اعضا - شکراله اصغری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای شکراله اصغری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
کارشناسی: گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، سال 1374 تا 1378.
کارشناسی ارشد: گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، سال 1379 تا 1381.
دکتری تخصصی: گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، سال 1382 تا 1387.
عنوان پایان­نامه کارشناسی ارشد: مقایسه کارآیی چند ماده نگهدارنده باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی برای تولید مایه تلقیح یونجه.
عنوان رساله دکتری: اثر چهار ماده اصلاح كننده آلی بر توزيع اندازه منافذ، پايداري خاكدانه، ضرايب هيدروليكي و انتقال املاح در يك خاك لوم شني
 
:: ::