اعضا - اباذر اسمعلی عوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اباذر اسمعلی عوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
- مقالات علمی- پژوهشی؛
 1. احمدی، حسن؛ اسمعلی، اباذر؛ فیض­نیا، سادات؛ شریعت جعفری، محسن. 1382. پهنه‌بندي خطر حركت‌هاي توده‌اي با استفاده از دو روش رگرسيون چند متغيره (MR) و تحليل سلسله مراتبي (AHP) (مطالعه‌ی موردي حوزه‌ی آبخيز گرميچاي). مجله‌ی منابع طبیعی ایران، جلد 65، شماره‌ی 4، صفحات 13-1.
 2. کلارستاقی، عطاالله؛ احمدی، حسن؛ اسمعلی، اباذر؛ جعفری، محمد؛ قدوسی، جمال. 1387. مقایسه‌ی تولید رواناب و رسوب در تیمارهای مختلف کاربری کشاورزی. مجله‌ی علوم و مهندسی آبخیزداری، سال 2، شماره‌ی 5، صفحات 52-41.
 3. اسمعلی عوری، اباذر؛ عابدینی، موسی؛ کاویان، عطاا...؛ سعادتی، حسین. 1389. بررسی روابط بین قدرت فرسایندگی باران با تولید رسوب با استفاده از زمین‌آمار و GIS در استان اردبیل. مجله‌ی علوم و مهندسی آبخیزداری، سال 4، شماره‌ی 10، صفحات 55-51.
 4. نصرت­پور، سمیه؛ اردلان، محمد؛ فرج­نیا، اصغر؛ اسمعلی، اباذر. 1389. بررسی توزیع مکانی عوامل حاصلخیزی خاک در اراضی شهرستان مراغه با استفاده از سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی. نشریه‌ی پژوهش و سازندگی (پژوهش­های آبخیزداری)، شماره‌ی 87، صفحات 10-1.
 5. بابایی اقدم، فریدون؛ اسمعلی، اباذر؛ حیدری ساربان، وکیل. 1390. مدل‌سازی الگوی فضایی کاربری اراضی شهر سرعین در افق 1400 با استفاده از مدل CLUE-S2. مجله‌ی تحقیقات جغرافیایی، سال 26، شماره‌ی 4، صفحات 115-93.
 6. عابدینی، موسی؛ شبرنگ، شنو؛ اسمعلی، اباذر. 1392. بررسی میزان فرسایش خاک و رسوبدهی در حوضه‌ی آبخیز مشکین­چای با مدل EPM. مجله‌ی جغرافیا و توسعه، سال 11، شماره‌ی 30، صفحات 100-87.
 7. لطفی، زهرا؛ اسمعلی، اباذر؛ هاشمی‌مجد، کاظم؛ نجفی، نصرت‌الله. 1392. ارزيابي حاصلخيزي خاك دشت اردبيل براي گندم و سيب زميني بر اساس برخي ويژگي‌هاي شيميايي خاك با استفاده از تحليل سلسله مراتبي و سيستم اطلاعات جغرافيايي. نشریه‌ی آب و خاک، سال 11، شماره‌ی 30، صفحات 100-87.
 8. مددی، عقیل؛ نوعی، بهنام؛ اسمعلی، اباذر. 1392. ارزیابی خطر زمین‌لغزش و پهنه‌بندی آن با استفاده از مدل LIM و بکارگیری تکنیک GIS در حوزه‌ی آبخیز گیوی‌چای، اردبیل. نشریه‌ی جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال 17، شماره‌ی 43، صفحات 326-307.
 9. کاویان­پور، امیرحسین؛ اسمعلی، اباذر؛ جعفریان، زینب؛ کاویان، عطاالله. 1392. بررسی تغییرات مکانی رواناب و رسوب مرتع ییلاقی نشو رویان در استان مازندران. مجله‌ی علوم و مهندسی آبخیزداری، سال 7، شماره‌ی 21، صفحات 66-59.
 10. اسمعلی، اباذر؛ احمدی، حسن؛ طهمورث، محمد. 1393. ارزيابي کمّي شدت فرسايش آبي با استفاده از مدل منطقه‌اي برآورد فرسايش و توليد رسوب (مطالعه‌ی موردي: حوزه‌ی آبخيز نير، اردبيل). نشریه‌ی مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)، دوره‌ی 67، شماره‌ی 2، صفحات 417 407.
 11. ناصرآبادی، فواد؛ اسمعلی، اباذر؛ اکبری، حسین؛ رستمیان، رخساره. 1392. تحلیل حساسیت مدل SWAT در حوزه‌ی آبخیز قره‌سو اردبیل. نشریه‌ی مهندسی و مدیریت آبخیز، جلد 5، شماره‌ی 4، صفحات 265-255.
