اعضا - شکراله اصغری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای شکراله اصغری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده
1- A. Rasoulzadeh, Sh. Asghari, A. Yaghoubi and A. Kanooni. 2009. Effect of Cow Manure  on Infiltration and Some Soil Physical Properties on a Sandy Clay Loam Soil of Ardabil, Iran. International Agricultural Engineering Conference. Thailand. Bangkok.
 
2- سجاد امیریان، اباذر اسمعلی، شکراله اصغری، علی اصغری. 1389. ارائه­ی مدل منطقه­ای جهت ارزیابی شدت فرسایش آبی به منظور مدیریت آب و خاک در حوزه­ی آبخیز خلخال، استان اردبیل. اولین کنفرانس بین­المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا. 23-24 آبان. کرمان.
 
3- شکراله اصغری، فریبا عبدالهی و ناصر علی اصغرزاد. 1389. اصلاح برخی شاخص­های بیولوژیکی یک خاک نیمه خشک با استفاده از لجن صنعتی. چهارمین همایش محیط زیست. 8-12 آبان. تهران.
 
4- شکراله اصغری، فریبا عبدالهی. 1389. ارتقای برخی شاخص­های کیفیت شیمیایی یک خاک آهکی با استفاده از لجن صنعتی. چهارمین همایش محیط زیست. 8-12 آبان. تهران.
 
5- نینا صفری و شکراله اصغری. 1390. اثرات پلی آکریل آمید آنیونی بر تخلخل و هدایت هیدرولیکی یک خاک لوم رسی. کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. 19-21 شهریور. زنجان.
 
6- نیره حسینی خانمیری، شکراله اصغری، کاظم هاشمی مجد، شاهین اوستان، فرشاد کیوان بهجو. 1390. اثرات لجن بیولوژیکی مجتمع پتروشیمی تبریز بر غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک و گیاه جو بهاره. کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. 19-21 شهریور. زنجان.
 
7- نیره حسینی خانمیری، کاظم هاشمی مجد، شکراله اصغری، معصومه نعمتی. 1390. تاثیر لجن بیولوؤیک مجتمع پتروشیمی تبریز بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوزیک گیاه جو. پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی. 28-29 اردیبهشت. کردستان.
 
8-  نیره حسینی خانمیری، کاظم هاشمی مجد،  شکراله اصغری،  شاهین اوستان، فرشاد کیوان بهجو و الناز حسین زاده چوان. 1390. اثر لجن بیولوژیک مجتمع پتروشیمی تبریز بر غلظت بر خی از ویزگی های شیمیایی و عناصر غذایی پر مصرف خاک. داوزدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12-14 شهریور. تبریز.
 
9- نینا صفری، شکراله اصغری و ناصر علی اصغرزاد و محمد حسین صدری. 1390. اثرات پلی آکریل آمید بر فعالیت تنفسی و تعداد میکروارگانیسم ها در یک خاک لوم رسی. داوزدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12-14 شهریور. تبریز.
 
10-  نینا صفری و شکراله اصغری. 1390. اثرات پلی آکریل آمید بر پارامترهای پایداری خاکدانه در یک خاک منطقه نیمه خشک. داوزدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12-14 شهریور. تبریز.
 
11- شکراله اصغری و اسماء ضیاالدینی. 1390. اثرات لجن فاضلاب پتروشیمی بر هدایت هیدرولیکی و پارامترهای منحنی مشخصه رطوبتی یک خاک منطقه نیمه خشک. داوزدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12-14 شهریور. تبریز.
 
12-  فریبا سمایی نعمت آباد، شکراله اصغری، ناصر علی اصغرزاد و محمدرضا ساریخانی. 1391. تاثیر همزیستی میکوریزی بر جذب فسفر و پتاسیم توسط گیاه جو بهاره در یک خاک قلیایی. ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. 1 آذر. تهران.
 
13-  فریبا سمایی نعمت آباد، شکراله اصغری، ناصر علی اصغرزاد و محمدرضا ساریخانی. 1391. تاثیر همزیستی میکوریزی بر برخی خصوصیات هیدرولیکی یک خاک درشت بافت زیر کشت جو بهاره. ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. 1 آذر. تهران.
 
14- سولماز فتح العلومی، شکراله اصغری و اسماعیل گلی کلانپا. 1391. اثرات آبیاری با پساب فاضلاب شهری اردبیل بر برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک زیر کشت گندم. ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. 1 آذر. تهران.
 
