اعضا - اباذر اسمعلی عوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اباذر اسمعلی عوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره

- مشاوره‌ی پایان‌نامه در دانشگاه محقق اردبیلی

ردیف

عنوان پایان‌نامه/ رساله

مقطع و رشته

تاریخ  دفاع

نام دانشجو

دانشگاه

محل  تحصيل

اسامي اساتید راهنما

اسامي اساتید مشاور

۱

بررسی ویژگی‌های هیدرولیکی جریان غیراشباع آب در بقایای بستر جنگل به روش معکوس

کارشناسی ارشد علوم خاک

05/12/88

مجید هماپور گورابجیری

محقق اردبیلی

علی رسول‌زاده

سید علی‌اکبر موسوی- اباذر اسمعلی

۲

بررسی مسایل هیدروژئومورفولوژیکی بالادست سد یامچی با تأکید بر عوامل فرسایش خاک و تولید رسوب

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

09/06/89

میرصادق فاضل دولت‌آباد

محقق اردبیلی

موسی عابدینی

اباذر اسمعلی

۳

ارزیابی و پهنه­بندی خطر زمین­لغزش با استفاده از مدل LIM (مطالعه‌ی موردی حوضه‌ی آبخیز گیوی‌چای اردبیل)

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

29/06/89

بهنام نوعی

محقق اردبیلی

عقیل مددی

اباذر اسمعلی

۴

تحليل مسائل مورفوتکتونيک و مورفوديناميک حوضه­ي آبخيز مشكين‌چاي با تأکيد بر سيستم‌هاي فرسايش و رسوبدهي با استفاده از  ArcGIS

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

19/6/90

شنو شبرنگ

محقق اردبیلی

موسی عابدینی

اباذر اسمعلی

5

ارزيابي عوامل مؤثر بر فرسایش خندقی و پهنه‌بندی خطر آب با استفاده از...

کارشناسی ارشد  جغرافیای طبیعی

29/06/91

نسرین حسین‌زاده

محقق اردبیلی

عقیل مددی

اباذر اسمعلی

6

مدل‌سازی فرسایش خاک و تولید رسوب با مدل­های WEPP و EPM در محیط GIS (مطالعه‌ی موردی: حوضه­ی آبخیز سولاچای- اردبیل)

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

12/06/92

سوسن طولابی

محقق اردبیلی

موسی عابدینی

اباذر اسمعلی

7

بررسی مسایل هیدروژئومورفولوژی در حوضه‌ی آبخیز لای‌چای با تأکید بر فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده از روش WEPP

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

13/06/92

مینا سلیمانی

محقق اردبیلی

عقیل مددی

اباذر اسمعلی

۸

تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی در توسعه‌ی فیزیکی حوضه‌ی آبخیز شهر ایذه با بهره‌مندی از مدل‌های چندمعیاره­ (MCDM)

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

20/06/92

معصومه موسوی

محقق اردبیلی

موسی عابدینی

اباذر اسمعلی- فاطمه مدنی

۹

بررسی رسوبدهی حوزه‌ی آبریز آلادیزگه با استفاده از مدل WEPP

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

30/07/92

عسگر جسارتی

محقق اردبیلی

فریبا اسفندیاری

عبدالرحیم فاضلی- اباذر اسمعلی

۱۰

برآورد تغذیه‌ی آب زیرزمینی با استفاده از مدل­های CRD و WTF  در دشت اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

28/11/92

حسین غفاری

محقق اردبیلی

علی رسولزاده

مجید رئوف-

 اباذر اسمعلی

۱۱

ارزیابی نقش فعالیت‌های نئوتکتونیک در حوضه‌ی آبخیز سد یامچی با استفاده از شاخص‌های ژئومرفیک و GIS

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

11/06/93

محمد پایدار

محقق اردبیلی

موسی عابدینی

اباذر اسمعلی

۱۲

مدل‌سازی فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه‌ی آبخیز رودخانه‌ی آق‌سو با استفاده از روش پسیاک اصلاح شده و سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

