اعضا - اباذر اسمعلی عوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اباذر اسمعلی عوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
  1. اسمعلی عوری، اباذر؛ گلشن، محمد؛ خورشیدی میانایی، کمیل. ؟؟؟؟. پهنه‌بندی عرصه­هاي مناسب براي استحصال رواناب با استفاده از AHP و GIS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سمبور چای استان اردبیل). نشریه‌ی جغرافیا و برنامه‌ریزی، گواهی چاپ.
  2. مصطفی‌زاده، رئوف؛ حاجی، خدیجه؛ اسمعلی عوری، اباذر. ؟؟؟؟. اولویت‌بندی زیرحوزه‌های بحرانی از لحاظ فرسایش و رسوب با استفاده از مدل پاسخ فرسایش حوزه (WERM) و آنالیز مورفومتری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز روضه چای، استان آذربایجان غربی). پژوهشنامه‌ی مدیریت حوزه‌ی آبخیز، گواهی چاپ.
  3. مصطفی‌زاده، رئوف؛ میرزایی، شهناز؛ اسمعلی عوری، اباذر، ذبیحی، محسن. ؟؟؟؟. آنالیز حساسیت مؤلفه‌های هیدروگراف جریان به تغییر در پارامترهای روش زمان- مساحت کلارک در آبخیز محمدآباد استان گلستان. مجله‌ی تحقیقات آب و خاک ایران، گواهی چاپ.
  4. مصطفی‌زاده، رئوف؛ حاجی، خدیجه؛ اسمعلی عوری، اباذر. ؟؟؟؟. تعیین شدت و تداوم دوره‌های خشکسالی هیدرولوژیک جریان با استفاده از روش Power Laws Analysis در رودخانه‌های حوزه آبخیز گرگانرود. مجله‌ی فضای جغرافیایی، گواهی چاپ.
  5. کاویان، عطاا...؛ گلشن، محمد؛ روحانی، حامد؛ اسمعلی عوری، اباذر. ؟؟؟؟. ارزیابی کارایی مدل SWAT در شبیه‌سازی دبی جریان در حوزه‌ی آبخیز رودخانه‌ی هراز. مجله‌ی علمی ترویجی ترویج و توسعه‌ی آبخیزداری، گواهی چاپ.
  6. حاجی، خدیجه؛ اسمعلی عوری، اباذر؛ مصطفی‌زاده، رئوف؛ نظرنژاد، حبیب. ؟؟؟؟. برآورد میزان فرسایش خاک در کاربری‌های مختلف از طریق مدل RUSLE در حوزه آبخیز روضه‌چای ارومیه. مجله‌ی علمی ترویجی حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی، گواهی چاپ.
:: ::