15- سولماز فتح العلومی، اسماعیل گلی کلانپا و شکراله اصغری. 1391. اثر آبیاری با پساب فاضلاب شهری اردبیل بر برخی ویژگی های خاک و گیاه گندم. ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. 1 آذر. تهران.
 
16- سولماز فتح العلومی، اسماعیل گلی کلانپا ،  شکراله اصغری و بهزاد کوهی زرگر. 1391. اثر لجن فاضلاب شهری اردبیل بر برخی وِیژگی های شیمیایی خاک. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. 20 اسفند. تهران.
 
17- سولماز فتح العلومی، شکراله اصغری، اسماعیل گلی کلانپا  و بهزاد کوهی زرگر. 1391. اثر کاربرد لجن فاضلاب شهری اردبیل بر برخی شاخص های رشد گندم بهاره. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. 20 اسفند. تهران.
 
18- سولماز فتح العلومی، اسماعیل گلی کلانپا ، شکراله اصغری. 1391. اثرات کاربرد پساب فاضلاب شهری بر غلظت برخی عناصر سنگین درگندم و خاک. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک. 26-28 مهر. اردبیل.
19- سولماز فتح العلومی، شکراله اصغری، اسماعیل گلی کلانپا. 1391. اثرات پساب فاضلاب شهری اردبیل بر شاخص های رشد گندم. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک. 26-28 مهر. اردبیل.
 
20-  فریبا سمایی نعمت آباد، شکراله اصغری، ناصر علی اصغرزاد و محمدرضا ساریخانی. 1391. تغییر برخی خصوصیات فیزیکی خاک در حضور گیاه جو بهاره میکوریزی در یک خاک درشت بافت. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک. 26-28 مهر. اردبیل.
 
21- فریبا سمایی نعمت آباد ، ناصر علی اصغرزاد، شکراله اصغری و محمدرضا ساریخانی. 1391. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد جو بهاره میکوریزی در یک خاک قلیایی بدون استفاده از کود شیمیایی فسفاته. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک. 26-28 مهر. اردبیل.
 
22- فریبا سمایی نعمت آباد، شکراله اصغری، ناصر علی اصغرزاد و محمدرضا ساریخانی. 1391. بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی و توزیع اندازه منافذ یک خاک درشت بافت زیر کشت گوجه فرنگی میکوریزی. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک. 26-28 مهر. اردبیل.
 
23- فریبا سمایی نعمت آباد ، ناصر علی اصغرزاد، شکراله اصغری و محمدرضا ساریخانی. 1391. بررسی جذب فسفر و پتاسیم توسط گیاه گوجه فرنگی میکوریزی در یک خاک قلیایی. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک. 26-28 مهر. اردبیل.
 
24- حامد امیر عابدی، شکراله اصغری، فرشاد کیوان بهجو، ترحم مصری. 1391. اشتقاق توابع انتقالی رگرسیونی به منظور تخمین رطوبت ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائم در خاکهای دشت اردبیل. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک. 26-28 مهر. اردبیل.
 
25-  زیبا صدایی آذر، مجید رئوف، شکراله اصغری. 1391.  اثر مواد آلی بر روی نفوذ آب در خاک در کاربری های اراضی مختلف. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک. 26-28 مهر. اردبیل.
 
26- زیبا صدایی آذر، مجید رئوف، شکراله اصغری. 1391. تعیین دقت مدل نفوذ کاستیاکف در کاربری های اراضی مختلف. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک. 26-28 مهر. اردبیل.
 
27- معصومه کریمی ارقینی، شکراله اصغری، مجید رئوف. 1391. اثرات کود گاوی بر کربن آلی، پایداری خاکدانه و جرم مخصوص ظاهری یک خاک منطقه نیمه خشک. دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 21 تیر. ارومیه.
 
28- معصومه کریمی ارقینی، شکراله اصغری، مجید رئوف. 1391. اثرات کود گاوی بر پارامترهای نفوذ آب در یک خاک منطقه نیمه خشک. سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران. 25-26 شهریور. اراک.
 
29- شکراله اصغری، حامد امیر عابدی، فرشاد کیوان بهجو، ترحم مصری. 1391. تخمین پایداری خاکدانه در خاکهای دشت اردبیل با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران. 25-26 شهریور. اراک.
 
