اعضا - شکراله اصغری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای شکراله اصغری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
33-  شکراله اصغری. 1397. اثرات سنگریزه و کود مرغی بر برخی شاخص­های رشد خیار و ویژگی­های خاک در شمال غرب دریاچه ارومیه. مجله تحقیقات کاربردی خاک. در نوبت چاپ.
 
34- شکراله اصغری و محمود شهابی. 1397. ارزیابی زمین­آماری پایداری خاکدانه­ها و نسبت جذبی سدیم در خاک­های متأثر از نمک اطراف دریاچه ارومیه مجله دانش آب و خاک. مجله آب و خاک. جلد 32، شماره 4. صفحه­های 1 تا 13.دانلود
 
:: ::