اعضا - بهروز میرزایی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهروز میرزایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی
اهم عناوين پايان نامه ­هاي راهنمايي شده
1- بررسي حذف آسفالتين به کمک نانوذرات
2- حذف آسفالتين به کمک نانوذرات در شرايط ديناميکي
3- مدلسازي ترموديناميکي رسوب آسفالتين
4- مدلسازي ديناميکي رسوب آسفالتين
5- حذف آلاینده­های موجود در محلول آبی با استفاده از نانوذرات
6- مدلسازی CFD رسوبات سنگین نفت در خطوط لوله و سنگ مخزن
7- طراحی آزمایشگاهی و مدلسازی راکتورهای شیمیایی نیمه پیوسته
8- مدلسازی CFD غشاها
9- مدلسازی و بررسی آزمایشگاهی فرآیند احتراق هیدروکربن ها
10- بررسی آزمایشگاهی حذف بیولوژیکی مواد آلاینده نفتی از خاک
11- بررسی آزمایشگاهی حذف بیولوژیکی فلزات سنگین
12- مدلسازی و بررسی آزمایشگاهی حذف رسوبات معدنی در صنایع نفت و گاز
 
 
:: ::