اعضا - شکراله اصغری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای شکراله اصغری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
1- Aghari, Sh., Neyshabouri, M.R. Abbasi, F., Aliasgharzad, N., Oustan, Sh. 2009. The effects of four organic soil conditioners on aggregate stability, pore size distribution, and respiration activity in a sandy loam soil. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 33:47-55. http://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/abstract.htm?id=9954
 
2- Aghari, Sh., Abbasi, F.,  Neyshabouri, M.R. 2011. Effects of soil conditioners on physical quality and bromide transport properties in a sandy loam soil. Biosystem Engineering. 109: 90-97. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1537511011000353
 
3- Aghari, Sh., 2010. Petrochemical sewage sludge effects on organic carbon and some physical quality indicators of a semiarid soil. Journal of Food, Agriculture & Environment. 8(3&4): 1053-1056.
 
4- Asghari, Sh., Ahmadnejad, S., Keivan Behjou, F. 2016. Deforestation effects on soil quality and water retention curve parameters in eastern Ardabil, Iran. Eurasian Soil Science. 49 (3): 338–346. https://link.springer.com/article/10.1134/S1064229316030029
 
5- Sheikhavandi T., Jafazadeh A.A., Neyshabouri M.R., Asghari,  Sh., 2013. Effect of biological sludge and polyacrylamide on improvement of top soil aggregation in typic calcixerepts of Karkaj, Iran. Indian Journal of Agricultural Research. 4(6): 533-538. https://www.researchgate.net/profile/Ali_Asghar_Jafarzadeh/publication/281691066_Effect_of_biological_sludge_and_polyacrylamide_on_improvement_of_top_soil_aggregation_in_typic_calcixerepts_of_Karkaj_Iran/links/59f81c58458515547c24e372/Effect-of-biological-sludge-and-polyacrylamide-on-improvement-of-top-soil-aggregation-in-typic-calcixerepts-of-Karkaj-Iran.pdf
 
6- Samaei, F.,  Asghari, Sh., Aliasgharzad, N. 2015. The effects of two arbuscular mycorrhizal fungi on some physical properties of a sandy loam soil and nutrients uptake by spring barley. Journal of soil Environment. 1: 1-9. http://jse.uma.ac.ir/article_383_c3c923addeb761375e4ef6053cf373f1.pdf
 
7- Safari, N.,  Aliasgharzad, N., Asghari, Sh. 2015. The effects of polyacrylamide on the parameters of physical quality in a clay loam soil selected from semiarid region. Journal of soil Environment. 1: 10-17. http://journals.uma.ac.ir/article_384_668718140df93b91bf1672e2e88f91c7.pdf
 
8- Asghari, Sh., Sheykhzadeh, G.R.,Shahabi, M.,. 2017. Geostatistical analysis of soil mechanical properties in Ardabil plain of Iran. Archives of Agronomy and Soil Science. 63 (12): 1631-1643. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03650340.2017.1296136


9-  شکراله مشهدی اصغری و ناصر علی اصغرزاده. 1383. مقایسه کارآیی چند ماده حامل باکتری Sinorhizobium meliloti برای تولید مایه مایه تلقیح یونجه. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 8، شماره 4. صفحه­های 63- 74. https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-302-fa.html
 
10- شکراله اصغري، محمدرضا نیشابوري، فریبرز عباسی، شاهین اوستان  و ناصر علی اصغرزاد. 1389.  تاثیر پلی آکریل آمید، کود دامی، ورمی کمپوست و لجن بیولوژیکی بر پایداری خاکدانه ها، مقاومت فروروی و  آب قابل استفاده در یک خاک لوم شنی. مجله دانش آب و خاک. جلد 1/20، شماره 3. صفحه­های 15- 29.
 http://water-soil.tabrizu.ac.ir/article_1329_56e99a390700b55207640743d246050d.pdf
 
11- شکراله اصغري، فریبرز عباسی، محمدرضا نیشابوري ، شاهین اوستان  و ناصر علی اصغرزاد. 1390. اثرات 4 اصلاح کننده آلی خاک بر پارامترهای هیدرولیکی و انتقال املاح در یک خاک لوم شنی. مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک. جلد 18، شماره 2. صفحه­های 177- 194.
http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153319
 
12- شکراله اصغری.1390. اثرات لجن فاضلاب پتروشیمی تبریز بر کربن آلی، شاخص های پایداری خاکدانه و حدود پایایی یک خاک منطقه نیمه خشک. مجله آب و خاک. جلد 25، شماره 3. صفحه­های 530- 539. https://jsw.um.ac.ir/index.php/jsw/article/view/9640
 
