اعضا - بهرام ناصری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور بهرام ناصری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
1- اکوفیزیولوژی حشرات
2- مقاومت گیاهان به حشرات
:: ::