اعضا - فرشاد کیوان بهجو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فرشاد کیوان بهجو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
 1. همكاري در جمع‌آوري اطلاعات و انجام زمان‌سنجي در طرح پژوهشي افزايش بهره‌وري در راستاي طرح صيانت جنگل، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، مجري: آقاي دكتر هوشنگ سبحاني، 1384
 2. همكاري در تهيه نشريه علمي ترويجي گزكاري در دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، 1385
 3. همكار طرح پژوهشي با عنوان: ارائه روشي مناسب جهت ارزيابي ميزان و شدت خسارات وارده به درختان سرپا در اثر چوبكشي، 1387، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، مجري: آقاي دكتر باريس مجنونيان.
 4. مجري طرح پژوهشي با عنوان: ارزيابي محيط‌زيستي ميزان آسيب به درختان سرپا در اثر فعاليت‌هاي تفرجي در جنگل فندقلوي اردبيل، 1389، دانشكده كشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي.
 5. مجري طرح پژوهشي با عنوان: ارزيابي فني و اقتصادي عمليات چوبكشي زميني در سيستم بهره‌برداري گرده‌بينه با هدف مديريت پايدار جنگل‌هاي شمال ايران، 1389، دانشكده كشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي.
 6. مجري طرح پژوهشي با عنوان: ارزشگذاري اقتصادي آسيب‌هاي ناشي از عمليات بهره‌برداري جنگل در جنگل های چفرود گیلان، 1391، دانشكده كشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي.
 7. مجري طرح پژوهشي با عنوان: برآورد ارزش تفرجی دریاچه شورابیل اردبیل با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط، 1391، دانشكده فناوري كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه محقق اردبيلي.
 8. مجري طرح پژوهشي با عنوان: برآورد ضایعات چوبی درشت در جنگل فندقلوی اردبیل با استفاده از نمونه برداری خطی و مدل‌سازي، 1391، دانشكده فناوري كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه محقق اردبيلي.
 9. مجري طرح پژوهشي با عنوان: تجزیه و تحلیل اقتصادی و ارزیابی درآمد حاصل از تولید فندق در جنگل فندقلوی اردبیل ، 1391، دانشكده فناوري كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه محقق اردبيلي.
 10. مجري طرح پژوهشي با عنوان: بررسی و مقایسه تنوع گونه های درختی و درختچه ای در وضعیت های مدیریتی حفاظت و تحت تفرج در جنگل فندقلوی اردبیل ، 1391، دانشكده فناوري كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه محقق اردبيلي.
 11. مجري طرح پژوهشي با عنوان: تجزیه و تحلیل آماری حوادث ناشی از کار در جنگل طی عملیات بهره برداری در جنگل های چفرود گیلان، 1394، دانشكده فناوري كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه محقق اردبيلي.
 12. مجري طرح پژوهشي با عنوان: بررسی خسارت های وارد شده به درختان سرپا و زاداوری در اثر عملیات بهره برداری جنگل ، 1395، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه محقق اردبيلي.
 13. مجري طرح پژوهشي با عنوان: مطالعه امکان پذیری کاهش هزینه هاي بهره‌برداري در شرکت های دولتی بهره بردار جنگل، 1395، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه محقق اردبيلي.
 14. مجري طرح پژوهشي منطقه ای با عنوان: تجزیه و تحلیل اقتصادی تولید محصولات فرعی حاصل از جنگل ها در راستای افزایش مشارکت های مردمی 1398. طرف قرارداد: اداره کل منابع طبیعی استان گیلان.
:: ::