اعضا - علی اکبر شکوهیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی اکبر شکوهیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی
مجله علوم باغبانی دانشگاه فردوسی اثر تنش خشکی بر روی خصوصیات رویشی ژنوتیپ‌های برتر زیتون بومی در استان کرمانشاه در شرایط کشت گلدانی1 2-اثر غلظت و زمان محلول‌پاشی کلریدکلسیم بر انبارمانی و پارامترهای کیفی زردآلوی رقم جهانگیری 3-بررسی ریشه زایی قلمه های نیمه چوبی دورگه هلو * بادام تحت تاثیر غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید و دی اکسید کربن 4-بررسی واکنش های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی پایه GF677 (هیبرید هلو و بادام) به تنش شوری درون شیشه ای 5-تاثیر برخی پایه‌های رویشی روی صفات کمی و کیفیی سیب رد‌‌‌دلیشز مجله بهزراعی دانشگاه تهران 1-اثیر تنش کم آبی بر عملکرد چای ترش 2-ررسی روند تغییرات هورمون های اسید آبسیزیک و جیبرلین و ترکیبات بیوشیمایی بذر¬های 8 رقم بادام اهلی و وحشی در طی مراحل جوانه زنی 3-بررسی برخی از خصوصیات مورفولوژیک نتاج حاصل از تلاقی‌های کنترل شده در ارقام تجاری بادام (Prunus dulcis Mill.) 4-ارزیابی تنوع فنوتیپی خصوصیات خشک میوه و مغز برخی از ارقام و ژنوتیپ های امید بخش بادام 5- ررسی تحمل پایه‌های هلو، بادام تلخ،GF677 و GN15 به کلروز ناشی از بی‌کربنات و کمبود آهن 6- اثیر تنش خشکی بر میزان پرولین، قندهای محلول، مالون دی‌آلدئید و رنگدانه‌ها در پایه‌های تجاری مرکبات شمال کشور
:: ::