اعضا - علی رسول زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی رسول زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده

  - مقالات مجله

  رسول زاده ، علی و مهدی میراب زاده (1379)،حل معادله دوبعدی ریچاردز در نشتی به روش ADI ، دانش کشاورزی، 12-1.

  درگاهی، یاور، علی اصغری، مجید شکر پور، علی رسول¬زاده، امیر غریب عشقی و محمدرضا شیری (1390)، ارزیابی شاخص های تحمل تنش آبی در ارقام مختلف کنجد، دانش کشاورزی و تولید پایدار ،جلد21، شماره 3: 133-119.

  رسول زاده، علی، سکینه رضوي قلعه جوق و محمدرضا نیشابوري (1391)، ارزیابی دقت روشهاي برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع براي خاكهاي مختلف. مجله پژوهش آب در کشاورزي جلد26، شماره 3، 303-316.

  رسول زاده، علی، سکینه رضوي قلعه جوق و محمدرضا نیشابوري (1392)، ارزيابي توابع انتقالي در شبيه سازي شاخه­ی جذبی منحني مشخصه­ی آبِ خاک و منحني هدايت هيدروليكي غير اشباع، نشریه پژوهش­های حفاظت آب وخاک، جلد 20، شماره 4، 201-218.

  رسول زاده، علی، ندا نصیری(1392)، بررسی تاثیر استفاده مجدد آب زهکشی شور بر روی ویژگی­های هیدرولیکی خاک با روش معکوس (مطالعه موردی: دشت مغان)، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، جلد 43، شماره 3، 29-40.

  حیدری، فرشید، علی رسول زاده، علیرضا سپاسخواه، علی اصغری و اکبر قویدل (1392)، اثر مدیریت بقاياي گياهي بر ویژگی­های فيزيكي و بيولوژيكي خاك و عملکرد ذرت علوفه ای و جو. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی- علوم آب و خاک، شماره 65، 233-248.

  جعفری گیلانده، صنم، علی رسول­ زاده و حبیب خداوردیلو(1392). ارزیابی برخی توابع انتقالی برای شبیه سازی جریان غیرماندگار آب در خاک، مجله حفاظت منابع آب و خاک، سال 2، شماره 4،1-12.

  فیروزی، بهنام، امید سفالیان، مجید شکر پور، علی رسول­زاده و فاطمه احمدپور(1392)، ارزيابي ژنوتيپ هاي بهاره گندم با استفاده از شاخصهاي تحمل به خشكي و تجزيه به مؤلفه هاي اصلي، مجله تنش هاي محيطي در علوم زراعي، جلد پنجم، 99-113.
درگاهی، یاور، علی اصغری، مجید شکر پور، علی رسول­ زاده (1390)، اثر تنش کم آبی بر خصوصیات مورفولوزیک ریشه در ارقام کنجد، مجله تولید گیاهان زراعی، جلد 5(4)، 172-151.
رضوي
قلعه جوق ، سکینه، علی رسول زاده و محمدرضا نیشابوري (1393). ارزيابي توابع انتقالی مختلف برای برآورد منحنی رطوبتی خاک در شهرستان نقده. مجله پژوهش آب در کشاورزی،  جلد 28، شماره 3 ، 624-613.
شکوهیان، علی اکبر، غلامحسین داوری نژاد، علی تهرانی فر، علی ایمانی و علی رسول­ زاده (1392)، اثر ریزموجودات مفید در شرایط تنش آبی بر تشکیل جوانه های گل دو ژنوتیپ بادام، نشریه علوم باغبانی، جلد 27، 217-226. 
اصغری، علی ،یاور درگاهی، علی رسول­ زاده و مریم احمدیان (1392)، ارزیابی صفات مورفولوژیک ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش کم آبی با استفاده از تجزیه به عامل ها، پژوهش های زراعی ایران، جلد 11(4)، 16-1.
هماپور گورابجیری، مجید، علی رسول زاده (1393)، اشتقاق توابع انتقالی برای تخمین پارامترهای معادله نمایی دوگانه منحنی مشخصه آب ِ خاک. مجله مدیریت آب و آبیاری، دوره 4، شماره 1، 57-45.
طلوعی، رویا، محمد رضا نیشابوری و علی رسول زاده (1394)، برآورد پارامترهای شاخه های خشک و خیس شدن منحنی رطوبتی بروکس-کوری با استفاده از توابع انتقالی. نشریه دانش آب و خاک، جلد 25، شماره 3، 210-195.
کاظم زاده، مجید، آرش ملکیان و علی رسول زاده (1392)، تحلیل روند جریانهای رودخانه ای با استفاده از رویکرد های آماری پارامتری و ناپارامتری در استان اردبیل. پژوهش های دانش زمین، سال چهارم، شماره 15، 51-63.

