اعضا - مهدی بهنامیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی بهنامیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده

توت‌ ­فرنگی، تدوین، انتشارات ستوده
گوجه‌­فرنگی، تدوین، انتشارات ستوده
کلیاتی از بیوتکنولوژی گیاهی، ترجمه، انتشارات ستوده
کتاب کشت یاخته گیاهی، ترجمه، انتشارات دانشگاه تبریز
گوجه‌فرنگی، تدوین، انتشارات آییژ
بیان ژن در یوکاریوت‌ها و پروکاریوت‌ها، تدوین، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی

:: ::