دانشگاه محقق اردبیلی
پروفسور بهرام ناصری - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک bnaseriuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل پروفسور بهرام ناصری
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گیاه پزشکی
درجه علمی
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار +984533510140
دورنگار
نشانی اردبیل-انتهای خیابان دانشگاه-دانشگاه محقق اردبیلی-دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کدپستی
صندوق پستی
شهر اردبیل
کشور ایران
سوابق تحصیلی
سوابق تحصیلی:
مدرك تحصيلي دانشگاه كشور سال اخذ مدرك رشته تحصيلي
کارشناسی
 
کارشناسی ارشد
 
دکتري تخصصي
دانشگاه تبریز
 
تربيت مدرس (تهران)
 
تربيت مدرس (تهران)
ایران
 
ايران
 
ایران
1382
 
1384
 
1388
مهندسی گیاهپزشکی
 
حشره شناسي کشاورزي
 
حشره شناسي کشاورزي-گرايش اکوفيزيولوژي حشرات

 
علایق تحقیقاتی
1- اکوفیزیولوژی حشرات
2- مقاومت گیاهان به حشرات
طرح‌های تحقیقاتی
مجری طرح:
1- تاثير هيبريدهاي مختلف ذرت بر فعاليت پروتئوليتيك و آميلوليتيك روده مياني Helicoverpa armigera
2- مقایسه تاثیر ارقام مختلف گندم روی زیست شناسی و فیزیولوژی گوارشی Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae)
3- تاثیر رژیم های غذایی مختلف روی شاخص های تغذیه ای و فعالیت برخی از آنزیم های گوارشی Tribolium castaneum

همکار اصلی طرح:
1- پارامترهای زیستی (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae) Helicoverpa armigera روی گياهان ميزبان مختلف
دانشجویان تحت راهنمایی
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد:
 1. ارقند، اکرم. 1390. مقایسه‌ي پارامترهای زیستی و شاخص‌های تغذیه‌ایHelicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) روی بذر هيبريدهاي مختلف ذرت. دانشگاه محقق اردبیلی.
 2. همتي، سيد علي. 1390. تأثیر گیاهان میزبان مختلف روی شاخص­های تغذیه­ای و فعالیت برخی آنزیم­های گوارشی کرم غوزه­ی پنبه Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae). دانشگاه محقق اردبیلی.
 3. مردانی طلایی، مژگان. 1390. مقایسه­ی پارامترهای زیستی و شاخص­های تغذیه­ای کرم برگخوار ذرت،exigua (Hübner)  Spodoptera روی 10 هیبرید تجاری ذرت. دانشگاه محقق اردبیلی.
 4.  کوهی، داود. 1391. تأثیر رقم‌هاي مختلف گوجه‌فرنگی روی شاخص‌های تغذیه‌ای و فعالیت پروتئوليتيك و آميلوليتيك روده‌ي مياني Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae). دانشگاه محقق اردبیلی.
 5. رحیمی نمین، فروغ. 1391. تاثير ارقام مختلف لوبيا روي شاخص هاي تغذيه‌اي و فعاليت برخي از آنزيم هاي گوارشي كرم غوزه پنبه. دانشگاه محقق اردبیلی.
 6. عبدی، عارفه. 1392. تاثیر آرد ارقام مختلف گندم روی واکنش های تغذیه ای و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی Ephestia kuehniella. دانشگاه محقق اردبیلی.
 7. گل پرور، زهرا. 1392. پارامترهای زیستی و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی Helicoverpa armigera در واکنش به تغذیه از ارقام مختلف لوبیا. دانشگاه محقق اردبیلی.
 8. نصیریان، رویا. 1392. واکنش های تغذیه ای و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی Plodia interpunctella روی سبوس رقم های مختلف گندم. دانشگاه محقق اردبیلی.
 9. حسینی نژاد، اعظم السادات. 1392. مقایسه شاخص های تغذیه ای و فعالیت پروتئولیتیک و آمیلولیتیک گوارشی Helicoverpa armigera روی هیبریدهای مختلف ذرت. دانشگاه محقق اردبیلی.
 10. اعلمی، سولماز. 1393. تاثیر ارقام مختلف لوبیا روی برخی ویژگی های اکوفیزیولوژیک Chrysodeixis chalcites. دانشگاه محقق اردبیلی.
 11. بیدار، فروغ. 1393. واکنش تغذیه ای و فعالیت آنزیم های گوارشی Ephestia kuehniella روی آرد ارقام مختلف جو. دانشگاه محقق اردبیلی.
 12. شابراری، میسره. 1393. شاخص های تغذیه ای و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی Plagiodera versicolora: واکنش به گیاهان میزبان مختلف. دانشگاه محقق اردبیلی.
 13. سیفی، سمیرا. 1394. تاثیر ارقام مختلف جو روی ویژگی های تغذیه ای و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی لمبه گندم. دانشگاه محقق اردبیلی.
 14.  کریمی پرمهر، محمد صادق. 1395. تاثیر ارقام مختلف جو روی ویژگیهای زیستی و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی بید غلات Sitotroga cerealella. دانشگاه محقق اردبیلی.
 15. نعمتی، مریم. 1395. تاثیر ارقام مختلف جو روی پارامترهای زیستی و فعالیت برخی از آنزیم های گوارشی سوسک کشیش. دانشگاه محقق اردبیلی.
16-مجد مرنی، شادی. 1396. تأثیر هیبرید ذرت روی شاخص‌های تغذیه‌‌ای و فیزیولوژی گوارشیTrogoderma granarium (Everts) (Coleoptera: Dermestidae). دانشگاه محقق اردبیلی.
17- عباس زاده، فرزاد. 1396. تأثیر بعضی از هیبرید­های ذرت روی شاخص‌های تغذیه‌‌ای و فیزیولوژی گوارشی شپشه­ی قرمز آرد Tribolium castaneum (Herbest) (Coleoptera: Tenebrionidae). دانشگاه محقق اردبیلی.

