اعضا - فرشاد کیوان بهجو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فرشاد کیوان بهجو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
 1. رضوي، سيد. مازيار، عزيزي، پيروز. رشيدي، رضا و فرشاد كيوان‌بهجو، 1385. تاثير مقدار كوددهي عناصر نيتروژن، فسفر و پتاسيم بر روي جنگل‌كاري‌هاي كاج بادامي حاشيه درياي خزر (مطالعه موردي: منطقه ساحلي چفرود خمام)، مجله‌ي منابع طبيعي ايران، جلد 59، شماره 2، ص 388-377(ISC).
 2. كيوان‌بهجو، فرشاد، سبحاني، هوشنگ و محمود زبيري، 1386. برآورد حجمي و وزني مازاد مقطوعات عمليات قطع با استفاده از روش خط‌نمونه (مطالعه‌ي موردي: حوزه آبخيز چفرود شاندرمن)، مجله‌ي منابع طبيعي ايران، دوره 60، شماره 1، ص114 -103(ISC).
 3. مجنونيان، باريس، مرتضي تشكري، محمد رضا مروي مهاجر و فرشاد كيوان‌بهجو، 1388. بررسي صدمات ناشي از بهره‌برداري سنتي به درختان سرپا در شيوه‌ي تدريجي-پناهي (مطالعه موردي: جنگل‌هاي رويان)، مجله‌ي جنگل ايران، شماره 3، ص 195-187(ISC).
 4. كيوان‌بهجو، فرشاد، مجنونيان، باريس، نميرانيان، منوچهر، سعيد، ارسطو و جهانگير فقهي، 1389، تعيين افت حجمي و ريالي چوب در ارتباط با عمليات بهره‌برداري جنگل (مطالعه‌ي موردي: جنگل‌هاي چفرود گيلان)، نشريه‌ي جنگل و فرآورده‌هاي چوب، دوره 64، شماره 3، ص 304-293(ISC).
 5. نيره حسيني خانميري، كاظم هاشمي مجد، شكرالله اصغري، شاهين اوستان و فرشاد كيوان بهجو. 1390، اثر لجن بیولوزیک مجتمع پتروشیمی تبریز بر غلظت برخی فلزات سنگین در خاک و گیاه جو بهاره در شرایط گلخانه ای، علوم و فنون کشت های گلخانه ای،شماره 8، ص 92-83 (ISC).  
 6. كيوان‌بهجو، فرشاد، 1391. اندازه گیری خسارات وارده به درختچه های سرپا در اثر فعاليت‌هاي انسانی تفرجي در جنگل فندقلو اردبيل، مجله جنگل ايران، شماره 3، ص 242- 231 (ISC).
 7. حامد اميرعابدي، شكرالله اصغري، ترحم مصري و فرشاد كيوان بهجو، 1392. برآورد رطوبت های ظرفیت زراعی، پژمردگی دائم و قابل استفاده در خاک های دشت اردبیل با استفاده از مدل های رگرسیونی و شبکه عصبی مصوعی، مجله تحقیقات کاربردی خاك، جلد1، شماره 1، صفحه 98-88 (ISC).
 8. فرشاد كيوان بهجو، باريس مجنونيان و منوچهر نمیرانیان. 1393. تجزيه و تحليل فني زخم های وارده به درختان حاشيه مسير بر اثر عمليات انسانی چوبكشي، نشریه جنگل و فرآورده های چوبی، جلد67، شماره 4، صفحه 552-541 (ISC).
 9. رقیه قریشی، اسماعیل گلی کلانپا، جواد معتمدي و فرشاد کیوان بهجو. 1393. ظرفیت ترسیب کربن در اکوسیستم مرتع و ارتباط آن با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در مراتع خوي مجله تحقیقات کاربردی خاك، جلد3، شماره 3، صفحه 86-77 (ISC).
 10. فاطمه علیلو، جواد معتمدی، فرشاد کیوان بهجو، اسماعیل شیدای کرکج،1393. بررسی امکان ارائه مدل های آماری به منظور برآورد تولید دو گونه مرتعی (مطالعه مودی: مراتع دیزچ بطچی و قطور شهرستان خوی)، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، شماره 4. صفحه 35-22. (ISC).