درگاهی، یاور، علی اصغری، علی رسول­ زاده، خدیجه آقایی فرد و مریم احمدیان (1393)، اثر تنش کم آبی بر عملکرد، کارایی مصرف آب و شاخص برداشت ارقام کنجد. به نژادی گیاهان زراعی و باغی ، شماره2،171-183.
شکوهیان، علی اکبر، غلامحسین داوری نژاد، علی تهرانی فر، علی ایمانی و علی رسول­ زاده (1394)، انتخاب پایه های رویشی بادام منحمل به تنش آبی بر اساس نشانگرهای مرفولوژیکی، نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع غذایی)، جلد 29، شماره 3، 331-323. 
رسول­ زاده، علی، الناز آذرتاج و پریسا فرضی (1394)، ایجاد و بررسی مدل­های مختلف تحلیل منطقه­ای تناوب سیلاب تابعی از دوره بازگشت (مطالعه موردی: استان اردبیل)، (گزارش کوتاه علمی)، نشریه پژوهش­های حفاظت آب و خاک، جلد بیست و دوم، شماره چهارم، 268-261.
سفالیان، امید، علی اصغری، علی رسول­ زاده، رامین سیفی، شهزاد جماعتی و بهنام فیروزی (1394)، ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه­بندی ژنوتیپ­های مختلف جو بهاره تحت تنش خشکی با استفاده از صفات مرفوفیزیولوژیک و نشانگرISSR، نشریه زراعت دیم ایران، دوره 4، شماره 2، 148-129.
میرزایی، سجاد، مجید رئوف، علی رسول­ زاده و ساناز پوراسکندر(1394)، شبیه سلزی هیدروگراف سیلاب رودخانه حوضه آتشگاه استان اردبیل با بهره­گیری از الگوی بارش بهینه، نشریه پژوهش­های حفاظت آب و خاک، جلد 22، شماره 5، 63-80.
طهماسب عالی، مریم، علی اصغری، امید سفالیان، حمیدرضا محمددوست چمن آباد و علی رسول­ زاده (1395)، اثر تنش اسمزی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام گندم، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، سال هشتم، شماره 19، 112-123.
جعفری گیلانده، صنم، حبیب خداوردیلو و علی رسول­ زاده (1395)، کاربرد و مقایسه توابع انتقالی پارامتریک مدل ون­ گنوختن در شبیه سلزی جریان غیرماندگار آب در خاک کشت شده، نشریه دانش آب و خاک، جلد 26، شماره 2، 81-94.
گنجی آزادپور، علی، علی رسول­ زاده و جوانشیر عزیزی مبصر (1395)، ارزیابی توابع انتقالی پارامتریک برای برآورد شاخه جذب منحنی مشخصه آبِ خاک، مجله علوم و مهندسی آبیاری، جلد 39، شماره 3، 107-119.
طهماسب عالی، مریم، علی اصغری، امید سفالیان، حمیدرضا محمددوست چمن آباد و علی رسول­ زاده (1396)، بررسی برخی ارقام گندم از لحاظ صفات مورفولوژیکی و شاخص­های تحمل به تنش خشکی، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، سال نهم، شماره 21، 44.
فرضی، پریسا، مریم آذرخشی، علی رسول­ زاده و مهدی بشیری (1395)، اثر ویژگی­های واحدهای زمین شناسی و شیب بر تولید رواناب و رسوب با استفاده از شبیه ساز باران، مطالعه موردی: حوزه صنوبر، تربت حیدریه، نشریه مرتع و آبخیزداری، دوره 69، شماره 2، 437-448.
فرضی، پریسا، مریم آذرخشی، علی رسول­ زاده و مهدی بشیری (1395)، تاثیر کاربری اراضی بر تولید رواناب و رسوب در شیب­ها و شدت های بارش مختلف با استفاده از شبیه ساز باران، مطالعه موردی: حوزه آبخیز صنوبر، تربت حیدریه، نشریه علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال دهم، شماره 33، 19-26. 
هماپور، مجید، علی رسول­ زاده (1395)، مقایسه دقت مدل­های ون­ گنوختن و بروکز و کوری در شبیه­ سازی حرکت آب در بقایای لاشبرگ­های کف جنگل توسط کد HydroGeoSphere، نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 30، شماره 3، 996-984.
