., Chamani, A and, Ebadi, A. 2021. Iron and zinc oxide nanoparticles: An efficient elicitor to enhance trigonelline alkaloid production in hairy roots of fenugreek. Industrial Crops & Products, 162
https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2021.113240.

Fathi, R. , Mohebodini, M., Chamani, A and, Sabaghnia, N. 2021. Morphological and phytochemical variability of Satureja hortensis L. accessions:  An effective opportunity for industrial production. Industrial Crops & Products, 162
 https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.113232

Chamani, E, Wagstaff, C and Kanani, M. 2020.Phenolics pattern of cut H3O rose flowers during floral development.  Scientia Horticulturae, 271
DO  - 10.1016/j.scienta.2020.109460

Heydari, H.R., Chamani, E and Smaielpour, B. 2020. Cell line selection through gamma irradiation combined with multi-walled carbon nanotubes elicitation enhanced phenolic compounds accumulation in Salvia nemorosa cell culture. Plant, cell, tissue and organ culture,  142353367

Hossini Darvishani, S.N., Chamani, E, Ghasemi,V., Esmaielpour, B and Yaghoubian, Yaser. 2020.  In vitro physiochemical response of viola odorata to combined salt and drought stress. Acta Scientiarum Polonarum-Hortorum Cultus,19(4): 53-62.


Tahmasebi, M., Golmohammadi, A., Nematollahzadeh, A.,  Davari, M.,  Chamani, E. 2020. Modeling and Optimization of Antifungal effects of Some Essential oils against soft rot (Rhizopus stolonifer) through response surface methodology, Biological Control of Bacterial Plant Diseases, 8(2), 39-49

Heydari, H., Chamani, E and Esmaielpour, B. 2020. Effect of total content nitrogen and NH4/ NO3 ratio on biomass accumulation and secondary methabolite production in cell suspension culture Salvia nemorosa.  Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding (IJGPB),9:17-27.

Staji, A., Chamani, E., Khazaei, Z. 2020. Influence of Plant Growth Regulators on Callogenesis and the Biomass of Cell Suspensions in Lily (Lilium ledebourii and Lilium regal. Journal of Applied Biotechnology Reports, 10.30491/JABR.2020.226481.1210

Pourbryrami Hir, Y., Mahsa Khalafi., Chamani, E., Maleki Lajayer, H.2020. Investigation on the Effect of Chitosan on Regeneration and Secondary Metabolite Production of Lilium regal. Journal of Plant physiology and breeding (Accepted)


Tahmasebi, M., Golmohammadi, A., Nematollahzadeh, A., Davari, M and Chamani, E. 2019. Control of nectarine fruits postharvest fungal rots caused by Botrytis Cinerea and Rhizopus Stolonifer via some essential oils. Journal of Food Science and Technology, 10 (97)
 

Izadi, N., Chamani, E., Shokouhian, A.A., Zakaria, R.A. 2019. Induction and Identification of Polyploidy byColchicine Treatment in Lilium regale. Cytologia,84(3): 271-276.

Tarverdizadeh, N., Mohoboldini, M., Chamani, E., Ebasi,A. 2018. Influence of Agrobacterium rhizogenes strains on hairy roots induction inTrigonella foenum-graecum L. and secondary metabolites production. Journal of Plant Molecular Breeding, 6(1): 53-60.

Tarverdizadeh, N., Mohoboldini, M., Chamani, E., Ebasi,A. 2018. Effects of explant age and strain of Agrobacterium rhizogenes onhairy root induction in Fenugreek (Trigonella foenum– graecum L.). Iranian Journal of Genetics and Breeding, 7(1): 51-59.


Chamani, E, Wagstaff, C. 2019. Effects of postharvest relative humidity and variousre-cutting on vase life of cut rose flowers. Int. J. Postharvest Technology and Innovation, 6:70

Fathi, R., Mohebodini, M and Chamani, E. 2019. High-efficiency Agrobacterium rhizogenes-mediated genetic transformation in Cichorium intybus L. via removing macronutrients. Industrial Crops and Products,  128: 572-580.

Maleki Lajayer, H.,Zakizadeh, H., Hamidoghly, Y., Bigluei, M.H and Chamani, E. 2018. Ornamental potential and freezing tolerance of six Thymus spp. species as ground-covering plants in the landscape. Zemdirbyste-Agriculture, 105(1): 79–88.
 