 11. جواد معتمدی، فاطمه علیلو، اسماعیل شیدای کرکج، فرشاد کیوان بهجو و رقیه قریشی، 1393. بررسی ارتباط عوامل محیطی و شدت چرای دام با پوشش گیاهی در اکوسیستم های مرتعی خوی، حفاظت زیست بومی گیاهان، 3(1) 89-73. (ISC).
 12. رقیه قریشی، اسماعیل گلی کلانپا، جواد معتمدی و فرشاد کیوان بهجو ، 1393. ظرفیت ترسیب کربن در اکوسیستم مرتع و ارتباط آن با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در مراتع خوي ، مجله تحقیقات کاربردی خاک،  2(2) 33-26. (ISC).
 13. فاطمه علیلو، فرشاد کیوان بهجو، اسماعیل شیدای کرکج، و رقیه قریشی، 1393. تغییر پذیری مشخصات ابعادی و زیتوده گونه Artemisia fragrans willd تحت شدت های مختلف بهره برداری در مراتع کوهستانی خوی، نشریه پژوهش و سازندگی. 4(1) 46-38. (ISC).
 14. فاطمه عليلو،  فرشاد كيوان بهجو,  اسماعيل شيداي كركج، رقيه قريشي، 1394. تغييرپذيري مشخصات ابعادي و زيتوده گونه Artemisia fragrans Willd تحت شدتهاي مختلف بهرهبرداري در مراتع كوهستاني خوي، پژوهش و سازندگی، پذیرفته شده. (ISC).
 15. فرشاد کیوان بهجو، احسان زندی اصفهان و بابک محبوب، 1393. مطالعه تاثیر فعالیت های انسانی تفرجی بر تغییرات خاک در اکوسیستم های مرتعی تالش، تحقیقات مرتع و بیابان، پذیرفته شده. (ISC).
 16. فاطمه علیلو، جواد معتمدی، فرشاد کیوان بهجو و اسماعيل شيداي كركج، 1393. بررسی امکان ارائه مدل های آماری به منظور براورد تولید، تحقیقات مرتع و بیابان، پذیرفته شده. (ISC).
 17. شعله حاج آقا معمار، فرشاد کیوان بهجو، کیومرث سفیدی، بهزاد بهتری و احسان زندی اصفهان. 1393. بررسی اثرات نوع مدیریت اراضی بر میزان انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن از خاک (مطالعه موردی: ذخیره گاه جنگلی فندقلوی اردبیل)، تحقیقات مرتع و بیابان، پذیرفته شده. (ISC).
 18. کیوان بهجو، فرشاد، احمد هاشمیان، مصطفی پناهی و الناز حسن زاده، 1395. ارزش‌گذاری اقتصادی عناصر غذایی خاک منطقه حفاظت شده شیمبار با روش هزینه جایگزین، علوم محیطی، دوره 14، ش 1، ص 146-137.
 19. کیوان بهجو، فرشاد، احسان زندی اصفهان و بابک محبوب، 1395. مطالعه تأثیر فعالیت‌های تفرجی (اکوتوریسم) بر تغییرات خاک در اکوسیستم‌های مرتعی تالش، تحقیقات مرتع و بیابان ایران، دوره 23، ش 2، ص 356-344.
 20. کیوان بهجو، فرشاد، مهدی معمری و سلمان قنبرنژاد مریان، 1395. بررسی وضعیت مرتع با استفاده از مدل سلامت مرتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی سوباتان تالش-استان گیلان)، نشریه علمی پژوهشی مرتع، ج ۱۰، ش 4، ص ۴۵۰-۴۶۴. 
 21. کیوان بهجو، فرشاد، احمد هاشمیان، مصطفی پناهی، الناز حسن زاده، ۱۳۹۵. ارزش‌گذاری اقتصادی عناصر غذایی خاک منطقه حفاظت شده شیمبار با روش هزینه جایگزین، فصلنامه علوم محیطی، دوره 14، ش 1، 146-137.
 22. کیوان بهجو، فرشاد، شعله حاج آقا معمار، بهزاد بهتری، احسان زندی اصفهان و مریم پیرمحمدی بارده، 1396. بررسی روند زوال بذر فستوکای پا بلند تحت آزمون پیری زودرس، مجله پژوهش های گیاهی، دوره 30، ش 2، صفحه 349-363. 
