اعضا - اباذر اسمعلی عوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اباذر اسمعلی عوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی

مدل‌سازی و برآورد فرسایش خاک و توليد رسوب

فرسایندگی باران و فرسایشپذیری خاک

پهنهبندی خطر فرسایش و حرکتهای تودهای

کنترل فرسایش و تثبيت حرکتهای تودهای

مهندسی آبخيز و مدیریت آبخيزها

استحصال آب

:: ::