Farmanpour Kalalagh, K., Mohebodini, M., Ghanbari, A.,Chamani, E.,Erfani, M. 2016. Determination of genetic diversity among Arasbaran cornelian cherry (Cornus mas L.) genotypes based on quantitative and qualitative traits. Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding, 5(2): 32-40. 
 

Mottaghinia, L., Hassanpour, M., Razmjou, J., Chamani, E. 2017. Intraguild predation on the parasitoid wasp Aphidius colemani by the predator Aphidoletes aphidimyza: Effect of host plant cultivars. . J. Agr. Sci. Tech. (accepted to publish in 2018).

Maleki-Lajayer, H., Zakizadeh,H., Hamidoghli, Y., Bigluei, M.H and Chamani, M. 2018. Ornamental potential and freezing tolerance of some six thyme (Thymus spp.) species as a ground- covering plants in the landscape. Journal of Zemdir Byste Agriculture, 105(1) 79-88.

Chamani, E., Karimi, S., Moheboldini, M and Ghanbari, S. 2015.The effect of Zinc oxide nano particles and Humic acid on morphological characters and secondary metabolite production in Lilium ledebourii Bioss. Iranian J. genetics and plant breeding, 4(2): 11-19.
 
Mottaghinia, L., Hassanpour, M., Razmjou, J., Chamani, E. 2015. Functional Response of Aphidoletes aphidimyza Rondani (Diptera:Cecidomyiidae) to Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae):Effects of Vermicompost and Host Plant Cultivar. Neotrop Entomol, 3(1): 51-58.

Chamani, E., Tahami, S. K., Zare, N., Asghari-Zakaria, R., Mohaboldeni, M and Joyce, D.C. 2012. Effect of different levels of cellulase and pectinase enzyme treatment times on protoplast isolation and viability in Lilium ledebeourii Bioss. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 40(2): 123-128.
 
Tahami, S. K., Chamani, E., Zare, N., Asghari-Zakaria, R., Mohaboldeni, M and Joyce, D.C. 2014. Karyological Characteristics of Lilium ledebourii Boiss and Lilium longiflorum Thunb. Cytologia, 79(4): 1–6.

 Tahami, S. K., Chamani, Eand Zare, N. 2014. Plant Regeneration from Protoplasts of Lilium ledebourii (Baker) Boiss. J. Agr. Sci. Tech. 16: 1133-1144.
 
Chamani, E., Tahami, S. K. 2016. Efficient protocol for protoplast isolation and plant regeneration of Fritillaria imperialis L. J. Agr. Sci. Tech. 18: 467-482.

Chamani, E., Khalighi, A., Joyce, D. C., Irving, D. E., Zabih allah, Z., Mostofi, y., Kafi, M. 2005. Ethylene and anti-ethylene treatment effects on cut ‘First Red’ rose. Journal of Applied Horticulture, 7(1):3-7.


Chamani, E, Irving, D. E., Joyce, D. C. Arshad, M. 2006. Studies with thidiazuron on the vase life of cut rose flowers. Journal of Applied Horticulture, 8(1):42-44.

Chamani, E., Joyce, D. C. Esmaeilpour, B. 2007. Thidiazuron effects on physiochemical characteristics of carnation during pre and postharvest periods. Journal of Applied Horticulture. 9 (2).

Chamani,E., D.C. Joyce and A. Reihanytabar. 2008. Vermicompost Effects on the Growth and Flowering of Petunia×hybrida ‘Dream Neon Rose’. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 3 (3): .

Chamani, E., Joyce, D.C., and Feizi, S. 2007. Thidiazuron Effects on Dianthus caryophyllus ‘Lunetta’. Acta Hort. 755: 355- 310.


Chamani, E., Arshad, M., and Pourbeyrami, Y.2009. Response of various cut lisianthus cultivars to silver thiosulfate treatment. J. Food, Agriculture and Environment, 7(2): 746-748.

