اعضا - مهدی بهنامیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی بهنامیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی
عنوان نام مجله/کتاب
Effect of chitosan encapsulated Zinc Oxide nanoparticles on antioxidant and cytotoxic activities: A comparative study on biological (Phoenix loureiroi fruit) and chemical synthesis BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY
Multifunctional role of Chitosan in Horticulture crops; A Review INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES
ارزیابی استفاده از پسماند جو تخمیر شده به عنوان جزئی از بستر در تولید قارچ دکمه‌ای سفید به زراعی کشاورزی
اثر اسکوربات کلسیم و تیمار گرمایی بر حفظ کیفیت قارچ تکمه­ای طی دوره انبارمانی به زراعی کشاورزی
تاثیر پسماندهای آلی مختلف و باکتری­های مولد اکسین بر شاخص­های رشدی قارچ دکمه­ای (Agaricus bisporus) دانش کشاورزی پایدار
مبانی تولید قارچ شیتاکه دانشگاه گیلان
:: ::