24/06/93

نرگس امانی

محقق اردبیلی

عقیل مددی

اباذر اسمعلی

۱۳

پهنه‌بندی احتمال خطر زمین‌لغزش‌های حوضه‌ی گیوی چای با استفاده از مدل ‏LIM

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

29/06/93

راحیل تمیمی

محقق اردبیلی

موسی عابدینی

اباذر اسمعلی- فاطمه مدنی

۱۴

بررسی اثرات مدیریت خاک بر رواناب و هدررفت خاک با استفاده از شبیه‌ساز باران در شرایط صحرایی

کارشناسی ارشد آبخیزداری

31/06/93

الناز آذرتاج

محقق اردبیلی

علی رسول‌زاده

علی اصغری-

 اباذر اسمعلی

۱۵

شبیه‌سازی بیلان آب و رسوب حوزه‌ی آبخیز اهرچای با استفاده از مدل SWAT و ArcGIS

کارشناسی ارشد آبخیزداری

19/11/۹۳

غلامرضا عطفی

محقق اردبیلی

مجید رئوف

اباذر اسمعلی- آیت سلحشور

16

برآورد رسوبدهی حوضه آبخیز عنبران با استفاده از WEPP

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

24/06/۹4

حسین دانشور گبلو

محقق اردبیلی

موسی عابدینی

اباذر اسمعلی

17

پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش در حوضه‌ی آبخیز نوران‌چای با استفاده از مدل ANP

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

31/06/۹4

فریبا آزادی

محقق اردبیلی

موسی عابدینی

اباذر اسمعلی

۱۸

بررسی تغییرات مکانی برخی خصوصیات فیزیکی خاک در اراضی مرتعی شرق سبلان

کارشناسی ارشد علوم خاک

29/06/95

مهدی سلیمی پرمهر

محقق اردبیلی

شکراله اصغری- ناصر دواتگر

عباس احمدی- اباذر اسمعلی

19

ﭘﻬﻨﻪ‌ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ ﺳﻴﻼب ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ زﻧﺠﺎﻧﺮود ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ANP و ArcGIS

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

29/06/95

رقیه فولادی

محقق اردبیلی

موسی عابدینی

غلامرضا احمدزاده- اباذر اسمعلی

20

الگوی تغییرات مکانی شاخص فقر آب در تعدادی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

04/11/95

رقیه آسیابی هیر

محقق اردبیلی

رئوف مصطفی‌زاده

اباذر اسمعلی

21

بررسی مسایل ﻫﻴﺪروژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ دره‌رود ﻣﻐﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑـﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳوب ﺑا استفاده از مدل WEPP

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

-

سید احد صفری

محقق اردبیلی

موسی عابدینی

اباذر اسمعلی- غلامرضا احمدزاده

22

اثرات مدیریت مزرعه بر تغییرات مکانی خصوصیات خاک در شمال غرب دریاچه ارومیه

کارشناسی ارشد علوم خاک

-

رباب رستمی

محقق اردبیلی

شکراله اصغری

اباذر اسمعلی- محمود شهابی

23

توزیع کربن آلی در اجزاء ذرات خاک، تحت شرایط تبدیل علفزار، بوته­زار و بوته­-علفزار به کاربری­ زراعی، در مراتع شهرستان ارومیه

دکتری

علوم مرتع

-

بهنام بهرامی

محقق اردبیلی

اردوان قربانی- محمد جعفری

اباذر اسمعلی- فریدون رضانژاد

24

تحلیل روند تغییرات زمانی و مکانی شاخص‌های فصلی‌بودن و تمرکز بارش ماهانه در استان گلستان

کارشناسی ارشد آبخیزداری

-

حمیده روشنی

محقق اردبیلی

رئوف مصطفی‌زاده

اباذر اسمعلی- محسن ذبیحی

25

ارزیابی فصلی‌بودن تغییرات بارندگی، دبی و رسوب ماهانه با استفاده از روش Circular Statistics در تعدادی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

-

فاطمه دادده

محقق اردبیلی

رئوف مصطفی‌زاده

اباذر اسمعلی- اردوان قربانی

26

مقایسه واکنش هیدرولوژيک تولید رواناب و رسوب با استفاده از شاخص Flashiness در تعدادی از حوضه‌های آبخیز استان اردبیل

کارشناسی ارشد آبخیزداری

-

رقیه علیزاده

محقق اردبیلی

رئوف مصطفی‌زاده

اباذر اسمعلی- حسین اکبری مجدر

:: ::