Hatami, S. H., Gorbani, M., Mortazaviyan, M., Nourozian, D., Atyabi, M., Akbarzade, A., and Chamani, E. 2011. .Oxidative stress and leaf senescence. Insight Botany, 1 (1): 5-14

Maleki lajayer, H. , Esmaielpour, B. Chamani, E. 2010. Hinokitiol and activated charcoal influence the microtuberization and growth of potato (Solanum tuberasum cv. Agria) plantlets in vitro. Australian Journal of Crop Science, 5(11):1481-1485.مقالات فارسی

 فتحي، ر.، محب الديني، م.، اسماعيل چمني. مطالعه ي روابط بين صفات ريخت شناسي و فيتوشيميايي توده هاي مرزه Satureja hortensis L  . 1400. مجله توليدات گياهي،44(3):318-305.

قلي زاده،ا.، محب الديني،م.، عبادي، ا و چمني، ا. 1400. ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مختلف شوید براساس صفات مورفولوژیکی و درصد اسانس اندام ‏هوایی. علوم باغباني ايران، 52(3):592-581.

ملکی لجایر، ح.، سلطانزاده، س.،  اسماعیل پور، ب.، چمنی، ا.، موسی ترابی گیگلو، م.، پوربیرامی هیر،ي. 1400. اثرات پیش تیمار بذر شوید با سالیسیلیک‌اسید در شرایط تنش فلزات سرب و کادمیم. نشريه تحقيقات بذر،  37(4)41-30.

 چمني، اسماعيل.، خليقي، ا.، جويس، د.، ايروينق، د.، زماني، ز.، مستوفي، ي.، و كافي، م. 1384 .اثر تيوسولفات نقره و 1- متيل سيكلوپروپن بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي گل بريدني رز رقم فرست رد. مجله علوم و فنون باغباني، جلد 6، شماره 3، 159-170.
 
چمنی، ا.، ایزدی، ن.، مشایخی، ک.، و ترابی گیگلو، م. 1388. تاثیر بنزیل آدنین و ایندول استیک اسید بر تولید فلس گل سوسن در شرایط درون شیشه ای. مجله دانش کشاورزی تبریز، 20(1): 169-177.
 
ایزدی، ن.، مشایخی، ک.، و چمنی، ا. 1388. بررسی اندام زایی و کالوس زایی گل سوسن چلچراغ در شرایط درون شیشه ای. مجله پژوهش های تولیدات گیاهی، 18(1): 119-132.
 
گندابی، م.، حسن پور، م.، حاتم زاده، ع.، ربیعی،ب.، و چمنی، ا. 1387. ثرات بنزیل آدنین و تیوسولفات نقره بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی گل های شاخه بریده سوسن. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، 45، 603-612.
 
چمنی، ا.، اسماعیل پور، ب.، پوربیرامی هیر، ِ.، ملکی لجایر، ح.، و سعادتی، ا. 1391. بررسي اثرات تيديازرون و اسيد هيوميک روي عمر پس از برداشت گل آلسترومريا رقم کنيامبه. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). 26 (2): 152-147.
 
کشاورزی، ل و چمنی، ا. 1390. تاثیر تیمار کوتاه مدت (پالسی) هینوکیتیول، اسید هیومیک، ساکارز و تیوسولفات  نقره بر گلجایی گل بریدنی سوسن رقمYelloween . مجله علوم باغبانی ایران، 42(4): 402-393.
 
چمنی، ا.، کشاورز، لیلی.، و قادری رحیم . 1391. بررسي اثرات اسيد هيوميک ، تیوسولفات نقره و ساکارز روي عمر پس از برداشت گل میخک. مجله علوم باغبانی ایران، 43(3): 283-275.
 
حسینی درویشانی، س ص. و چمنی، ا. 1391.  بهبود عمر پس از برداشت گل بریده رز رقم رد اولد با استفاده از تیمارهای مختلف ارگانیکی و تیوسولفات نقره. مجله علوم باغبانی ایران، 44(1): 41-31.
 
شهبازی، م.، چمنی، ا.، شهبازی، م.، مصطفوی،  و پوربیرامی، هیر. 1391.  بررسی تاثیر بسترهای مختلف کشت شامل ورمی کمپوست، پیت و پوست نارگیل بر خصوصیات رشد و گلدهی میخک.  نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 22(3): 127-136.
 
چمنی، ا و طاهری، م. تاثیر هورمونهای رشد بر باززایی درون شیشه ای زنبق مردابی. 1394. 1 (29) : 68-78.

