اعضا - علی اکبر شکوهیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی اکبر شکوهیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده
1- علی اكبر شكوهیان.1394.اثرات تنش آبی و ریز موجودات مفید بر پرولین، قند، پروتئین نشاسته ریشه های پایه های بادام اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران. اردبیل. علی اكبر شكوهیان.1394.خصوصیات مرفولوژيكي و رشد پايههای رويشي بادام تحت شرايط اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران. اردبیل(Em) تنش آبي و ريز موجودات مفید شکوهیان, ع.ا.1393.اثر ریز موجودات مفید بر رشدنهال بادام .سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم .مرداد 93 . دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل علی اكبر شكوهیان.1394.بررسی تاثیر ریز موجودات مفید بر خصوصیات مرفولوژیکی پایه- های رویشی بادام اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران. اردبیل علی اكبر شكوهیان.1394.ارزیبثی اثرات تنش آبی و ریز موجودات مفید بر خصوصیات شیمیایی برگ پایه های بادام .چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم .مرداد 94 . دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل علی اكبر شكوهیان.1394خصوصیات مرفولوژيكي ريشه پايه های رويشي بادام تحت شرايط تنش آبي و ريس موجودات مفیدچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم .مرداد 94 . دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل علی اكبر شكوهیان.1394بررسی اثر خاکپوشَ بر عملکرد و کیفیت ارقام توت فرنگی. اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی . شیراز علی اكبر شكوهیان.1394بررسی تاثیر ریزموجودات مفید و تنش آبی بر صفات فیزیولوژیکی برگ پایه های بادام. اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی . شیراز علی اكبر شكوهیان.1394بررسی اثر تنش آبی و ریز موجودات مفیدبر عنصر معدنی در برگ پایه های رویشی بادام. اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی . شیراز 2- شکوهیان, ع .1 .، قلی پوری ،ع .1393.بررسی تاثیر کیفیت آب آبیاري بر تولید غدهچه¬هاي سیب زمینی در شرایط گلخانه. سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم .مرداد 93 . دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل. 3-شکوهیان, ع .1 .، قلی پوری ،ع .1393. بررسی تاثیر خاکپوشها، بر بهره برداري پایدار از آب در کشت توت فرنگی سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم .مرداد 93 . دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل. 4-قلی پوری ،ع .، شکوهیان ، ع .1393. ریز موجودات مفید پدیدهاي در تولید محصولات اورگانیک . سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم .مرداد 93 . دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل 5- قلیپور ع.ر، شکوهیان ع.ا .1393. تاثیر مدیریت کیفیت آب آبیاري بر تولید پایدار غدهچه هاي سیبزمینی.سومین کنگره ارگانیک و مرسوم مرداد 1393. اردبیل 6- مناجی امیرود س، محمد دوست چمن آباد ح.ر، اصغری ع و شکوهیان ع.ا. اثر رقابت علف هرز سلمه تره بر خصوصيات مرفولوژيكي و فيزيولوژيكي گوجه فرنگي. ششمين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي.اردیبهشت. 1392. سنندج . 7- مناجی امیرود س، محمد دوست چمن آباد ح.ر، اصغری ع و شکوهیان ع.ا. اثر رقابت علف هرز تاج خروس بر ارتفاع و مقدار کلروفیل گوجه فرنگی. دومین کنگره ارگانیک و مرسوم مرداد 1392. اردبیل افکاری ، ا، ع، شکوهیان و ا، قربانی .1386. توسعه پايدارو روش برداشت بر ضایعات سیب زمینی همايش توسعه پايدار ،گرگان 8- افکاری ،ا،ا، قربانی ، ع، شکوهیان و .1386توسعه پايدارو زمان برداشت سه رقم سیب با روش فشار واسیدیته کل همايش توسعه پايدار ،گرگان 9- شکوهیان ، ع .1375 . شناسایی ارقام دیرگل بادام در شهرستان کاشمر ، اولین کنگره علوم باغبانی ایران . مهر 1375 . کرج 10- -شکوهیان ، ع ، ر ، اصغری. 