حمدی احمدآبادی، یاسر، عبدالمجید لیاقت، تیمور سهرابی، علی رسول­ زاده و بیژن نظری (1395)، بررسی عملکرد آبیاری جویچه­ای در مزارع ذرت تحت مدیریت زارعان و ارایه راهکارهای کاربردی در بهبود آن (مطالعه موردی: کشت و صنعت و دامپروری مغان، نشریه مدیریت آب و آبیاری، دوره 6، شماره 1، 15-28.
حمدی احمدآبادی، یاسر، عبدالمجید لیاقت، تیمور سهرابی، علی رسول­ زاده، بیژن نظری و امین لیاقت (1395)، ارزیابی عملکرد سیستم های آبیلاری عقربه­ای (سنترپیوت) در مزارع کشت و صنعت و دامپروری مغان، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، دوره 47، شماره 4، 723-729.
حمدی احمدآبادی، یاسر، عبدالمجید لیاقت، تیمور سهرابی، علی رسول­ زاده و بیژن نظری (1396)، بهبود عملکرد آبیاری سطحی با مدیریت زمان قطع جریان در مدل SIRMOD (مطالعه موردی: کشت و صنعت و دامپروری مغان)، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، دوره 48، شماره 4، 811-822.
شکوهیان، علی­ اکبر، غلامحسین داوری­نژاد، علی تهرانی­ فر، علی رسول­ زاده و علی ایمانی (1394). ارزیابی اثرات تنش آبی و ریز موجودات مفید بر خصوصیات بیوشیمیایی پایه­های رویشی بادام، مجله پژوهشهای گیاهی (مجله زیست شناسی ایران)، جلد 28، شماره 3، 
آذرتاج، الناز، علی رسول­ زاده، علی اصغری و اباذر اسمعلی (1396)، بررسی تاثیر شیب و پوشش سنگ­ریزه بر تولید رواناب و فرسایش خاک با استفاده از شبیه ساز باران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز پل الماس، اردبیل)، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، دوره 48، شماره 1، 105-111.
آذرتاج، الناز، علی رسول­ زاده و علی اصغری (1397)، بررسی تاثیر تغییر کاربردی اراضی بر رواناب و فرسایش خاک با استفاده از شبیه باران در منطقه حیران اردبیل، نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز، جلد 10، شماره 1، 1-13.
غفاری، حسین،  علی رسول­ زاده، مجید رئوف و اباذز اسمعلی عوری (1397)، برآورد تغذیه‌ی طبیعی آب زیرزمینی با استفاده از روش WTF (مطالعه‌ی موردی: آبخوان دشت اردبیل)، نشریه عمران و محیط زیست تبریز، جلد 48، شماره 1، 43-52.
نظام دوست، حامد، کیومرث سفیدی،  علی رسول­ زاده و سید محمدمعین صادقی (1396)، کمی سازی تاج بارش، ساقاب و باران ربایی در توده­های طبیعی راش و دست کاشت نوئل در جنگل­های سیاهکل، گیلان، مجله جنگل ایران، شماره 3، 385-397.
امینی، فاطمه،  سارا دژستان و علی رسول­ زاده (1397)، بررسی اثرات تنش آبی بر برخی خصوصیات فنولوژیکی، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ­های جو (Hordeum vulgareL.) بهار دیم،  پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، شماره 27، 160-170.
حمدی احمدآبادی، یاسر، عبدالمجید لیاقت، علی رسول­ زاده و رسول قادرپور (1398)، بررسی روند سرانه مصرف اب در ایران بر اساس رژیم غذایی دو دهه گذشته، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، دوره 50، شماره 1، 78-87. 
توکلی قاضی جهانی، مهدیه، مجید رئوف، علی رسول­ زاده و سجاد میرزایی (1396)، ارزیابی اثر تغییرات کاربری بر روی هیدروگراف سیل و دبی پیک حوضه آتشگاه اردبیل، سامانه­های سطوح آبگیر باران، دوره 5، جلد 17، 59-71.