30- حامد امیر عابدی، شکراله اصغری، فرشاد کیوان بهجو، ترحم مصری. 1391. تخمین پایداری خاکدانه در خاکهای منتخب از دشت اردبیل با استفاده از روشهای رگرسیونی. سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران. 25-26 شهریور. اراک.
 
31- سنبل احمدی نزاد، شکراله اصغری و فرشاد کیوان. 1392. اثرات تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات فیزیکی خاک در جنگل های فندقلوی اردبیل. ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی. 25 اردیبهشت. سنندج.
 
 32-  سنبل احمدی نزاد، شکراله اصغری و فرشاد کیوان. 1392. تاثیر تغییر کاربری اراضی بر تخلخل کل، رطوبت های اشباع و ظرفیت زراعی خاک در جنگل های فندقلوی اردبیل. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 30 مرداد. اردبیل.
 
33- ثریا دیزج قربانی، شکراله اصغری، اباذر اسمعلی و حسن اصولی. 1392. مدیریت پایدار خاک با مطالعه تغییرات مکانی کربن آلی و جرم مخصوص حقیقی در اراضی جنگلی، زراعی و مرتعی منطقه فندقلوی اردبیل. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 30 مرداد. اردبیل.
 
34- ثریا دیزج قربانی، اباذر اسمعلی ، شکراله اصغری و حسن اصولی. 1392. تغییرات مکانی رطوبت های ظرفیت مزرعه و پژمردگی دائم خاک های اراضی زراعی در منطقه فندقلو، اردبیل. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 30 مرداد. اردبیل.
 
35- فردین محمد پور، شکراله اصغری و حبیب خداوردیلو. 1392.  مقایسه هدایت هیدرولیکی اشباع مزرعه ای در خاک های لوم با درجات مختلف شوری و سدیمی. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 30 مرداد. اردبیل.
 
36- اسماعیل روزبان، شکراله اصغری و حبیب خداوردیلو. 1392. اشتقاق توابع انتقالی جهت تخمین مقاومت مکانیکی خاک در خاک های جنگلی فندقلوی اردبیل با استفاده از روش های رگرسیونی.  دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 30 مرداد. اردبیل.
 
37- روح انگیز قاسم زاده، شکراله اصغری و فرشاد کیوان. 1392. ارزیابی تاثیر فعالیت های تفرجی بر میزان پایداری خاک (مطالعه موردی جنگل فندقلوی اردبیل). دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 30 مرداد. اردبیل.
 
38- روح انگیز قاسم زاده، فرشاد کیوان و شکراله اصغری. 1392. تاثیر فعالیت های تفرجی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک پارک جنگلی فندقلوی استان اردبیل. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 30 مرداد. اردبیل.
 
39- سعیده هاشمیان، شکراله اصغری، اسماعیل گلی و مهدی محب الدینی. 1392. تاثیر تغییر کاربری اراضی بر توزیع اندازه ذرات، جرم مخصوص حقیقی و تنفس خاک در منطقه فندقلوی استان اردبیل. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 30 مرداد. اردبیل.
 
40- سعیده هاشمیان، اسماعیل گلی، شکراله اصغری و مهدی محب الدینی. 1392. اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک منطقه فندقلو. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 30 مرداد. اردبیل.
 
41- اسماعیل روزبان، حبیب خداوردیلو ، شکراله اصغری. 1392. اشتقاق توابع انتقالی جهت تخمین پایداری خاکدانه در خاک های جنگلی فندقلوی اردبیل با استفاده از روش های رگرسیونی. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 30 مرداد. اردبیل.
 
42- غلامرضا شیخ زاده، شکراله اصغری، ترحم مصری و غلامحسین شاهقلی. 1393. بر آورد مقاومت فروروی در خاک های زراعی دشت اردبیل با استفاده از مدل های رگرسیونی. سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 مرداد. اردبیل.
 
43- غلامرضا شیخ زاده، شکراله اصغری، غلامحسین شاهقلی و ترحم مصری. 1393. برآورد حدود آتربرگ در خاک های زراعی دشت اردبیل با استفاده از مدل های رگرسیونی. سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 مرداد. اردبیل.
 
44-  سجاد عبدی، شکراله اصغری، اباذر اسمعلی و مجید رئوف. 1393. بررسی روابط بین رواناب و برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در مراتع گرمی. سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 مرداد. اردبیل.
 
45- سجاد عبدی، شکراله اصغری، اباذر اسمعلی و مجید رئوف. 1393. ارزیابی مدل های نفوذ کاستیاکوف و گرین امپت در کاربری های مختلف اراضی منطقه گرمی سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 مرداد. اردبیل.
 