 12. کاویان، عطاا...؛ گلشن، محمد؛ روحانی، حامد؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1392. ارزیابی تأثیر خصوصیات فیزیوگرافی حوزه‌ی آبخیز بر عملکرد مدل SWAT (مطالعه‌ی موردی: حوزه‌ی آبخیز هراز). فصلنامه‌ی بین‌المللی منابع آب و توسعه، سال 1، شماره‌ی 3، صفحات 193-184.
 13. قاسمی، علی؛ سلاجقه، علی؛ ملکیان، آرش؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1393. بررسي سيل‌خيزي و تعيين عوامل مؤثر در آن در حوضه‌ی رودخانه‌ی بالقلي‌چاي با استفاده از تكنيك GIS، RS و AHP. مجله‌ی محيط‌شناسي، دوره‌ی 40، شماره‌ی 2، صفحات 400 389.
 14. ایمانی، رسول؛ قاسمیه، هدی؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1393. ارزیابی مدل‏های هوشمند عصبی مصنوعی و عصبی- فازی در شبیه‏سازی فرآیند بارش- رواناب، مطالعه موردی: حوضه آبخیز بالخلو‏چای، استان اردبیل. فصلنامه‌ی بین‌المللی منابع آب و توسعه، سال 2، شماره‌ی 3، پیاپی 6، صفحات 70-60.
 15. اصغری، شکراله؛ دیزجقربانی، ثریا؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1393. بررسی تغییرات مکانی برخی شاخص‌های کیفیت فیزیکی خاک در منطقه‌ی فندقلوی اردبیل با استفاده از زمین‌آمار. مجله‌ی آب و خاک، جلد 28، شماره‌ی 6، صفحات 1283 1271.
 16. کاویان‌پور، حسین؛ جعفریان، زینب؛ اسمعلی عوری، اباذر؛ کاویان، عطاا.... 1394. اثر پوشش‌گیاهی بر کاهش رواناب و هدر‏رفت خاک با استفاده از شبیه‌سازی باران در ‏مراتع نشو استان مازندران. مجله‌ی جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال 26، پیاپی 58، شماره‌ی 2، صفحات 190 179.
 17. کاویان، عطاا...؛ گلشن، محمد؛ روحانی، حامد؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1394. شبیه‌سازی رواناب و بار رسوب حوزه‌ی آبخیز رودخانه‌ی هراز مازندران با بهره‌گیری از مدل SWAT. مجله‌ی پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، دوره‌ی 47، شماره‌ی 2، صفحات 211-197.
 18. موسوی، سیده معصومه؛ عابدینی، موسی؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1394. ارزیابی خطر زمین‌لرزه در حوضه شهری ایذه با استفاده از مدلهای چند معیاری WLC و AHP در محیط GIS. مجله‌ی مدیریت بحران، شماره‌ی 7، صفحات 101-93.
 19. عرفانیان، مهدی؛ بیاضی، منصور؛ عبقری، هیراد؛ اسمعلی، اباذر. 1394. شبیه‌سازی ماهانه دبی جریان و رسوب حوزه آبخیز نازلوچای با مدل ‏SWAT‏ و ‏اولویت‌بندی نواحی تولید رسوب. نشریه‌ی مهندسی و مدیریت آبخیز، دوره‌ی 7، شماره‌ی 4، صفحات 562-552.
 20. طولابی، سوسن؛ عابدینی، موسی؛ اسمعلی، اباذر. 1394. ارزیابی کارایی مدل WEPP در برآورد رسوب حوزه‌ی آبخیز سولاچای- اردبیل. پژوهشنامه‌ی مدیریت حوزه‌ی آبخیز، سال 6، شماره‌ی 12، صفحات 192-184.
 21. گلشن، محمد؛ کاویان، عطاا...؛ روحانی، حامد؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1394. واسنجي چند ايستگاهي رواناب حوضه آبخيز هراز با مدل SWAT. مجله‌ی تحقیقات آب و خاک ایران، دوره‌ی 46، شماره‌ی 2، صفحات 303-293.
 22. ایمانی، رسول؛ قاسمیه، هدی؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1394. کاربرد و کالیبراسیون مدل هیدرولوژیکی WetSpa جهت شبیه‌سازی رواناب روزانه سال‌های آبی 1387-1386 تا 1391-1390 (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بالخلوچای). فصلنامه‌ی بین‌المللی منابع آب و توسعه، سال 3، شماره‌ی 4، پیاپی 12، صفحات 152-140.
 23. گلشن، محمد؛ ابراهیمی، پیام؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1394. انتخاب بهترین روش میان‌یابی برای پهنه‌بندی متوسط دمای سالانه‌ی ایران. مجله‌ی جغرافیا و پایداری محیط، سال 5، شماره‌ی 14، صفحات 71-57.