1384. بررسی امکان تکثیر خیار گلخانه ای از طریق قلمه، چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران. آبان 1384 مشهد. 11 -شکوهیان ، ع ،ر ، اصغری. 1384 بررسی وتعیین مناسب ترین عمق کاشت در کشت پاییزه سیب زمینی در اردبیل. چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران .آبان 4.مشهد 12- اصغری ، س، ا، محمدی ،ع ،شکوهیان ، شناسایی QTL های کنترل کننده تعداد برگ در مرحله روزت در کلزا با استفاده از نشانگر های رپید. سمینار ملی زیست شناسی . 1384 . 13- شکوهیان ، ع ، 1386. تاثیر اندازه ريز غده برصفات كمي غده چه هاي سیب زميني . ششمين همايش سراسري علوم كشاورزي و منابع طبيعي ايران .كرج .آذر 1386. 14- شکوهیان ، ع .1386. تاثیر روشهاي كشت ريز غده برصفات كمي غده چه هاي دو رقم سیب زميني ششمين همايش سراسري علوم كشاورزي و منابع طبيعي ايران .كرج .آذر 1386 15- قربانی،اردوان، علی اکبر شکوهیان، حمید الیاسی بروجنی.1387. بررسی عوامل اکولوژیکی موثر در استقرار و تخریب پوششی گیاهان حوضه آبخیز تهران . دومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست ، اثر انرژی در تغییرات اقلیم و محیط زیست . دانشگاه تهران 21-20 خرداد 1387. 16-علی اکبر شکوهیان، اردوان قربانی، حمید الیاسی بروجنی.1387. شناسایی تنوع ژنتیکی گیاهان دارویی حوضه آبخیز شاهرود خلخال ، اولین همایش زیست شناسی ایران ، تالش مرداد 1387 17 اردوان قربانی،علی اکبر شکوهیان، حمید الیاسی بروجنی.1387. شناسایی گیاهان دارویی حوضه آبخیز تهران ، اولین همایش زیست شناسی ایران ، تالش مرداد 1387 18- اصغری ،ع ،محمدی س.ا، محمد دوست ،ح،شکوهیان ، ع، شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن های کنترل کننده اجزای عملکرد دانه در کلزا دههمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ایران –کرج 19- علی اکبر شکوهیان، اردوان قربانی، اصغر ، باقری.1388. بررسی محاسن و معایب کشت توام در باغات میوه با مطالعه موردی در کوهسرخ کاشمر، اولین هم اندیشی الگوی کشت محصولات زراعی و باغی کشور ، تهران 7-6 خرداد 1388. Shokouhian َA.A and A Asghari.2015.Study the Effect of Mulch on Yield of some Strawberry Cultivars in Ardabil Condition.International Conference on Agriculture, Ecology and Biological Engineering (AEBE-15) Antalya (Turkey) Sept. 7-8, 2015 Asghari a andShokouhian َA.A.2015. Evaluating Aluminum Toxicity Tolerance in Wheat Cultivars Based on Root TraitsInternational Conference on Agriculture, Ecology and Biological Engineering (AEBE-15) Antalya (Turkey) Sept. 7-8, 2015. 20.- Shokouhian,A.2007. Study of the effect of Thidiazuron on yield of apple cultivars,First Balkan Symposium on fruit Growin 21- Shokouhian,A, s,Khangholi,A.rezaei novdehi.2005 Study of saffron plant adaptability in north west of Iran. XVII International botanical congress. Vienna, 17-23 July 2005. 22- Khangholi,S,A.rezaei novdehi and A.Shokouhian.2005 Genetic resources of native and wild ornamental bulbous plants in Hyrcanian Region of Iran. XVII. International botanical congress . Vienna, 23-23 July 2005. 24- Shokouhian,A.2008.Effects of micro tuber size and planting method on quantitative characteristics of produced minitubers in potato crop.Third International Late Blight Conference, Beijing, April, 2008 25- Shokouhian,A.2009& . Effects of irrigation water bicarbonate and soil pH on potato Minitubers yield . GoOrganic2009, Bangkok August ,2009 .
:: ::