اعضا - هوشنگ رفیعی دستجردی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی
ناظر انجمن علمی گروه گیاه پزشکی (1388-1387) مدیر گروه گیاه پزشکی (1388 -1391)
:: ::