 24. ایمانی، رسول؛ قاسمیه، هدی؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1395. مقايسه كارآيي مدل هيدرولوژيكي WetSpa، شبکه عصبی مصنوعي و سيستم عصبي- فازي انطباقي در شبيه‌سازي دبي جريان رودخانه (مطالعه موردي: حوضه آبخيز بالوخلوچاي استان اردبيل). مجله‌ی علمي- پژوهشي دانش آب و خاك، جلد 26، شماره‌ی 1/1، صفحات 116-99.
 25. ناصرآبادی، فواد؛ اسمعلی عوری، اباذر؛ اکبری، حسین؛ رستمیان، رخساره. 1395. شبیه‌سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل SWAT (مطالعه‌ی موردی: ‌رودخانه‌ی قره‌سو اردبیل). پژوهشنامه‌ی مدیریت حوزه‌ی آبخیز، سال 7، شماره‌ی 13، صفحات 59-50.
 26. شهاب آرخازلو، حسین؛ امامی، حجت؛ حق‌نیا، غلامحسین؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1395. مقایسه دو روش تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی برای پهنه‌بندی خطر فرسایش آبکندی در سه منطقه از استان اردبیل. مجله‌ی پژوهش‌های فرسایش محیطی، جلد 6، شماره‌ی 1(21)، صفحات 16-1.
 27. گلشن، محمد؛ اسمعلی عوری، اباذر؛ شاهدی، کاکا؛ جهانشاهی، افشین. 1395. ارزيابی کارایی مدلهای SWAT و IHACRES در شبیه‌سازی رواناب حوضه آبخیز خرم‌آباد. مجله‌ی علمي- پژوهشي دانش آب و خاك، جلد 26، شماره‌ی 1/2، صفحات 42-29.
 28. شهاب، حسین؛ امامی، حجت؛ حق‌نیا، غلامحسین؛ اسمعلی عوری، اباذر؛ محمودآبادی، مجید. 1395. تعیین آستانه‌ی توپوگرافی و تأثیر ویژگیهای خاک بر گسترش آبکندها در سه منطقه از استان اردبیل. نشریه‌ی پژوهش‌های حفاظت آب و خاک، شماره‌ی 3، صفحات 24-1.
 29. گلشن، محمد؛ اسمعلی عوری، اباذر؛ اسدی، هانیه. 1395. مقایسه‌ی روش‌های بهینه‌سازی روزنبرک، ژنتیک، URS و SCE-UA جهت تعیین پارامترهای مدل سیم‌هاید برای شبیه‌سازی دبی جریان. مجله‌ی جغرافیا و پایداری محیط، سال 6، شماره‌ی 18، صفحات 80-67.
 30. موسوی، سیده معصومه؛ عابدینی، موسی؛ اسمعلی عوری، اباذر؛ فاطمه مدنی. 1395. پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های فازی چند معیاره در محیط GIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ایذه- خوزستان). پژوهشنامه‌ی مدیریت حوزه‌ی آبخیز، پژوهشنامه‌ی مدیریت حوزه‌ی آبخیز، سال 7، شماره‌ی 14، صفحات 87-78.
 31. اسمعلی عوری، اباذر؛ گلشن، محمد؛ خرمی، کیوان. 1395. اولویت‌بندی محورهای مناسب برای احداث سد زیرزمینی در حوضة آبخیز دوست‌بیگلو. مجله‌ی پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، دوره‌ی 48، شماره‌ی 4، صفحات 659-645.
 32. کاویان‌پور، حسین؛ جعفریان، زینب؛ اسمعلی عوری، اباذر؛ کاویان، عطاا.... 1395. تغییرپذیری ویژگی‏های خاک در اثر تاج پوشش گیاهی و شدت­های مختلف چرا. مجله‌ی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد 23، شماره‌ی 3، صفحات 605-593.
 33. شهاب آرخازلو، حسین؛ امامی، حجت؛ حق‌نیا، غلامحسین؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1395. تعیین مؤثرترین ویژگی‌هاي فیزیکی و مکانیکی خاك بر افزایش سطح مقطع آبکندها در استان اردبیل. نشریه‌ی آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 30، شماره‌ی 6، صفحات 2077-2060.
 34. عرب‌خدری، محمود؛ صدارتی، کلثوم؛ اسمعلی، اباذر. 1396. روند تغییرات رسوب معلق رودخانه‌های کرج و جاجرود در چند دهه اخیر. نشریه‌ی مهندسی و مدیریت آبخیز، دوره‌ی 9، شماره‌ی 1، صفحات 33-22.
 35. آذرتاج، الناز؛ رسول‌زاده، علی؛ اصغری، علی؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1396. بررسی تأثیر شیب و پوشش سنگ‌ریزه بر تولید رواناب  و فرسایش خاک با استفاده از شبیه‌ساز باران (مطالعه‌ی موردی: حوزه آبخیز پل الماس، اردبیل). مجله‌ی تحقیقات آب و خاک ایران، دوره‌ی 48، شماره‌ی 1، صفحات 111-105.