 23. کیوان بهجو، فرشاد،  1396. ارزیابی کارایی روش خط نمونه و مدل‌سازي ریاضی در برآورد و پیش بینی مشخصه هایی از ضایعات چوبی حاصل از فعالیت های انسانی در جنگل فندقلوی اردبیل، پژوهش های گیاهی، دوره 30 ، ش 3 ، ص 761-752. 
 24. کیوان بهجو، فرشاد، سجاد قنبری، قربان مرادی و امید غفارزاده، 1396. اثرات اقتصادی و معیشتی محصولات غیرچوبی در درآمد جنگل نشینان رودسر، استان گیلان؛ مطالعه‌ی موردی میوه خرمندی، مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، دوره 24، ش 3، ص 108-95.
 25. کیوان بهجو، فرشاد، سجاد قنبری و قربان مرادی، 1396. بررسی مقدار تولید و اهمیت محصولات فرعی جنگل در درآمد جنگل‌نشینان رودسر استان گیلان، بررسی موردی: ازگیل جنگلی ، پژوهش و توسعه جنگل، دوره 3، ش 2، ص 162-147.
 26. کیوان بهجو، فرشاد، سجاد قنبری و قربان مرادی، 1396. ارزیابی تولید و برداشت میوه آلوچه و نقش آن در درآمد خانوارهای جنگل نشین (مطالعه موردی: شهرستان رودسر، استان گیلان)، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، دوره 25، شماره 3، ص 539-528.
 27. کیوان بهجو، فرشاد و زینب پورقلی، 1396. ارزش‌گذاری اقتصادی آسیب‌های وارده به درختان سرپا در اثر عملیات بهره‌برداری جنگل چفرود گیلان، مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده، دوره 8، شماره 2، ص 82-71.
 28. کیوان بهجو، فرشاد و زینب پورقلی، 1397. مقایسه تنوع گونه های درختی و درختچه ای در وضعیت های مدیریتی حفاظت و تحت تفرج انسانی در جنگل فندقلوی اردبیل، مجله پژوهش های گیاهی، دوره 31، شماره 3، ص 565-556.
 29. قربانی، ژیلا، کیومرث سفیدی، فرشاد کیوان بهجو و مهدی معمری، 1396. تأثیر شدت‌های مختلف چرای دام بر زیست توده اندام‌های هوایی و زیرزمینی دو گونه مرتعی در مراتع جنوب شرقی سبلان، تحقیقات مرتع و بیابان ایران، دوره 25، ش 3، ص 505-496.  
 30. سفیدی، کیومرث، یوسف فیروزی، فرشاد کیوان بهجو، معراج شرری و یونس رستمی کیا. 1397. کمّی سازی ساختار مکانی توده های جنگلی ارس در منطقۀ کندرق خلخال، مجله جنگل ایران، ش 2،ص 220-207.
 31. سفیدی، کیومرث، زینب پورقلی، فرشاد کیوان بهجو ، خسرو ثاقب طالبی و فرشاد کیوان بهجو، 1395. ویژگی ساختاری روشنه ها در فاز تشکیل روشنه در روند تحولی توده های راش در جنگل های اسالم استان گیلان، بوم شناسی جنگل های ایران، دوره 4، شماره 7،ص 50-43.
 32. صادقی اشرفی، سحر، حسین وارسته مرادی، سید محمود عقیلی و فرشاد کیوان بهجو، 1393. مقایسه اثرات تفرج گسترده و متمرکز بر پرندگان مطالعه موردی: جنگل فندق لو، دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران، پژوهش های محیط زیست، دانشگاه تهران. تهران.
 33. صادقی اشرفی، سحر، حسین وارسته مرادی، سید محمود عقیلی و فرشاد کیوان بهجو، 1395. بررسی تاثیر تفرج بر جامعه پرندگان جنگل فندقلو در سه زون تفرج متمرکز، حفاظتی و تفرج گسترده، پژوهش های محیط زیست، دوره 214، ش 13، صفحه 10-3.
 34. صادقی، مینا، فرشاد کیوان بهجو و احسان زندی اصفهان، 1396. ارزیابی اقتصادی مرتع از محل تولید محصولات دامی در منطقه‌ی کوجنق شهرستان مشگین‌شهر، تحقیقات مرتع و بیابان ایران، دوره 24، ش 2، ص 260-268.
