اعضا - معراج شرری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر معراج شرری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره
مینا فتح الهی، 1397، زیس پالایی خاک های الوده به روغن با استفاده از ریز موجودات بومی، دانشگاه محقق اردبیلی.

اختر اقتصادی، 1396، بررسی تاثیر آفت کشهای مختلف بر برخی از شاخص های زیستی خاک. دانشگاه محقق اردبیلی.

فائزه بیرامپور، 1397، اثرات تسهیل گرهای زئولیت و نانوکلات پتاسیم بر رشد Terifolium repens در محیط گلخانه، دانشگگاه محقق اردبیلی.


 
:: ::