اعضا - اباذر اسمعلی عوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اباذر اسمعلی عوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده

- تدریس مقطع کاردانی؛

ردیف

نام

درس

تعداد

واحد

رشته‌(های)

تحصیلی

دانشگاه(ها)

دانشکده(ها)

تعداد

 نیم‌سال

نیم‌سال(‌ها)

1

حفاظت آب و خاک

2

تکنولوژی مرتع و آبخیزداری/

تکنولوژی آبیاری

محقق اردبیلی

کشاورزی/ کشاورزی مغان

3

861، 871 و 872

2

هیدرولوژی مقدماتی

2

تکنولوژی

مرتع و آبخیزداری

محقق اردبیلی

کشاورزی

2

861 و 871

3

اصول مدیریت آب و خاک

2

تکنولوژی

مرتع و آبخیزداری

محقق اردبیلی

کشاورزی

2

862 و 872

4

اصول آبخیزداری در

مناطق نیمه‌خشک

2

تکنولوژی

مرتع و آبخیزداری

محقق اردبیلی

کشاورزی

2

862 و 872

- تدریس مقطع کارشناسی؛

ردیف

نام

درس

تعداد

واحد

رشته‌(های)

تحصیلی

دانشگاه(ها)

دانشکده(ها)

تعداد

نیم‌سال

نیم‌سال(‌ها)

1

فرسایش و حفاظت خاک/ حفاظت آب و خاک/ حفاظت خاک و آب

3

مهندسی

خاکشناسی/علوم خاک/ مرتع و آبخیزداری

محقق اردبیلی

کشاورزی/ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی/ کشاورزی و منابع طبیعی

17

812، 821، 822، 832، 852، 861، 871، 872، 881، 891، 892، 902(2 مورد)، 912، 931، 941 و 951

2

ارزیابی خاک‌ها و اراضی/

ارزیابی اراضی/ ارزیابی قابلیت اراضی

3 و 2

مهندسی

خاکشناسی/ علوم خاک/ مرتع و آبخیزداری

محقق اردبیلی

کشاورزی/ کشاورزی و منابع طبیعی

8

821، 831، 832، 861، 871، 882، 942 و 952

3

زمین‌شناسی

3

مهندسی

خاکشناسی

محقق اردبیلی

کشاورزی

1

841

4

آبخیزداری

2 و 3

مهندسی خاکشناسی/  جغرافیای طبیعی/ مرتع و آبخیزداری

محقق اردبیلی

کشاورزی/ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی/ ادبیات و علوم انسانی/ کشاورزی و منابع طبیعی

15

841، 842، 861، 862، 872، 881(2 مورد)، 882، 891(2 مورد)، 901، 922، 932، 942 و 952

5

ارزیابی محیط‌زیست

2

مهندسی

خاکشناسی

محقق اردبیلی

کشاورزی

1

851

6

هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی

2

بهداشت محیط

علوم پزشکی اردبیل

4

891، 901، 911 و 921

7

جمع‌آوری آب در مناطق

خشک و نیمه‌خشک

2

مرتع و آبخیزداری

محقق اردبیلی

فناوری کشاورزی

و منابع طبیعی

3

902، 912 و 931

8

مبانی مدیریت و سیستم‌ها

2

مرتع و آبخیزداری

محقق اردبیلی

کشاورزی

و منابع طبیعی

2

942 و 952

9

کاربرد GIS در منابع طبیعی

2

مرتع و آبخیزداری

محقق اردبیلی

کشاورزی

و منابع طبیعی

1

951

10

عکس‌های هوایی

3

فضای سبز

محقق اردبیلی

کشاورزی

و منابع طبیعی

1

951

- تدریس مقطع کارشناسی ارشد؛

ردیف

نام

درس

تعداد

واحد

رشته‌(های)

تحصیلی

دانشگاه

دانشکده(ها)

تعداد

نیم‌سال

نیم‌سال(‌ها)

1

حفاظت خاک پیشرفته

3

علوم

خاک

محقق اردبیلی

فناوری کشاورزی

و منابع طبیعی

9

862، 871، 891، 892، 901، 911، 921، 931 و 941

2

سیستم اطلاعات جغرافیایی/ سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

2

علوم خاک/ مرتعداری/ آبخیزداری

محقق اردبیلی

کشاورزی/ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی/ کشاورزی و منابع طبیعی