 35. علیلو،  فاطمه، فرشادکیوان بهجو، اسماعیل شیدای کرکج، رضا احمدخانی و جواد معتمدی، 1396. بررسی اثر مدیریت چرای دام بر ویژگی‌های عملکردی خاک و ساختاری اکوسیستم مراتع کوهستانی خوی،تحقیقات مرتع و بیابان ایران، دوره 24، شماره 3، ص  609-596.
 36. کیوان بهجو، فرشاد. حاجی پور، مراد، نقدی، رامین، شرری، معراج، پورقلی، زینب، 1399. ارزیابی تاثیر جاده سازی جنگل بر زاداوری، علوم و تکنولوژی محیط زیست، 22(1) 248-259.
 37. قاسم زاده، روح انگیز، اصغری، شکراله، کیوان بهجو، فرشاد، قنبری، سجاد، قمی معتضه، علیرضا 1399. بررسی پیامدهای گردشگری بر خصوصیات فیزیکی خاک، محیط زیست طبیعی، 73 (3) 557-569.
 38. شهامتی نژاد، عطیه، جهدی، رقیه و فرشاد کیوان بهجو. 1400. تنوع گونه های درختی و شرایط تاج و تنۀ درخت به عنوان شاخص های پایش سلامت جنگل، مجله جنگل ایران، 13 (4) 451-468.
 39. کیوان بهجو، فرشاد، اسمعیل نژاد اناری، عادل، قنبری، سجاد، 1400. طرح های مرتعداری و تولید و اقتصاد بهره برداران (مطالعه موردی: مراتع نیر استان اردبیل)، نشریه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 28 (2) 252-265.
 40. حاجی پور، مراد، کیوان بهجو، فرشاد. نقدی، رامین، پورقلی، زینب، غنایی، صدیقه،  1400. تاثیر بوم شناختی جاده سازی بر تنوع زیستی، علوم و تکنولوژی محیط زیست، 23(1) 215-223.
 41. شهامتی نژاد، عطیه، جهدی، رقیه و فرشاد کیوان بهجو. 1401. ارزيابي وضعيت سلامت جنگل در يك تودة دستنخوردة طبيعي راش آميخته با استفاده از شاخص هاي زادآوري و خشكدار، مجله جنگل و فرآورده های چوب، 75 (1) 25-37.
 42. انیس جعفری؛ فرشاد کیوان بهجو؛ محمد احمدی؛ رئوف مصطفی‌زاده، 1401. ارزیابی کمی ارتباط و پیوستگی لکه‌های جنگلی با استفاده از شاخص‌های دسترسی به زیستگاه‌های شهر ایلام،  10.22034/JEST.2020.24554.3359 انتشار آنلاین.
 1. Farshad Keivan Behjou, B.Majnounia, M. Namiranian, J. Dvorak, 2008. Productivity and cost of manual felling with a chansaw in Caspian forests, Journal of Forest Science, 54 (4) 183-188.
 2. Farshad Keivan Behjou, B.Majnounian, J.Dvorak, M.Namiranian, A. Saeed & J.Feghhi, 2009. Time study and skidding capacity of the wheeled skidder Timberjack 450C in Caspian forests, 55 (2) 96-100.[
 3. Farshad Keivan Behjou, 2010. A techno-economic evaluation of skidding operation by Timberjack 450C and Clark Renger 666BDS in Caspian forests, Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol. 8 (3&4) 1020-1023.[ISI
 4. Farshad Keivan Behjou, 2011. A practical sampling strategy for environmental evaluation of damages to residual stands caused by recreational activities in Fandoughlou forests, Ardabil, Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol. 9 (1) 132-135. [ISI]     
 5. Farshad Keivan Behjou & Omid Ghafarzade Mollabashi, 2012. Selective logging and damage to unharvested trees in a Hyrcanian forest of Iran, Bioresources, 7(4)4867-4874. [ISI&JCR]
 6. Farshad Keivan Behjou, 2012. Effect of selective cutting type on the Chainsaw productivity in Caspian forests, Journal of Forestry Research, 23(4): 699-702.