46- آرزو اسحق زاده، اباذر اسمعلی، شکراله اصغری و امیر حمزه محمدی. 1393. تعیین زمان تمرکز رواناب با استفاده از روابط تجربی در بازه ای از رودخانه بالخلو چای در محدوده پل الماسی تا گیلانده. سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 مرداد. اردبیل.
 
47- زهرا فرجیان، علی اشرف سلطانی، شکراله اصغری و مهدی محب الدینی. 1393. اثرات نمک پاشی جاده ای بر تنفس پایه و تحریک شده میکرواورگانیسم­های خاک در اراضی مرتعی (مطالعه موردی: جاده نیر-سراب). سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 مرداد. اردبیل.
 
48- زهرا فرجیان، شکراله اصغری،  علی اشرف سلطانی و مهدی محب الدینی. 1393. تاثیر نمکپاشی جاده­ای بر جمعیت میکروبی و کربن زیست توده در اراضی مرتعی (مطالعه موردی: جاده نیر-سراب). سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 مرداد. اردبیل.
 
49- فرهاد ابراهیمی، مجید رئوف، شکراله اصغری و یاسر حسینی. 1393. اندازه گیری صحرایی خصوصیات هیدرولیکی خاک و اثر تغيير کاربري اراضي بر آن با استفاده از دستگاه نفوذسنج دیسک مکشی در حالت غیر ماندگار. سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران. 21 آبان. تبریز.
 
50- سکینه سلحشور و شکراله اصغری. 1393. مقایسه اثرات کاه و کلش گندم بر برخی خصوصیات فیزیکی دو خاک ریز و درشت بافت منتخب از منطقه نیمه خشک. اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی. 30 آذر. تهران.
 
51-  سکینه سلحشور و شکراله اصغری. 1393. مقایسه تاثیرکاه و کلش گندم بر برخی پارامترهای هیدرولیکی دو نوع خاک ریز و درشت بافت. اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی. 30 آذر. تهران.
 
52- مهشید نجفیان، شکراله اصغری، اکبر قویدل و کاظم هاشمی مجد. 1393. مقایسه اثرات فعالیت کرم خاکی ایسینیا فتیدا بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک در دو خاک ریز و درشت بافت. اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی. 30 آذر. تهران.
 
53- مهشید نجفیان، شکراله اصغری، اکبر قویدل و کاظم هاشمی مجد. 1393. تأثیر فعالیت کرم خاکی ایسینیا فتیدا بر برخی شاخص های زیستی خاک تحت شرایط تراکم در دو خاک ریز و درشت بافت. اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی. 30 آذر. تهران.
 
54- فرهاد ابراهیمی، مجید رئوف، شکراله اصغری و یاسر حسینی. 1393. اثر تغییر کاربری اراضی بر پارامترهای مدل های نفوذ کوستیاکوف و کوستیاکوف-لوئیس. نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران. 30 اردیبهشت. تهران.
 
55- مجتبی علی­محمدی مهدی سلیمی پر مهر، شکراله اصغري، عباس احمدی، ناصر دواتگر. 1394. برآورد میانگین وزنی قطر خاکدانهها با استفاده از بعد فرکتال ذرات و خاکدانه در اراضی زراعی، مرتعی و جنگلی استان اردبیل. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 مرداد. اردبیل.
 
56- مجتبی علی­محمدی مهدی سلیمی پر مهر، شکراله اصغري، عباس احمدی، ناصر دواتگر. 1394. برآورد رطوبت ظرفیت مزرعه­ای خاک در اراضی جنگلی، مرتعی و زراعی استان اردبیل. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 مرداد. اردبیل.
 
57- فاطمه قلی نیا، اباذر اسمعلی، شکراله اصغری، موسی عابدینی،میکاییل بدرزاده. 1394. ارزیابی خطرفرسایش خاک با استفاده از مدل جهانی فرسایش خاک ((RUSLE(مطالعه موردی: حوزه آبخیز پیله رود،  اردبیل). اولین کنفرانس ملی علوم و مهندسی آب. 29 مرداد. تهران.
 
 
58-  سارا عبد الحسین زاده نمین، شكراله اصغري و مجید رئوف. 1395. اثرات فعالیت های تفرجی بر تخلخل و نفوذ آب به خاک در جنگل های فندقلوی اردبیل. اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی. 10 اسفند، دانشگاه جیرفت.
 