راهنمایی رساله دکتری:
 1. احتشام نیا، نیر. 1395. مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های جغرافیایی و میزبانی کرم ساقه خوار اروپایی ذرت Ostrinia nubilalis با نشانگرهای ریزماهواره در ایران. دانشگاه محقق اردبیلی.
 2. گلی خواجه، نشاط. 1395. تنوع ژنتیکی و فیزیولوژی گوارشی جمعیت های مختلف کرم برگخوار چغندرقند Spodoptera exigua. دانشگاه محقق اردبیلی.
 3. محمدی، پونه. 1396. تأثیر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه (PGPR)، هیومیک اسید و ورمی­کمپوست روی پارامترهای رشد جمعیت شب­پره مینوز گوجه­فرنگی و فعالیت حشره­کشی اسانس گیاه پونه Mentha pulegium L. روی این آفت. دانشگاه محقق اردبیلی.
 4.  برزویی، احسان. 1396. تاثیر برخی مهارکننده های گیاهی بر ویژگی های زیستی و فیزیولوژی گوارشی Sitotroga cerealella. دانشگاه محقق اردبیلی.
 5. رحیمی نمین، فروغ. 1397. تأثیر ارقام مختلف جو روی پارامترهای فیزیواکولوژیک شپشه­ی قرمز آرد،Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae). دانشگاه محقق اردبیلی، (در شرف دفاع).
 6. حلاجی ثانی، محمد فاضل. 1397. اثرات کشندگی و زیرکشندگی چند آفت کش روی ویژگی های زیستی و بیوشیمیایی بالشک مرکباتPulvinaria aurantii Ckll. (Homoptera: Pseudococcidae)  و کفشدوزک شکارگر  Cryptolaemus montrouzieri Muls. (Coleoptera: Coccinellidae) دانشگاه محقق اردبیلی، (در شرف دفاع).
دانشجویان تحت مشاوره
مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد:
 1. رمضانی، شیرزاد. 1389. ارزيابي مقاومت تعدادي از ارقام گندم نسبت به شته سبز گندم. دانشگاه محقق اردبیلی.
 2. باقری، فاطمه. 1389. تاثیر بذر میزبان های مختلف گیاهی بر دموگرافی، شاخص تغذیه ای و آنزیم های گوارشی کرم غوزه پنبه. دانشگاه تربیت مدرس.
 3. محمدی، پونه. 1390. مقاومت و حساسيت لاين‌هاي مختلف گندم نسبت به شته برگ يولاف Rhopalosiphum padi در شرايط آزمايشگاهي. دانشگاه محقق اردبیلی.
 4. عمرانی، آمنه. 1390. اثر ورميكومپوست در برهم كنشهاي سه جانبه باقلا، شته سياه باقلا و بالتوري سبز. . دانشگاه محقق اردبیلی.
 5. جعفری بهی، وحید. 1390. پارامترهاي رشد جمعيت شته رز روي ارقام مختلف گل رز در شرايط آزمايشگاهي. دانشگاه محقق اردبیلی.
 6. تقی زاده، ساناز. 1390. ارزیابی مقاومت لاین های مختلف جو نسبت به شته برگ یولاف Rhopalosiphum padi. دانشگاه محقق اردبیلی.
 7. مجاهد، سمانه. 1391. مقاومت و حساسيت برخي از ارقام و لاين هاي گندم نسبت به شته سبز گندم در شرايط آزمايشگاهي. دانشگاه محقق اردبیلی.