13- نيره حسيني خانميري، كاظم هاشمي مجد، شكراله اصغري، شاهين اوستان و فرشاد كيوان بهجو. 1390. اثر لجن بیولوزیک مجتمع پتروشیمی تبریز بر غلظت برخی فلزات سنگین در خاک و گیاه جو  بهاره در شرایط گلخانه ای. مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای. جلد 2، شماره 8. صفحه­های 83- 92.
https://ejgcst.iut.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-190-5&slc_lang=fa&sid=1&sw=%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
 
14- فریبا عبدالهی، شکراله اصغری و ناصر علی اصغرزاد. 1391. تغییرات زمانی خصوصیات بیوشیمیایی و شیمیایی در یک خاک آهکی اصلاح شده با لجن پتروشیمی تبریز.  مجله دانش آب و خاک. جلد 22، شماره 4. صفحه­های 185- 198.
http://water-soil.tabrizu.ac.ir/issue_599_755_4/article_705.html
 
15- علی اصغر جعفرزاده، طرلان شیخاوندی، ویدا منتخبی کلجاهی، محمدرضا نیشابوری و شکراله اصغری. 1391.  تاثیر کاربرد کود گاوی پوسیده و ورمی کمپوست بر خواص میکرومورفولوژیک در یک خاک لوم شنی. مجله دانش آب و خاک. جلد 22، شماره 4. صفحه­های 135- 146.
http://water-soil.tabrizu.ac.ir/issue_599_755_4/article_701_0.html
 
16- شکراله اصغری، اسماء ضیاالدینی و فریبرز عباسی. 1392. تاثیر لجن پتروشیمی تبریز  بر جریان ترجیحی و پارامترهای انتقال بروماید در یک خاک لوم آهکی. مجله پژوهش­های خاک. جلد 27، شماره 14. صفحه­های 59- 69.
http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=200412
 
17-  فریبا سمایی، شکراله اصغری، ناصر علی اصغرزاد، محمدرضا ساریخانی. 1392.  اثر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر برخی خصوصیات فیزیکی و جذب عناصر در یک خاک درشت بافت زیر کشت گوجه فرنگی. مجله دانش آب و خاک. جلد 23، شماره 2. صفحه­های 33- 44.
http://water-soil.tabrizu.ac.ir/issue_599_734_4/article_880.html
 
18- سولماز فتح العلومی و شکراله اصغری. 1393. اثرات لجن فاضلاب شهری اردبیل بر برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی یک خاک درشت بافت زیر کشت گندم. مجله دانش آب و خاک. جلد 24، شماره 4. صفحه­های 169- 183.
http://water-soil.tabrizu.ac.ir/issue_599_755_4/article_3161.html
 
19- شکراله اصغری، ثریا دیزجقربانی و اباذر اسمعلی. 1393. بررسی تغییرات مکانی برخی شاخص­های کیفیت فیزیکی خاک در منطقه فندقلوی اردبیل با استفاده از زمین آمار. مجله آب و خاک. جلد 28، شماره 6. صفحه­های 1271- 1283.
https://jsw.um.ac.ir/index.php/jsw/article/view/33460
 
20- فریبا سمائی، شکراله اصغری، ناصر علی­اصغرزاد و محمد­رضا ساریخانی. 1394. اثر دو نوع قارچ میکوریز آربوسکولار بر برخی خصوصیات هیدرولیکی و جذب عناصر در یک خاک قلیایی زیر کشت جو بهاره در شرایط گلخانه­ای. مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای. جلد 6، شماره 21. صفحه­های 169- 178.
http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=249687
 
21- حامد امیر عابدی، شکراله اصغری، ترحم مصری گندشمین و فرشاد کیوان بجو. 1392. بر آورد رطوبت های ظرفیت زراعی، پژمردگی دائم و قابل استفاده در خاک های دشت اردبیل با استفاده از مدل های رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی. مجله تحقیقات کاربردی خاک. جلد 1، شماره 1. صفحه­های 88- 109.
http://asr.urmia.ac.ir/article_20071.html
 
22-  فرهاد ابراهیمی، مجید رئوف، شکراله اصغری و یاسر حسینی. 1393. تحلیل پارامتریک معادلات نفوذ و اثر تغییر کاربری اراضی روی آن‏ها در شرایط اشباع و غیر اشباع، مطالعه موردی: شهرستان کامیاران، استان کردستان. فصلنامه بین المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و توسعه. جلد 5، شماره 8. صفحه­های 50- 61.
 
