اعضا - بهرام ناصری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور بهرام ناصری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره
مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد:
 1. رمضانی، شیرزاد. 1389. ارزيابي مقاومت تعدادي از ارقام گندم نسبت به شته سبز گندم. دانشگاه محقق اردبیلی.
 2. باقری، فاطمه. 1389. تاثیر بذر میزبان های مختلف گیاهی بر دموگرافی، شاخص تغذیه ای و آنزیم های گوارشی کرم غوزه پنبه. دانشگاه تربیت مدرس.
 3. محمدی، پونه. 1390. مقاومت و حساسيت لاين‌هاي مختلف گندم نسبت به شته برگ يولاف Rhopalosiphum padi در شرايط آزمايشگاهي. دانشگاه محقق اردبیلی.
 4. عمرانی، آمنه. 1390. اثر ورميكومپوست در برهم كنشهاي سه جانبه باقلا، شته سياه باقلا و بالتوري سبز. . دانشگاه محقق اردبیلی.
 5. جعفری بهی، وحید. 1390. پارامترهاي رشد جمعيت شته رز روي ارقام مختلف گل رز در شرايط آزمايشگاهي. دانشگاه محقق اردبیلی.
 6. تقی زاده، ساناز. 1390. ارزیابی مقاومت لاین های مختلف جو نسبت به شته برگ یولاف Rhopalosiphum padi. دانشگاه محقق اردبیلی.
 7. مجاهد، سمانه. 1391. مقاومت و حساسيت برخي از ارقام و لاين هاي گندم نسبت به شته سبز گندم در شرايط آزمايشگاهي. دانشگاه محقق اردبیلی.
 8. نیکان، سعید. 1392. اثر گیاهان میزبان مختلف شته مومی کلم روی برخی پارامترهای جمعیت کفشدوزک Hippodamia variegata. دانشگاه محقق اردبیلی.
 9. پارابی، بهرام. 1392. مطالعات اثرات کشندگی و غیرکشندگی حشره کشهای دینوتفوران، تیامتوکسام و پیریدالیل روی بید سیب زمینی تحت شرایط آزمایشگاهی. دانشگاه محقق اردبیلی.
10-علی زمانی، طیبه. 1392. تاثیر ورمی کمپوست روی رشد جمعیت کفشدوزک Hippodamia variegate شکارگر مهم شته جالیز. دانشگاه محقق اردبیلی.
 1. مله، امیر. 1392. تراکم جمعیت Agonoscena pistaciae و تنوع گونه ای دشمنان طبیعی آن روی رقم های تجاری پسته در منطقه بشرویه. دانشگاه محقق اردبیلی.
12-رئوفی، حوا. 1392. مقاومت و حساسیت برخی لاین های گندم نسبت به شته سبز گندم Sitobion avenae. دانشگاه محقق اردبیلی.
13-اعلمی، سولماز. 1393. تاثیر ارقام مختلف لوبیا روی برخی ویژگی های اکوفیزیولوژیک Chrysodeixis chalcites. دانشگاه محقق اردبیلی.
14-بهرو، رویا. 1393. مطالعه زیست شناسی و خسارت مینوز برگ گوجه فرنگی Tuta absoluta  روی چند رقم سیب زمینی. دانشگاه محقق اردبیلی.
15-شهباز، محمد. 1393. مقایسه مقاومت نسبی تعدادی از ارقام گوجه فرنگی به شب پره مینوز گوجه فرنگی و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی حشره در واکنش به تغذیه از این ارقام. دانشگاه محقق اردبیلی.
16-عزیزی، مالک. 1393. تأثیر رقم‌هاي مختلف گوجه‌فرنگی روی شاخص‌های تغذیه‌ای و فعالیت پروتئوليتيك و آميلوليتيك روده‌ي مياني Chrysodeixis chalcites (Esper) (Lep.: Noctuidae). دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال.
17-رحمانی، مریم. 1394. اثر مقاومت و حساسیت برخی از ارقام و لاین های گندم نسبت به شته روسی گندم. دانشگاه محقق اردبیلی.
18-علیقلیزاده، داود. 1394. پارامترهای زیستی و شکارگری کفشدوزک Hippodamia variegate روی شته روسی گندم و شته برگ یولاف. دانشگاه محقق اردبیلی.

مشاوره رساله دکتری:
 1. منصوری،سید مظفر. 1391. مقاومت تعدادی از ارقام تجاری و ژنوتیپ های سیب زمینی نسبت به بید سیب زمینی. دانشگاه محقق اردبیلی.
 2. مرادی واجارگاه، منا. 1392. پراکنش و تغییرات جمعیت سرخرطومی برگ یونجه Hypera postica و بررسی حساسیت آن به چند ترکیب حشره کش در منطقه اردبیل. دانشگاه محقق اردبیلی.
 3. عبدالملکی، آرمان. 1394. جداسازی و شناسایی نماتدهای بیمارگر حشرات از خاک های استان کردستان و بررسی کارایی گونه غالب و دو ترکیب حشره کش تجاری روی سفیده کلم. دانشگاه محقق اردبیلی.
:: ::