حمیداوغلی،  س.، چمنی، ا.، حمیداوغلی، ی.، طالعی، ن. 1394. اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی در باززایی مستقیم سوخچه از ریزنمونه فلسی لاله واژگون. نشریه تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی، 16:  211 -217.

دریانی، پ.، زارع، ن.، چمنی، ا.، شیخ زاده مصدق، پ.، جوادی مجدد، د. 1394. تأثیر نانوذرات ‌نقره بر آلودگی میکروبی و رشد درون‌شیشه‌ای جوانه‌های جانبی و انتهایی ارقام فندق. فن آوری زیستی، 6(1): 21-31.

متقی نیا، ل.، حسن پور، م.، رزمجو، ج.، چمنی ا.، حسینی، م. 1394. اثر ورمی کمپوست روی برخی ویژگی های زیستی شته ی  جالیز Aphis gossypii Glover و پشه ی شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani در دو رقم خیار گلخانه ای. پژوهشهای کاربردی در گیاهپزشکی، 2(4): 56-.64.

چمنی، ا .، بنیادی، م.، قنبری، ع. 1394. تاثیر اسید سالیسیلیک و اسید هیومیک بر شاخص های رویشی گیاهزینتی دارویی پروانش. نشریه علوم باغبانی، 29 (4): 631-641.

هادیزاده، ح.، محب الدینی، م.، اسماعیل پور، ب.،چمنی، ا. 1394. بررسی کالوس‌زایی و باززایی گیاه دارویی کاسنی. نشریه علوم باغبانی، 29 (4): 621-630.

افتخاری، ز.، چمني، ا.، باقری، م.،  زرگرزاده، ف. داوری، م. 1395. اثر چند ترکیب گیاهی در مهار الودگی های قارچی و باکتریایی در محیط کشت های ریز ازدیادی گیاهان. مهار زیستی در گیاهپزشکی، 4(1): 79-84.

 بگی، ه.،  چمني، ا . 1395. تأثير نانوذرات آهن و اسيد هيوميک بر رشد، نمو و عمر پس از برداشت گل رُز رقم. علوم و فنون كشتهاي گلخانهاي، 7 (27): 103-111. 

 

  نبوی مهاجر، ز.س.، و چمنی، ا.1390 بررسی اثر تیوسولفات نقره، اسید سالیسیلیک، اسید هیومیک و نانو سیلور بر خواص فیزیکو شیمیایی گل نرگس (پذیرفته شده در مجله علوم باغبانی ایران).

 

شاهسون مارکده، م.،  چمنی، ا.  1393 .  تاثیر ترکیبهای مختلف بستری با پسماند کمپوست قارج بر شاخص های رشدی شب بوی بنفش "رقم Hanza" . نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار،4(24): 7-17.

 
شاهسون مارکده، م.،  چمنی، ا. 1393.  تاثیر غلظت و زمانهای کاربرد اسید هیومیک بر ویژگیهای کمی و کیفی گل شب بو. علوم و فنون کشتهای گلخانه ای، 5 (19): 157-170.


چمنی، ا و طاهری، م. 1394. تاثیر هورمونهای رشد بر باززایی درون شیشه ای زنبق مردابی. مجله علوم باغبانی ایران، 1 (29) : 68-78.


حمیداوغلی،  س.، چمنی، ا.، حمیداوغلی، ی.، طالعی، ن. 1394. اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی در باززایی مستقیم سوخچه از ریزنمونه فلسی لاله واژگون. نشریه تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی، 16:  211 -217.


دریانی، پ.، زارع، ن.، چمنی، ا.، شیخ زاده مصدق، پ.، جوادی مجدد، د. 1394. تأثیر نانوذرات ‌نقره بر آلودگی میکروبی و رشد درون‌شیشه‌ای جوانه‌های جانبی و انتهایی ارقام فندق. فن آوری زیستی، 6(1): 21-31.


متقی نیا، ل.، حسن پور، م.، رزمجو، ج.، چمنی ا.، حسینی، م. 1394. اثر ورمی کمپوست روی برخی ویژگی های زیستی شته ی  جالیز Aphis gossypii Glover و پشه ی شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani در دو رقم خیار گلخانه ای. پژوهشهای کاربردی در گیاهپزشکی، 2(4): 56-.64.