23- سولماز فتح العلومی، شکراله اصغری و اسماعیل گلی کلانپا. 1394. اثرات لجن فاضلاب شهری بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه و برخی صفات زراعی گندم. مجله مدیریت خاک و تولید پایدار. جلد 5، شماره 2. صفحه­های 49- 70.
http://ejsms.gau.ac.ir/article_2635_0.html
 
24- شکراله اصغري، سعیده هاشمیان صوفیان، اسماعیل گلی کلانپا و مهدي محب الدینی. 1394. اثرات تغییر کاربری اراضی بر شاخص­های کیفیت خاک در شرق استان اردبیل. مجله پژوهش هاي حفاظت آب و خاك. جلد 22، شماره 3. صفحه­های 1- 19.
http://jwsc.gau.ac.ir/?_action=articleInfo&article=2608
 
25- شکراله اصغری و مهشید نجفیان. 1394. اثر برهم­کنش مواد آلی و کرم خاکی بر برخی ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی­دو خاک در شرایط تراکمی متفاوت. مجله تحقیقات کاربردی خاک. جلد 3، شماره 1. صفحه­های 91- 102.
http://asr.urmia.ac.ir/article_20187_8e6f3cbd8c7fe3a07983af0435a3cf12.pdf
 
26- فاطمه قلی­نیا، اباذر اسمعلی، شکراله اصغری، موسی عابدینی و میکائیل بدرزاده. 1394. پهنه­بندی خطر بهمن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: حوزه آبخیز پیله­رود استان اردبیل). نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری. جلد 3، شماره 11. صفحه­های 1- 7.
 
27-  شکراله اصغری، اسماعیل روزبان و حبیب خداوردیلو. 1395. اشتقاق توابع انتقالی برای برآورد مقاومت فروروی، پایداری خاکدانه­ و پارامترهای مدل منحنی رطوبتی ون­گنوختن در اراضی جنگلی فندقلوی اردبیل. مجله دانش آب و خاک. جلد 26، شماره 2/1. صفحه­های 129- 148.
http://water-soil.tabrizu.ac.ir/article_4874_728.html
 
28- غلام رضا شیخ زاده، شکراله اصغری و ترحم مصری گندشمین. 1395. برآورد مقاومت فروروی در خاک­های زراعی دشت اردبیل با استفاده از توابع انتقالی رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی. مجله آب و خاک. جلد 30، شماره 3. صفحه­های 941- 954.
https://jsw.um.ac.ir/index.php/jsw/article/view/42235
 
29- شکراله اصغری و سکینه سلحشور. 1395. مقایسه اثرات کاه و کلش بر کیفیت فیزیکی دو خاک ریز و درشت بافت از دشت مغان، شمال غرب ایران. مجله تحقیقات کاربردی خاک. جلد 4، شماره 3. صفحه­های 14- 27.
http://asr.urmia.ac.ir/article_20201_0.html
 
30- حامد امیر عابدی، شکراله اصغری، ترحم مصری گندشمین و ناصر بالنده. 1395. بر آورد میانگین وزنی قطر خاکدانه­ها با استفاده از مدل های رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی. مجله تحقیقات کاربردی خاک. جلد 4، شماره 1. صفحه­های 39- 53.
http://asr.urmia.ac.ir/article_20203_420e0475d9e9d1e04416d3b2502e254e.pdf
 
31-  شکراله اصغری و مهشید نجفیان. 1395. اثرات متقابل مواد آلی، کرم خاکی و فشردگی بر توزیع اندازه منافذ و ضرایب رطوبتی دو خاک ریزبافت و درشت بافت. مجله دانش آب و خاک. جلد 26، شماره 4/1. صفحه­های 281- 293.
http://water-soil.tabrizu.ac.ir/article_5874_0.html
 
32- شکراله اصغری، مجتبی علی­محمدی، عباس احمدی و ناصر دواتگر. 1395. اشتقاق توابع انتقالی برای برآورد پایداری خاکدانه‌های تر با استفاده از ابعاد فرکتالی ذرات و خاکدانه­ها. مجله دانش آب و خاک. جلد 27، شماره 1. صفحه­های 107 تا 119.
http://water-soil.tabrizu.ac.ir/mobile/article_6209.html
 
33-  شکراله اصغری. 1397. اثرات سنگریزه و کود مرغی بر برخی شاخص­های رشد خیار و ویژگی­های خاک در شمال غرب دریاچه ارومیه. مجله تحقیقات کاربردی خاک. در نوبت چاپ.
 
34- شکراله اصغری و محمود شهابی. 1397. ارزیابی زمین­آماری پایداری خاکدانه­ها و نسبت جذبی سدیم در خاک­های متأثر از نمک اطراف دریاچه ارومیه مجله دانش آب و خاک. مجله آب و خاک. جلد 32، شماره 4. در نوبت چاپ.
 
 
:: ::