 7. Farshad Keivan Behjou, 2013. Economic analysis on log damage during logging operation in Caspian forests, Journal of Forestry Research, 24 (3) 587-591. 
 8. Saeed Varamesh, Seiied Mohammad Hosseini & Farshad Keivan Behjou & Ebrahim Fataei, 2014. The Impact of land afforestation on Carbon stocks in Tehran, Iran, Journal of Forestry Research, 25(1) 135-141.
 9. Farshad Keivan Behjou & Omid Ghafarzadeh, 2013. Assessment of coarse woody debris following selective logging in Caspian forests implication for conservation and management. Journal of Forest Science, 59(3) 117-124.
 10. Farshad Keivan Behjou & Omid Ghafarzadeh, 2013. A practical sampling strategy for assessing woody debris Fandoghlou forests, Iran, Environmental Science, 8(3) 83-87.
 11. Farshad Keivan Behjou & Ahmad Hashemian, 2013. Using an economic enterprise to calculating damage to forest wood product following selective logging, International Journal of Agronomy and Plant Production, 4(7) 1479-1484.
 12. Farshad Keivan Behjou, 2014. Effects of Wheeled Cable Skidding on Residual Trees in Selective Logging in Caspian Forests, Small-Scale Forestry, 5(2) 21-29.
 13. Farshad Keivan Behjou & Ehsan Zandi Esfahan, 2013. Effects of recreational activities on some stand parameters and biodiversity indicators in Fandoghlou forests, Northwestern Iran, Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, 3(12) 13-19.
 1. Farshad Keivan Behjou, Ehsan Zandi Esfahan, Mahdi Ramezani, Ahmad Hashemian, Neda Amirahmadi, 2014. Estimating the outdoor recreational value of Shorabil lake based on Contingent Valuation Method (CVM), European Journal of Experimental Biology, 4(2) 282-285.
 2. Farshad Keivan Behjou, Omid Ghafarzadeh & Neda Amirahmadi, 2014. Effects of management on the amount and characteristics of woody debris in mixed stands of Caspian forests, Bioresources, 9(3) 4108-4116.
 3. Rhoghaie Ghoreyshi, Farshad Keivan Behjou, Javad Motamedi & Esmail Goly Kalanpa, 2013. Soil carbon capacity in a grassy rangeland ecosystem in North-western Iran: Implication for conservation, African Journal of Agricultural Research, 8(10) 916-921.
 4. FARSHAD Keivan Behjou & Mahbobeh  Foshat, 2013. USING A SAMPLING METHOD FOR ESTIMATION OF FOREST CANOPY COVER, International Journal of Agriculture: Research and Review, 3 (2) 217-222.
 5. Farshad Keivan  Behjou & Alireza Abdpour, 2013. Productivity and cost in the course of timber skidding with a Timberjack 450C wheeled skidder in northern forests, The journal of Ege university, 5(1) 281-284.
 6. Alireza Abdpour & Farshad Keivan  Behjou,  2013. Economic analysis of manual felling with a Chainsaw in Caspian forests, The journal of Ege university, 5(1) 233-236.
 7. Kiomars Sefidi, Carolyn A.Copenheaver, Mehdi  Kakavand, Farshad Keivan Behjou, 2014. Structural diversity within mature forests in northern Iran: A case study from a relic population of persian ironwood  (parrotia persica C.A.Meyer), Forest Science.
 8. Amir Mirzaei Mossivand, Farshad Keivan Behjou, Ehsan Zandi Esfahan, Ardavan Ghorbani, 2014. Assessment of Fire Effects on Surface Cover Changes and Forage Production (Case Study: Delfan County, Lorestan Province, Iran), Journal of Rangeland Science, accepted.
 9. S.H. Hamzeh Saravi, K. Sefidi, F. Keivan Behjou, R. Khalifehzadeh, E. Zandi Esfahan, H. Mohammadi Nasrabadi, 2015. Effects of physiographic factors and soil properties on distribution of Ferula gummosa Boiss: case study of Karaj Kalarud Region, Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, 6(5) 433-438.
 10. Farshad Keivan Behjou, Kiomars Sefidi, 2015. Recreational activities impact on the amount and characteristics of woody debris in the Fandoghlou forests, Northwestern Iran, Forestry Studies, 62(1): 5-13.