چمنی، ا .، بنیادی، م.، قنبری، ع. 1394. تاثیر اسید سالیسیلیک و اسید هیومیک بر شاخص های رویشی گیاهزینتی دارویی پروانش. نشریه علوم باغبانی، 29 (4): 631-641.


هادیزاده، ح.، محب الدینی، م.، اسماعیل پور، ب.،چمنی، ا. 1394. بررسی کالوس‌زایی و باززایی گیاه دارویی کاسنی. نشریه علوم باغبانی، 29 (4): 621-630.


افتخاری، ز.، چمني، ا.، باقری، م.،  زرگرزاده، ف. داوری، م. 1395. اثر چند ترکیب گیاهی در مهار الودگی های قارچی و باکتریایی در محیط کشت های ریز ازدیادی گیاهان. مهار زیستی در گیاهپزشکی، 4(1): 79-84.


 بگی، ه.،  چمني، ا . 1395. تأثير نانوذرات آهن و اسيد هيوميک بر رشد، نمو و عمر پس از برداشت گل رُز رقم. علوم و فنون كشتهاي گلخانهاي، 7 (27): 103-111.


بررسی اثر نانوسیلور، اسید سالیسیلیک، اسید هومیک و تیوسولفات نقره بر خواص فیزیکوشیمیایی گل بریده نرگس. نشریه علوم باغبانی ایران، 45(3): 257-266.


چمني، ا.، قمری، م.، محب الدینی، م.،  قنبری، ع.، حیدری، ح. 1396.  اثر تنظیم کننده ه های رشد گیاهی بر کالوس زایی و القای باززایی لاله واژگون. نشریه علوم باغبانی، 31(3).


متقی نیا، ل.، حسن پور، م.، رزمجو، ج.، چمنی ا.، حسینی، م. 1396. تاثیر ورمی کمپوست بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani نسبت به شته جالیز Aphis gossypii. - نامه انجمن حشره شناسی ایران، 37 (1): 81-89.


حسنی جیفرودي، ح.، محب الدینی، م.،  اسماعیل پور، ب. ، چمنی، ا. 1396.بهینه­ سازی کالوس­ زایی و باززایی دو توده بومی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonellafoenum– graecum)در شرایط درون­شیشه­ ای. علوم و صنايع كشاورزي( نشريه علوم باغباني ) . جلد 31 شماره 3 صفحه180-189 


دهقانی تفتی، م .، اسماعیل پور، ب.، چمنی، ا.، فتحی آچاچلوئی، ب.1396. تأثیر کاربرد نسبت­های مختلف کمپوست مصرف شده پرورش قارچ دکمه­ای و نوع پایه  بر رشد و عملکرد گوجه فرنگی گلخانه­ای رقم سیندا. مجله علوم و فنون کشت های گلخانه­ای، سال هشتم – شماره دوم:  119-131.
 

 عظیم زاده، ز.، محب الدینی، م.،  چمنی، ا.، عرفانی، م.1396 . تأثیر امواج فراصوت و تنظیم‌کننده‌های رشد بنزیل‌آدنین و نفتالین استیک اسید بر ریزازدیادی درون‌ شیشه‌ای سوسن چلچراغ . مجله تولیدات گیاهی، 40(4): 11-20.


عظیم زاده، ز.، محب الدینی، م و چمنی، ا. 1396. بررسی تأثیر تنظیم کننده های رشد و امواج فراصوت بر ریشه زایی و پینه زایی سوسن چلچراغ در شرایط درون شیشه ای. علوم باغبانی ایران،48(45) -854845- .
 

 چمنی، ا.، افتخاری، ز.، قنبری.،  حیدری، ح و ارشد، م. 1397. مطالعه تأثیر کارواکرول، تیمول، بنزیل آدنین و نفتالین استیک اسید بر باززایی گل لاله واژگون تحت شرایط درون شیشه ای. نشریه علوم باغبانی، جلد۳۲، شماره۲.


عظیم زاده، ز.، محب الدینی، م و چمنی، ا. 1396. تأثیر امواج فراصوت و تنظیم کننده های رشد بنزیل آدنین و نفتالین استیک اسید برریزازدیادی درون شیشه ای سوسن چلچراغ. تولیدات گیاهی )مجله علمی کشاورزی(،  40(4). 11-21.


