اعضا - معراج شرری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر معراج شرری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوایز
  • كسب رتبه 2 در آزمون ورودي سال 83-1382 دوره دكتري رشته علوم و صنايع چوب و كاغذ دانشگاه تهران .
  • انجام رساله دکتری در فرصت مطالعاتی در دانشگاه INPG کشور فرانسه
  • كسب رتبه اول دانشجويي گروه علوم و صنايع چوب و كاغذ دانشگاه تربيت مدرس  .
  • كسب رتبه 2/دو دانشجويي دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
:: ::