اعضا - فروع الدین زرگرزاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي فروع الدین زرگرزاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
1- بررسی عوامل اکولوژیک موثر در بروز و توسعه بیماری باد زدگی سیب زمینی در دشت اردبیل 
:: ::