  Rasoulzadeh, A., and A. R. Sepaskhah (2003). Scaled Infiltration Equations for Furrow Irrigation. Biosystems Engineering, 86 (3), 375-383.

  Rasoulzadeh, A., and S. A. A. Moosavi (2007). Study of Groundwater Recharge in the vicinity of Tashk Lake area. Iranian Journal of Science and Technology, 31 ، 509-521.

  Rasoulzadeh, A.(2010).Evaluation of water retention functions by developing a code for quantifying the hydraulic functions of unsaturated soils. Journal of Food, Agriculture & Environment, 8(2), 1180-1184.

  Rasoulzadeh, A., and A. Yaghoubi (2010).Effect of cattle manure on soil physical properties on a sandy clay loam soil in northwest Iran. Journal of Food, Agriculture & Environment, 8(2), 976-979.

  Rasoulzadeh, A., and M.Homapoor Ghoorabjiri (2011). Using inverse method to estimate hydraulic properties of forest floor. International Agricultural Engineering Journal, 20 (2),146-152.

  Firoozi, B., O. Sofalian, M. Shokrpour, A. Rasoulzadeh, and F. Ahmadpoor (2012). Assessment of Drought Tolerance Indices and their Relation with ISSR Markers in Bread Wheat , Notulae Scientia Biologicae, 4(3):143-150.

  Nemati,M., A. Asghari,O. Sofalian, A. Rasoulzadeh and H. Mohamaddoust Chamanabad (2012). Effect of Water Stress on Rapeseed Cultivars Using Morpho-Physiological Traits and Their Relations with ISSR Markers, Journal of Plant Physiology and Breeding, 2(1):55-66.

Rasoulzadeh, A., and M. Homapoor Ghoorabjiri (2014). Comparing hydraulic properties of different forest floors. Hydrological Processes, 28, 5122-5130.

  Shokouhian, A. A., Davarynejad, GH., Tehranifar, A., Imani, A., and Rasoulzadeh, A. (2013).Investigation of effective Microorganisms (EM) Impact in Water Stress Condition on Growth of Almond (prunus dulcis Mill) Seedling. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(2), 86-92.
Rasoulzadeh, A., and A. Yaghoubi (2014).  Inverse modeling approach for determining soil hydraulic properties as affected by application of cattle manure. Int J Agric & Biol Eng. 7(2):27-35.
Ahmadi, T, A. N. Ziaei,  A. Rasoulzadeh,  K. Davary, K. Esmaili and A. Izady (2015). Mapping groundwater recharge areas using CRD and RIB methods in the semi-arid Neishaboor Plain, Iran. Arabian Journal of Geosciences, 8 (5): 2921-2935.
Rasoulzadeh, A., E. Azartaj, A. Asghari and A. Ghavidel Ahmadi (2019). Effects of plant residue management on soil properties, surface runoff, and soil loss under rainfall simulation in a semi-arid region in Iran. Arid Land Research and Management, 33(2): 200-211. 
Zakizadeh Abkenar, F. and A. Rasoulzadeh (2019). Functional evaluation of Pedotransfer functions for simulation of soil profile drainage, Irrigation and Drainage, DOI: 10.1002/ird.2328.  
Zakizadeh Abkenar, F., A. Rasoulzadeh and A. Asghari (2019). Performance evaluation of different soil water retention functions for modeling of water flow under transient condition, Bragantia,78(1):119-130.
 
 

  - مقالات کنفرانس

  رسول زاده، علی (1379)قنوات تهران و راهکارهایی جهت استفاده از آن،اولین همایش بین المللی قنات ، اردیبهشت، یزد.

  رسول زاده، علی و اردوان قربانی (1379)علل بحران آب و راهکارهایی جهت مقابله با آن ، اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی ، اسفند، کرمان.

  رسول زاده، علی و اردوان قربانی (1386)،پتانسیل های منابع آب استان اردبیل برای جذب گردشگر و گردشگری طبیعت، اولین همایش علمی طبیعت گردی منطقه غرب و شمال غرب کشور، مهر ، اردبیل.

  رسول زاده، علی و سید علی اکبر موسوی (1387). بررسی عدم اطمینان در برآورد پارامترهای مدل آب زیرزمینی WTF با استفاده از روش معکوس، هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران،آبان، تهران.