59- سارا عبد الحسین زاده نمین، شكراله اصغري و مجید رئوف. 1395. اثرات فعالیت های تفرجی بر کربن آلی، جرم مخصوص ظاهری و مقاومت مکانیکی خاک در جنگل های فندقلوی اردبیل. اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی. 10 اسفند، دانشگاه جیرفت.
 
60- رباب رستمی، شكراله اصغري، اباذر اسمعلی و محمود شهابی. 1395. تهیه نقشه میانگین وزنی قطر ذرات خاک با استفاده از خصوصیات خاک و زمین آمار در کاربری زراعی. اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی. 10 اسفند، دانشگاه جیرفت.
 
61- رباب رستمی، شكراله اصغري، اباذر اسمعلی و محمود شهابی. 1395. بررسی ماده آلی در کاربری های مختلف از روش های زمین آماری. اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی. 10 اسفند، دانشگاه جیرفت.
 
62- نقی مرادی کیا، اباذر اسمعلی عوری، شكراله اصغري. 1395. بررسی روابط بین تولید رواناب و رسوب با خصوصیات خاک و پوشش گیاهی با استفاده از دستگاه شبیه ساز باران در منطقه فندقلوی استان اردبیل. پنجمین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران. 5 اسفند، رشت.
 
63-  نقی مرادی کیا، اباذر اسمعلی عوری، شكراله اصغري. 1395. مقایسه تغییرات مکانی مولفه های رواناب و رسوب و برخی پارامترهای کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از زمین آمار در منطقه فندقلوی استان اردبیل. پنجمین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران. 5 اسفند، رشت.
 
64- Asghari, Sh. 2017. Improving physical quality of a clay loam soil selected from semiarid region using polyacrylamide. 1th international and 5th national conference on organic vs. conventional agriculture. University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
 
65-  Asghari, Sh. 2017. Geostatistical analysis of soil total porosity and available water content in range lands of eastern Sabalan. 1th international and 5th national conference on organic vs. conventional agriculture. University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
 
 
66- Asghari, Sh., and Salimi, M. 2017. Spatial variability of soil particle size distribution, organic carbon and aggregate stability in range lands of eastern Sabalan, Ardabil Province, Iran. 1th international and 5th national conference on organic vs. conventional agriculture. University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
 
 
67- Asghari, Sh., and Salimi, M. 2017. Spatial variability of soil particle size distribution, organic carbon and aggregate stability in range lands of eastern Sabalan, Ardabil Province, Iran. 1th international and 5th national conference on organic vs. conventional agriculture. University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
 
68- Sharifi, S., Asghari, Sh., and Abbasi, A. 2017. Influence of three organic fertilizers on some agronomic attributes of chickpea and lentil in a soil of semiarid region. 1th international and 5th national conference on organic vs. conventional agriculture. University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
 
69- Sharifi, S., Asghari, Sh., and Abbasi, A. 2017. Interaction effects of organic manure and legume plant on infiltration curves in a semiarid soil. 1th international and 5th national conference on organic vs. conventional agriculture. University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
 
70- Sharifi, S., Asghari, Sh., and Abbasi, A. 2017. Interaction effects of organic manure and legume plant on infiltration curves in a semiarid soil. 1th international and 5th national conference on organic vs. conventional agriculture. University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
 
71- Farajdokht, M.,  Asghari, Sh., and Shahab, H. 2017. A Effect of height and slope on erodibility index (K) of universal soil loss equation. 1th international and 5th national conference on organic vs. conventional agriculture. University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
 
72-Safari, S., and  Asghari, Sh. 2017. Interaction effect of three organic fertilizer and two legume on infiltration equation parameters of soil. 1th international and 5th national conference on organic vs. conventional agriculture. University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
 
 
73-  محمد به­نژاد، شكراله اصغري، حسین شهاب آرخازلو، ترحم مصری گندشمین. 1396. برآورد فرسایش پذیری خاک با استفاده از توابع انتقالی شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی. کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی. 25 و 26 بهمن، مشهد.
 
74- سعید صفری، شكراله اصغري. 1396. اثرات متقابل سه نوع کود آلی و دو نوع کشت لگوم بر پارامترهای معادلات نفوذ آب در خاک. اولین کنگره، آب، خاک و علوم محیطی.11 و 12 اسفند، تهران.
 

 
:: ::