اعضا - فرشاد کیوان بهجو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فرشاد کیوان بهجو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر
 فرشاد کیوان بهجو دارای مدرک دکتری منابع طبیعی گرایش اقتصاد و مهندسی جنگل از دانشگاه تهران می باشد، ایشان عضو هیات علمی و استادتمام گروه آموزشی علوم و مهندسی جنگل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی است.
:: ::