  رسول زاده ،علی ، ندا نصيري، مينا عزيزي، زهره بقائي و صديقه رسولي (1388)،ارزیابی توابع انتقالی مختلف جهت برآورد منحنی رطوبتی در منطقه آراللوی اردبیل، یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تیر ماه، گرگان.

  يعقوبی علی , علی رسول زاده(1388)،ايجاد توابع انتقالي پارامتريك براي برآورد منحني رطوبتي خاك، هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران،آذر ماه، دانشگاه تهران.

  هماپورگورابجیری، مجید و علی رسول زاده(1388)،تعیین توابع انتقالی برای بدست آوردن پارامترهای معادله نمایی دوگانه منحنی مشخصه آبِ خاک، هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران،آذر ماه، دانشگاه تهران.

  هماپورگورابجیری، مجید ، علی رسول زاده و اباذر اسمعلی عوری (1388)،اندازه گیری و مقایسه برخی خصوصیات فیزیکی بقایای بستر جنگل و اثرات آن بر اتلاف آب، چهارمین همایش منطقه ای ایده های نو در کشاورزس با تاکید بر استفاده بهینه از منابع، مهرماه، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان.

  هماپور گورابجیری، مجید و علی رسول زاده و اباذر اسمعلی عوری (1388)، بررسی تاثیر گونه گیاهی بر خصوصیات فیزیکی و منحنی مشخصه آب خاک در جنگل های پهن برگ، سوزنی برگ و مخلوط، همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی،آذر ماه، دانشگاه رازی، کرمانشاه.

  هماپور گورابجیری، مجید و علی رسول زاده، اباذر اسمعلی عوری و سید علی اکبر موسوی (1388)، اندازه گیری خصوصیات هیدرولیکی بقایای لاشبرگ کف جنگل به روش معکوس، همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی،آذر ماه، دانشگاه رازی، کرمانشاه.

  رسول زاده، علی (1388). بررسی عدم اطمینان برآورد مشخصات هیدرولیکی جریان برای تخمین تغذیه آبهای زیرزمینی،همایش بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیل از قزل اوزن، فروردین،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.

  رئوف،مجید، امیر حسین ناظمی، سید علی اشرف صدرالدینی،صفر معروفی، علی رسول زاده و اباذر اسمعلی (1388). بررسی تاثیر شیب زمین روی مقدار تغذیه منابع آبی زیرزمینی در حوضه های استان اردبیل،همایش بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیل از قزل اوزن، فروردین،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.

  باقری، اصغر و علی رسول زاده(1388). تحلیل قوت ها، ضعف ها،تهدیدها و فرصت ها ( SWOT )وضعیت بهره برداری از منابع آب در دشت اردبیل،همایش بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیل از قزل اوزن، فروردین،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.

  هماپورگورابجیری، مجید و علی رسول زاده(1389)،برآورد خصوصیات هیدرولیکی محیط متخلخل لاشبرگ با استفاده از روش معکوس، نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران،آبان ماه، دانشگاه تربیت مدرس (ازمقالات برتر کنفرانس).

  رضوی، سکینه، علی رسول زاده و محمد رضا نیشابوری (1389)، ارزیابی هدایت هیدرولیکی اشباع ماتریس و منافذ درشت خاک برآورد شده توسط توابع انتقالی، فراکتال و روش لوله های مویین برای خاکهای دشت سولدوز (شهرستان نقده)،نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران،آبان ماه، دانشگاه تربیت مدرس(از مقالات برتر کنفرانس).

  حیدری، فرشید، علی رسول زاده، علیرضا سپاسخواه، علی اصغری و اکبرقویدل (1389)، تاثیر سوزاندن بقایای گیاهی و برگرداندن آنها بر روی تغییرات ماده آلی خاک، جمعیت میکروارگانیسم ها و عملکرد جو، اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، آبان ماه، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

  نعمتی، معصومه،علی اصغری، امید سفالیان، علی رسول زاده و حمیدرضا محمد دوست چمن اباد(1389)، گروه بندی ارقام پاییزه کلزا از نظر تحمل تنش آبی، اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، آبان ماه، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

  درگاهی، یاور، علی اصغری، مجید شکرپور و علی رسول زاده(1389)، اثر تنش کم آبی بر نسبت وزن خشک ریشه به اندام های هوایی در کنجد، نخستین کنگره کشاورزی حفاظتی، دانشگاه پیام نور، آذرماه، اراک.

