اعضا - فرشاد کیوان بهجو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فرشاد کیوان بهجو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده
الف- كارشناسي ارشد و دكتري:
 • مدیریت پایدار جنگل (كارشناسي ارشد)
 • ارزيابي و تحليل اقتصادي پروژه‌هاي منابع طبيعي (مقطع دكتري)
 • برنامه ریزی شبکه جاده های جنگلی (كارشناسي ارشد)
 • سیاست جنگل تکمیلی (كارشناسي ارشد)
 • اقتصاد جنگل تکمیلی (كارشناسي ارشد)
 • تئوری تصمیم گیری در مدیریت جنگل (كارشناسي ارشد)
 • آمار مهندسي (كارشناسي ارشد)
 
ب- كارشناسي:
 • مهندسی محیط زیست
 • اصول محیط زیست
 • اقتصاد جنگل
 • سیاست جنگل
 • حقوق و قوانین منابع طبیعی
 • بهره برداری جنگل
 • حمل و نقل چوب
 • طراحی و ساخت و نگهداری جاده های جنگل
:: ::