چمني، ا.، قمري، م.،  محب الدینی، م .، قنبري، ع.،  حیدري، ح. 1396. اثر تنظیم کننده هاي رشد گیاهی بر کالوس زایی و باززایی لاله واژگون. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزي)، 469-482.


چمنی، ا.،  افتخاري، ا.، قنبري، ع.،  حیدري، ح و ارشد، م. 1397. مطالعه تأثیر کارواکرول، تیمول، بنزیل آدنین و نفتالین استیک اسید بر ریزازدیایی گل لاله واژگون. نشریه علوم باغبانی، 32 (2): 185-197.

 
فتحی، ر.، محب الدینی، م و چمنی، ا.1397. بهینه سازی القای ریشه های مویین و تولید زیست توده در گیاه کاسنی. نشریه علوم باغبانی، 32 (3): 393-405.


ملکی لجایر، ح.، حمید اوغلی، ی. ، زکیزاده، ه.، محمدحسن بیگلوئی، م.ح  و چمنی، ا. 1397. بررسی قابلیت کشت گونه های مختلف آویشن (Thymus spp) در فضای سبز.  نشریه علوم باغبانی، 49(3): 647-655.


فتحی،
ر: محب الدینی ،م  و چمنی، ا. 1397. بهینه سازی القای ریشه های مویین در کاسنی و تأثیر اکسین و منبع کربن بررشد آن ها. نشریه علوم باغبانی، 49(3): 667-657.
 

ملكي لجاير، ح.، حميداوغلي، ی.،  چمني، ا.،  بيگلوئي، م.ح و زكي زاده ، ه.1397.  ارزيابي تحمل به يخزدگي برخي گونه هاي آويشن (Thymus spp.) جهت كشت در فضايسبز. نشريه بوم شناسي كشاورزي، 10(4):1217-1227


محب الديني، م.،  ميرزاده قصابه، ر.،  بهناميان، ئ.،  چمني، ا و  فتحي، ر. 1398. بررﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ رﯾﺰازدﯾﺎدي و ﺑﺎززاﯾﯽ   آوﯾﺸﻦ دﻧﺎﯾﯽ (Thymus daenensis Clake). پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي،31: 133
124.

عظیم زاده، ز.، محب الدینی، م و چمنی، ا. 1398 (الکترونیکی). تاثيرﺳﺎﮐﺎرز و ﭘﯿﺶ ﺗﯿﻤﺎر ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻣﯿﺰان ﻓﻨﻞ ﮐل سﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ در ﺷﺮاﯾﻂ درون ﺷﯿﺸﻪ اي. به نژادي گياهان زراعي و باغي، 1(4): 141-152.

 

فتحی، ر.، محب الدینی، م و چمنی، ا. 1398. ﺗﻮﻟﯿﺪ رﯾﺸﻪﻫﺎي ﻣﻮﯾﯿﻦ در ﮐﺎﺳﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ. دو فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي، 1(8):

 

حسيني درويشاني، س. ن.،  چمني، ا.،  قاسمي عمران، و. اسماعيل پور، ب.  1398. باززايي گياه بنفشه معطر  از طريق كالوس‌هاي حاصل از دمبرگ. علوم باغباني ايران،50(2):456-472.

 

چمني، ا.، حسيني نياري، س.، ملكي لجاير، ح.،  پوربيرامي هير، ی.ف ترابي گيگلو،م. 1398. بررسي تأثير اسيد آبسيسيك  در  رفع تنش خشكي در سوسن چلچراغ  در شرايط درون شيشه اي،پژوهش هاي توليد گياهي، 26(1):146-154.

 

قادری، ر.، چمني، ا.، ملكي لجاير، ح.،  ترابي گيگلو،م. آذرمی، ر.1398. واکنش دو رقم گل بریده داوودی به کاربرد پسماند قارچ،  کمپوست قارچ و ورمی کمپوست. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 9(3):197-208.

 

اله بخش, ر.، چمني, آ.، قنبري, ع.، و استاجي, ا. 1399. تاثير غلظت‌هاي مختلف تيديازرون (TDZ) و تيوسولفات نقره (STS) بر ويژگي‌هاي مورفولوژيكي و فيتوشيميايي گل مغربي در شرايط درون شيشه‌اي. فرآيند و كاركردهاي گياهي، 9 (36): 251-
263 .