  اصغری، علی، یاور درگاهی، مجید شکرپور و علی رسول زاده(1389)، تعیین نیاز آبی و شناسایی ارقام متحمل در شرایط تنش شدید کم آبی، نخستین کنگره کشاورزی حفاظتی، دانشگاه پیام نور، آذرماه، اراک.

  حیدری، فرشید، علی رسول زاده، علیرضا سپاسخواه، علی اصغری (1389).تاثیر برگرداندن بقایای گیاهی و سوزاندن آنها بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک،دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب، بهمن ماه، دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان.

  زکی زاده، فاطمه و علی رسول زاده (1389). ارزیابی توابع انتقالی مختلف برای برآورد هدایت هیدرولیکی غیر اشباع و منحنی رطوبتی خاک،دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب، بهمن ماه، دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان.

  رضوی، سکینه، علی رسول زاده و محمد رضا نیشابوری(1389). ارزیابی توابع انتقالی در شبیه سازی شاخه ی جذبی منحنی مشخصه ی آب خاک،دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب، بهمن ماه، دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان.

  نعمتی، معصومه،علی اصغری، امید سفالیان، علی رسول زاده و حمیدرضا محمد دوست چمن­آباد(1389). ارزیابی اثر تنش آبی بر ویژگی های مورفولوژیک ارقام پاییزه کلزا،دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب، بهمن ماه، دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان.

  رضوی، سکینه، علی رسول زاده و محمد رضا نیشابوری(1389). ارزيابي نرم افزارهای رزتا و سویل پار2 در برآورد منحني مشخصه ي آبِ خاك،سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اسفند ماه، دانشگاه شهید جمران اهواز، اهواز.

  نصیری، ندا، علی رسول­زاده و سیروس آذر آبادی (1390)، بررسی تاثیر استفاده مجدد آب زهکشی بر روی برخی خصوصیات شیمیایی خاک (مطالعه موردی : دشت مغان)، اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی، شهریور ماه، دانشگاه زنجان، زنجان.

  حیدری، فرشید، علی رسول زاده، علیرضا سپاسخواه، علی اصغری و اکبر قویدل (1390).تاثیر برگرداندن بقایای گیاهی و سوزاندن آنها بر پایداری خاکدانه ها و منحنی مشخصه آب خاک، دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، شهریور ماه، دانشگاه تبریز، تبریز.

  رضوی، سکینه، علی رسول زاده و محمد رضا نیشابوری(1390). ارزيابي توابع انتقالی مختلف برای تخمین مکش ورود هوا جهت برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع منافذ درشت خاک، دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، شهریور ماه، دانشگاه تبریز، تبریز.

  رسول­زاده، علی و ندا نصیری (1390)، ارزیابی توابع انتقالی شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی برای تخمین منحنی مشخصه آبِ خاک در جنوب دشت اردبیل، دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، شهریور ماه، دانشگاه تبریز، تبریز.

  Rasoulzadeh, A., S. A. A. Moosavi, and A. Unger (2007). Estimation of groundwater recharge by rainfall and irrigation using inverse method, 6th Iranian hydraulic conference, Shahrekord University, Iran.

  Rasoulzadeh, A., S. A. A. Moosavi, and A. Unger (2009). Three-Dimensional Variably-saturated simulation of groundwater flow and saltwater intrusion using a numerical model (case study: Tavabe-Arsanjan, Fars province,Iran). Proceedings of the international conference on water resources, Shahrood University and Technology, 645-652.

  Rasoulzadeh, Ali (2009), Evaluation of parameters estimation using inverse method in unsaturated porous media, International Agricultural Engineering conference (IAEC), December, Thailand.

  Rasoulzadeh, A., A. Yaghoubi, S. Asghari, and A. Kanooni (2009), Effect of cow manure on infiltration and some soil physical properties on a sandy clay loam soil of Ardabil, Iran, International Agricultural Engineering conference (IAEC), December, Thailand

  Rasoulzadeh, A., A. Yaghoubi(2011), Study of cattle manure effect on soil hydraulic properties using inverse method , 2nd International Conference on Environmental Science and Technology (ICEST), February , Singapore.

  Rasoulzadeh, A., and M. Fatemi(2011). Scaling of cumulative infiltration curves using pedotransfer functions.International Conference on New Technology of Agricultural Engineering,May, China.

:: ::