اعضا - بهرام ناصری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور بهرام ناصری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
مجری طرح:
1- تاثير هيبريدهاي مختلف ذرت بر فعاليت پروتئوليتيك و آميلوليتيك روده مياني Helicoverpa armigera
2- مقایسه تاثیر ارقام مختلف گندم روی زیست شناسی و فیزیولوژی گوارشی Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae)
3- تاثیر رژیم های غذایی مختلف روی شاخص های تغذیه ای و فعالیت برخی از آنزیم های گوارشی Tribolium castaneum

همکار اصلی طرح:
1- پارامترهای زیستی (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae) Helicoverpa armigera روی گياهان ميزبان مختلف
:: ::