اعضا - فرشاد کیوان بهجو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فرشاد کیوان بهجو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
1) كارشناسي رشته جنگلداري، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه گيلان،1381-1377 
2) كارشناسي ارشد رشته جنگلداري، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران،1384-1381 
3) دكتري رشته جنگلداري، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران،1388-1384 
:: ::