اعضا - هوشنگ رفیعی دستجردی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی
Supervisor of Ph.D. thesis 1- Mona Moradi 2- Akram Taghizade Supervisor of M.Sc. thesis 1- Zinab Mashhadi 2- Monireh Mousavi 3- Mahin Mohamadi 4- Mina Shakorzadeh 5- Fereshteh Khorrami 6- Samad Afghahi 7-Bahram Parabi 8- Maryam Eydi 9- Samira Nagizadeh
:: ::