 11. Farshad Keivan Behjou, 2017. Tree regeneration following ground-based skidding in a Caspian forest, Austrian Journal of Forest Science, 2(134):149-161
 12. Farshad Keivan Behjou, Angela Lo Monaco, Farzam Tavankar, RacheleVenanzi, Mehrad Nikooy, Piotr S. Mederski Rodolfo Picchio, 2018. Coarse woody debris variability due to human accessibility to forest human accessibility to forest, Forests, 9 (9) 509-522.  
 13. Ramin naghdi, Ahmad solgi, Eric zenner, Farshad keivan Behjou, 2018.  Soil physical properties degrade further on skid trails in the year following operations, Journal of Forestry Research volume 29 (2) 93–101.
 14. Ahmad Solgi, Ramin Naghdi, Eric R. Labelle, Farshad  Keivan Behjou, Vahid Hemmati, 2017. Evaluation of Different Best Management Practices for Erosion Control on Machine Operating Trails, Croatian journal of forest engineering, 40 (2) 319-326.
 15. Kiomars Sefidi, Zeynab Pourgoli, Khosro Sagheb-Talebi, Farshad Keivan Behjou, 2018. Stand characteristics of gap formation phase through the development of oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) stands in the Hyrcanian Forests, northern Iran, Austrian Journal of Forest Science, 135(2):137-158
 16. Shokrollah asghari, sonbol ahmad nejad, Farshad Keivan Behjou, 2016. Deforestation effects on soil quality and water retention curve parameters in eastern Ardabil, Iran, Eurasian soil science, 49 (3) 338-346.
 17. Ahmad Solgi,Ramin Naghdi,Enrico Marchi,Andrea Laschi,Farshad Keivan Behjou,Vahid Hemmati andAli Masumian, 2019. Impact Assessment of Skidding Extraction: Effects on Physical and Chemical Properties of Forest Soils and on Maple Seedling Growing along the Skid Trail, Forests, 10 (2) 134-150.  
 18. Farshad keivan behjou, Omid Ghaffarzadeh Mollabashi, 2016. Impact of logging intensity on stem density, basal area and biodiversity indices five years after logging in a Caspian hardwood forest, Journal of Forest Science, 63 (4) 44-49.
 19. Farshad Keivan Behjou, Kiomars Sefidi, 2016. Recreational activities impact on the amount and characteristics of woody debris in the Fandoghlou forests, Northwestern Iran, Forestry Studies, 62 (1) 5-13.
 20.  Farshad keivan behjou, Omid Ghaffarzadeh Mollabashi, 2018. Effects of tree diameter and some working conditions on residual stump height following selective logging, Journal of Forest Science, 64 (2) 91-95.
 21. Farzam Tavankar, Hamid Rafie, Francesco Latterini, Mehrdad Nikooy,Marco Seffett, Farshad Keivan Behjou, Mohsen Maleki, 2019. Effects of tree diameter and some working conditions on residual stump height following selective logging, Journal of forest Science 43 (2): 66-72.
 22. Solgi Ahmad, Naghdi Ramin, Labelle Eric R., Farshad Keivan Behjou, Hemmati Vahid, 2019. Evaluation of Different Best Management Practices for Erosion Control on Machine Operating Trails, Croatian Journal of Forest Engineering, 40 (2): 319-326.
 23. Solgi Ahmad, Naghdi Ramin, Zenner Eric K., Hemmati Vahid, Farshad Keivan Behjou, Masumian Ali, 2021. Evaluating the Effectiveness of Mulching for Reducing Soil Erosion in Cut Slope and Fill Slope of Forest Roads in Hyrcanian Forests, Croatian Journal of Forest Engineering, 42 (2): 259-268.
 24. Solgi, A., Naghdi, R., Zenner, EK., Behjou, F.K., Vatani, L., 2021. Effectiveness of Erosion Control Structures in Reducing Soil Loss on Skid Trails, Croatian Journal of Forest Engineering, 42 (3): 501-514.
 25. Solgi, A., Zenner, EK., Naghdi, R., Masoumian, R., Shoja, R., Behjou, F.K., Vatani, L., 2022. Evaluating the Effectiveness of Mulching for Reducing Soil Erosion in Skid Trail Switchbacks, Croatian Journal of Forest Engineering, 43 (3): 339-353.
:: ::