طهماسبي، م.، گلمحمدي، ع.،   نعمت اله زاده، ع.، داوري، م و  چمني، ا. 1399. مدلسازي و بهينه يابي خواص ضدقارچي برخي اسانس هاي گياهي عليه پوسيدگي نرم  با استفاده از روش سطح پاسخ. كنترل بيولوژيك آفات و بيماري هاي گياهي، 8 (29: 39-49. 


فتحی، ر.، محب ادینی، م.، چمنی، ا. 1399. بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي مرزه تابستاني براساس صفات مورفولوژيكي و فيتوشيميايي. تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران. 363(6):1005-1021.


رنجبر، س.، چمنی، ا.، ملکی، ح.، عادل،ح و پوربیرامی، ی. 1399. تاثیر نانوذرات و سولفات روی بر رشد و کیفیت گیاه اطلسی در شرایط رطوبتی مختلف. نشریه علمی تغذیه گیاهان باغی، 3(1):163-164. 


فتحی، ر.، محب ادینی، م.، چمنی، ا. 1399. بررسي ويژگيهاي مورفولوژيكي و فيتوشيميايي توده هاي با منشأ ايراني و خارجي مرزۀ تابستانه در شرايط كشت در مزرعه. تاكسونومي و بيوسيستماتيك، 11(40):1-16.

 

فاضل کوهی، م.، چمنی، ا.، پوربیرامی، یو، تهامی، س.ک.، ملکی، ح. 1399.  بررسي اثرات بنزيل آدنين و پروكسيد هيدروژن بر خصوصيات  فيزيكوشيميايي گل آنتوريوم. نشريه پژوهشهاي توليد گياهي. 27(2):153-166.


فتحی، ر.، محب ادینی، م.، چمنی، ا. 1399. ارزيابي توده هاي ايراني و خارجي مرزه (Satureja hortensis L.) با استفاده از روشهاي آماري چند متغيره. پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي، 12(35):125-139.

 

حسن ملكي لجاير,سميه سلطانزاده,موسي ترابي گيگلو,يونس پوربيرامي هير,اسماعيل چمني. 1399. اثرات پيش تيمار بذرمرزه با ساليسيليك اسيد و نانو ذرات سيليسيم در شرايط تنش عنصر سرب. علوم سبزيها،8(4):


كنعاني، م.، چمني, ا.، شكوهيان، ع.، ترابي گيگلو، م. 1400. بررسي روند تغيير كيفي اسانس گل محمدي طي مراحل مختلف  فنولوژي گل در منطقه اروميه.علوم باغباني ايران، 51(4):955-93.


ايزدي، ن.، چمني, ا.، شكوهيان، ع.، اصغري،ا.1400. القاء پلي‌پلوئيدي با استفاده از كلشي‌سين و شناسائي آن از طريق ويژگي‌هاي سيتولوژيكي در گل سوسن (Lilium dandie). نشريه علمي توليد گياهي، 28(1):

 
چمنی، ا.، پوربیرامی هیر؛ ی.، نریمانیان؛ ف.، حیدری، ح. 1400.اثر سطوح مختلف منابع نیتروژنی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه رزماری تحت شرایط درون شیشه‌ای، 37(4)

 
چمنی، ا.، کریمی قلعه تکی، س.، محب الدینی، م.، پوربیرامی هیر؛ ی.1400.  بررسی تأثیرتنظیم کننده های رشد بر صفات مورفولوژیکی و ترکیبات آنتی اکسیدانی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Bioss) در شرایط درون شیشه ای. مجله پژوهشهای گیاهی (مجله زیست شناسی ایران)، 34 (2)450-.436
 

خلفی، م.، پوربیرامی هیر، ی.، چمنی، ا.، ملکی لجایر، ح. 1400. بررسی تأثیر کیتوسان بر باززایی و متابولیت های ثانویه دو گونه گل سوسن. مجله پژوهشهای گیاهی (مجله زیست شناسی ایران)، 34(3)


  شهبازی یاجلو، ر.، چمنی، ا.، آذرمی، ر.، و پوربیرامی هیر، ی. ۱۴۰۰. واکنش زرین گیاه به شدت و ترکیب های مختلف نور در شرایط درون شیشه ای. علوم و فنون باغبانی ایران، شماره مجله( پذیرفته شده).

 

 

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

  •  

  •  

:: ::