اعضا - سید محمد عرب


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سید محمد عرب | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده
  • شکل دهی فلزات، آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد، آزمایشگاه های ریخته گری، متالوگرافی و کارگاه عمومی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
  • عملیات حرارتی، اصول علم و مهندسی مواد: موسسه ی آموزش عالی غیرانتفاعی پاسارگاد شیراز
  • شیمی عمومی، روش های تولید، کارگاه جوشکاری: دانشگاه محقق اردبیلی
:: ::