7

872، 881، 892(2 مورد)، 902، 912 و 952

3

هیدرولوژی مرتع

2

مرتعداری

محقق اردبیلی

کشاورزی

1

882

4

مدل‌های فرسایش و رسوب

2

آبخیزداری

محقق اردبیلی

کشاورزی

و منابع طبیعی

7

891، 901، 911، 921، 931، 941 و 951

5

مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز

3

آبخیزداری

محقق اردبیلی

کشاورزی

و منابع طبیعی

7

892، 902، 912، 922، 932، 942 و 952

6

برف و بهمن

3

آبخیزداری

محقق اردبیلی

فناوری کشاورزی

و منابع طبیعی

6

901، 911، 921، 931، 941 و 951

7

مدل‌سازی مدیریت آب و خاک در ساج

2

GIS و RS

محقق اردبیلی

ادبیات و علوم انسانی

1

912

- تدریس مقطع دکتری؛

ردیف

نام

درس

تعداد

واحد

رشته‌ی

تحصیلی

دانشگاه

دانشکده(ها)

تعداد

نیم‌سال

نیم‌سال(‌ها)

1

مبارزه‌ی بیولوژیک با فرسایش

2

علوم

مرتع

محقق اردبیلی

فناوری کشاورزی و منابع طبیعی/ کشاورزی و منابع طبیعی

5

911، 921، 931، 941 و 951

2

آنالیز سیستم‌ها در مدیریت حوزه‌های آبخیز

2

علوم

مرتع

محقق اردبیلی

فناوری کشاورزی و منابع طبیعی/ کشاورزی و منابع طبیعی

5

912، 922، 932، 942 و 952

 
- راهنمایی پروژه، کارآموزی، کارورزی و عملیات کشاورزی؛

ردیف

نام

درس

تعداد

واحد

رشته‌(های)

تحصیلی

مقطع

دانشگاه

دانشکده(ها)

تعداد

نیم‌سال

نیم‌سال(‌ها)/ تعداد دانشجو

1

پروژه

2 و 4

مهندسی

خاکشناسی/ مرتع و آبخیزداری

کارشناسی

محقق اردبیلی

کشاورزی/ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی/ کشاورزی و منابع طبیعی

12

831 (2 نفر)، 832 (6 نفر)، 872 (6 نفر)، 881 (6 نفر)، 882 (9 نفر)، 901 (3 نفر)، 911 (4 نفر)، 921 (4 نفر)، 922 (5 نفر)، 932 (5 نفر)، 942 (4 نفر) و 952 (2 نفر)

2

عملیات کشاورزی

1

مهندسی

خاکشناسی

کارشناسی

محقق اردبیلی

کشاورزی

2

842 (5 نفر) و 852 (5 نفر)

3

کارآموزی

5

مرتع و آبخیزداری

کاردانی

محقق اردبیلی

کشاورزی

2

861 (5 نفر) و 871 (5 نفر)

4

کارورزی

1

مرتع و آبخیزداری

کارشناسی

محقق اردبیلی

کشاورزی

و منابع طبیعی

6

902 (5 نفر)، 912 (2 نفر)، 922 (9 نفر)، 932 (5 نفر)، 942 (4) و 952 (2 نفر)

- راهنمایی سمینار و موضوع ویژه، کارشناسی ارشد و دکتری؛

ردیف

نام

درس

تعداد

واحد

رشته‌(های)

تحصیلی

مقاطع

دانشگاه

دانشکده(ها)

تعداد

نیم‌سال

نیم‌سال(‌ها)/ تعداد دانشجو

1

سمینار

1

مرتعداری/ آبخیزداری/ علوم مرتع

کارشناسی ارشد/ دکتری

محقق اردبیلی

کشاورزی/ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی/ کشاورزی و منابع طبیعی

9

882 (2 نفر)، 892 (4 نفر)، 902 (3 نفر)، 912 (1 نفر دکتری + 3 نفر ارشد)، 922 (5 نفر)، 932 (6 نفر)، 942 (4 نفر) و 952 (4 نفر)

2

موضوع ویژه

1

آبخیزداری

کارشناسی ارشد

محقق اردبیلی

کشاورزی

و منابع طبیعی

3

932 (3 نفر)، 951 (8 نفر) و 952 (4 نفر)

:: ::