اعضا - اسماعیل گلی کلانپا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اسماعیل گلی کلانپا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنایی با زبان
به زبان انگلیسی تسلط نسبی دارم. 
:: ::