اعضا - معراج شرری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر معراج شرری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
  • تاثیر فرایند بازیافت بر ویژگی های شیمیایی و خاصیت تر شوندگی الیاف حاصل از پسماند تخته فیبر با دانسیته متوسط. تحقیقات چوب و کاغذ ایران. شماره 4.سال1396 .
  • NSSC pulp from planted populus and hardwood sawdust for flutting production, Journal of the Indian Academy of Wood Science, 2016.
  • شرري، م .، جهان لتیباری، ا.، رفیعی، غ.، میرشکرایی، س. ا. و پارساپژوه، د.، 1390 ، بررسی شاخص های آلاینده های پساب ذخیره سازی تر باگاس و تاثیر دما و زمان بر آنها، نشریه جنگل و فرآورده های چوب، جلد 64 ، شماره 3 ، 1-14.
  • شرري، م .، امیری، س.، جهان لتیباری، ا. و عمادیان، س. ف.، 1383 ، بررسي تاثير عوامل توليد بر روي بهره وري كل در صنايع چوب و كاغذ ايران (چوكا) با تاكيد بر خط توليد خمير و كاغذ، مجله منابع طبيعي ايران، جلد 57، شماره 2 .
  • شرري، م .، جهان لتیباری، ا.، رفیعی، غ. و میرشکرایی، س. ا.، 1389 ، بررسی تاثیر مواد مغذی و زمان تیمار بر فعالیت آنزیمی قارچ Phanerochaete chrysosporium ، دو فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، جلد 25، شماره 2، 275-290.
  • "Sharari M., Jahan Latibari A., Guillet A., Aurousseau M., Mohamadou GH., Rafeiee A., Mirshokraei A. and Parsapaghouh D., Application of white rot fungus Phanerochaete chrysosporium in Biotreatment of Bagasse Effluent , Biodegradation (2011) 22:421-430}
  •  Sharari M., Roohani M., Jahan Latibari A., Guillet A., Aurousseau M., Sharari A., Treatment of Bagasse preparation effluent by Phanerochaete chrysosporium immobilized on polyurethane foam : Enzyme production versus pollution, Industrial Crops and Products, 46 (2013) 226–233
  • روحاني ، م.، كرد ، ب.، شرري ، م. و مطيع، ن.، 1393، مطالعه رفتار زيست تخريب پذيري نانوكامپوزيتهاي پلي وينيل الكل- نانوكريستال سلولز ،1393 ، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، سال پنجم، شماره 2
  • بیات، م.، میرزایی آقچه قشلاق، ف.، شرری،م.، سیف دواتی، ج. و روحانی، م.، 1393، بررسی اثر دو قارچ Phanerochaete chrysosporium و pleuretrus ulmarius بر ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری خاک اره توسکا بعنوان خوراک دام، نشریه علوم دامی ، شماره 105 ، ص ص55-66

:: ::