اعضا - سید محمد عرب


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سید محمد عرب | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلی
  • سرپرست تحقیق و توسعه، شرکت طراحی، مهندسی و تولیدی دالینکوه پارسه، از دی 96 تا شهریور 98
  • سرپرست آزمایشگاه متالورژی، شرکت طراحی، مهندسی و تولیدی پتک شیراز، از آبان 90 تا فروردین 96
:: ::