اعضا - فروع الدین زرگرزاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي فروع الدین زرگرزاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده

 

  4-.فتائي ،ابراهيم. سعيد گندمكار، مهرداد خادم دلير، فروع الدين زرگرزاده و مصطفي وليزاده .1374. اثر تاریخ برداشت و پیش جوانه دار کردن غده ی بذری روی عمل کرد و کیفیت انباری و پوسیدگی های قارچی سیب زمینی .خلاصه مقالات دوازدهمين گنگره گياهپزشكي ايران (كرج)ص175

 

  5-.زرگرزاده، فروع الدين و مهرداد عباسي.1374 . سیاهک پنهان سوروف. مجله بيماريهاي گياهي.جلد31 .شماره هاي4-1 .ص

:: ::