 8. نیکان، سعید. 1392. اثر گیاهان میزبان مختلف شته مومی کلم روی برخی پارامترهای جمعیت کفشدوزک Hippodamia variegata. دانشگاه محقق اردبیلی.
 9. پارابی، بهرام. 1392. مطالعات اثرات کشندگی و غیرکشندگی حشره کشهای دینوتفوران، تیامتوکسام و پیریدالیل روی بید سیب زمینی تحت شرایط آزمایشگاهی. دانشگاه محقق اردبیلی.
10-علی زمانی، طیبه. 1392. تاثیر ورمی کمپوست روی رشد جمعیت کفشدوزک Hippodamia variegate شکارگر مهم شته جالیز. دانشگاه محقق اردبیلی.
 1. مله، امیر. 1392. تراکم جمعیت Agonoscena pistaciae و تنوع گونه ای دشمنان طبیعی آن روی رقم های تجاری پسته در منطقه بشرویه. دانشگاه محقق اردبیلی.
12-رئوفی، حوا. 1392. مقاومت و حساسیت برخی لاین های گندم نسبت به شته سبز گندم Sitobion avenae. دانشگاه محقق اردبیلی.
13-اعلمی، سولماز. 1393. تاثیر ارقام مختلف لوبیا روی برخی ویژگی های اکوفیزیولوژیک Chrysodeixis chalcites. دانشگاه محقق اردبیلی.
14-بهرو، رویا. 1393. مطالعه زیست شناسی و خسارت مینوز برگ گوجه فرنگی Tuta absoluta  روی چند رقم سیب زمینی. دانشگاه محقق اردبیلی.
15-شهباز، محمد. 1393. مقایسه مقاومت نسبی تعدادی از ارقام گوجه فرنگی به شب پره مینوز گوجه فرنگی و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی حشره در واکنش به تغذیه از این ارقام. دانشگاه محقق اردبیلی.
16-عزیزی، مالک. 1393. تأثیر رقم‌هاي مختلف گوجه‌فرنگی روی شاخص‌های تغذیه‌ای و فعالیت پروتئوليتيك و آميلوليتيك روده‌ي مياني Chrysodeixis chalcites (Esper) (Lep.: Noctuidae). دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال.
17-رحمانی، مریم. 1394. اثر مقاومت و حساسیت برخی از ارقام و لاین های گندم نسبت به شته روسی گندم. دانشگاه محقق اردبیلی.
18-علیقلیزاده، داود. 1394. پارامترهای زیستی و شکارگری کفشدوزک Hippodamia variegate روی شته روسی گندم و شته برگ یولاف. دانشگاه محقق اردبیلی.

مشاوره رساله دکتری:
 1. منصوری،سید مظفر. 1391. مقاومت تعدادی از ارقام تجاری و ژنوتیپ های سیب زمینی نسبت به بید سیب زمینی. دانشگاه محقق اردبیلی.
 2. مرادی واجارگاه، منا. 1392. پراکنش و تغییرات جمعیت سرخرطومی برگ یونجه Hypera postica و بررسی حساسیت آن به چند ترکیب حشره کش در منطقه اردبیل. دانشگاه محقق اردبیلی.
 3. عبدالملکی، آرمان. 1394. جداسازی و شناسایی نماتدهای بیمارگر حشرات از خاک های استان کردستان و بررسی کارایی گونه غالب و دو ترکیب حشره کش تجاری روی سفیده کلم. دانشگاه محقق اردبیلی.
برگشت به صفحه کارنامه علمی