 36. خروشی عیسی‌لو، سعید؛ مصطفی‌زاده، رئوف؛ اسمعلی‌عوری، اباذر؛ رئوف، مجید. 1396. ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی شاخص سلامت هیدرولوژیک رودخانه در حوضه‌های آبخیز استان اردبیل. اکوهیدرولوژی، دوره‌ی 4، شماره‌ی 2، صفحات 393-379.
 37. مهری، سونیا؛ مصطفی‌زاده، رئوف؛ اسمعلی عوری، اباذر؛ قربانی، اردوان. 1395. تغییرات زمانی و مکانی شاخص جریان پایه در رودخانه‌های استان اردبیل. مجله‌ی فیزیک زمین و فضا، چاپ آنلاین.
 38. غفاری، حسین؛ رسول‌زاده، علی؛ رئوف، مجید؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1395. برآورد تغذیه‌ی طبیعی آب زیرزمینی با استفاده از مدل WTF (مطالعه‌ی موردی: آبخوان دشت اردبیل). مجله‌ی مهندسی عمران و محیط‌زیست، چاپ آنلاین.
 39. گلشن، محمد؛ اسمعلی عوری، اباذر؛ خسروی، خه‌بات. 1396. ارزیابی حساسیت به سیل حوضه آبخیز تالار با استفاده از مدل نسبت فراوانی احتمالاتی (PFRM). مجله‌ی مخاطرات محیط طبیعی، چاپ آنلاین.
 40. Esmali, A., Ahmadi, H., Feiznia, S., Ghoddoussi, J. 2008. Analysis of relations between water erosion features and affective parameters on their intensity and spatial pattern (Case study: Baleghli Chay Watershed, Ardebil, Iran). DESERT, 2(13): 117-127.
 41. Esmali, A., Ghorbani, A. 2011. Factors controlling suspended sediment yield from catchments in central Ardabil Province, Iran. African Journal of Agricultural Research 6(22): 5112-5122.
 42. Kavianpour, H., Esmali, A., Jaffarian, Z., Kavian, A. 2012. Spatial Variability of Some Chemical and Physical Soil Properties in Nesho Mountainous Rangelands. American Journal of Environmental Engineering 2(1): 34-44.
 43. Ghorbani, A., Mirzaei Mousivand, A., Esmali, A. 2012. Utility of the Normalised Difference Vegetation Index (NDVI) for land/canopy cover mapping in Khalkhal County (Iran). Annals of Biological Research 3(12): 5494-5503.
 44. Barmaki, M., Pazira, E., Esmali, A. 2012. Relationships among environmental factors influencing soil erosion using GIS (Khiav Chay Watershed, Ardabil Province). Eurasian Journal of Soil Science 1(1): 40-44.
 45. Jafarian Jeloudar, Z., Kavianpoor, H., Esmali Ouri, A., Kavian, A. 2012. Spatial Variability of Some Soil Properties in Mountain Rangelands of Northern Iran. International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering 6 (8): 631-635.
 46. Arami, A., Faridgiglo, B., Esmaliouri, A. 2013. Assessment of variations in river discharge and sediment at some stations of Gorgan-Roud River, Golestan Province, Iran. International Journal of Agriculture and Crop Sciences 5 (12): 1351-1357.
 47. Nezhadali, E., Esmali Ouri, A., Pazira, E. 2013. Evaluation and Landslide hazard zonation using LIM model with GIS techniques (case study: Saein watershed. Ardabil). International Journal of Farming and Allied Sciences 2 (23): 1095-1102.
 48. Qasemi, A., Mirzaei, S., Esmaliouri, A., Mirzaei, Y. 2014. Determining the Appropriate Method for Estimating Potential Evapotranspiration: A Case Study of Meshkinshahr Synoptic Station, Ardabil Province, Northwestern Iran. International Bulletin of Water Resources & Development 2(5): 7-12.
 49. Mirzaei, S., Raoof, M., Ghasemi, A., Esmali, A., Etaati, H., Moradnezhadi, M., Mirzaei, Y. 2014. DETERMINATION OF A SOME SIMPLE METHODS FOR OUTLIER DETECTION IN MAXIMUM DAILY RAINFALL (CASE STUDY: BALIGLICHAY WATERSHEED BASIN – ARDEBIL PROVINCE – IRAN). Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences 3(4): 154-161.
 50. Bahrami, B., Ghorbani, A., Jafari, M., Rezanezhad, F., Esmali, A. 2017. Investigation of Relation Vegetation and Some Soil Physico-Chemical Characteristics in Three Rangeland Habitats. Open Journal of Ecology 7: 336-347.
   
- سایر مقالات؛
 1. "مدل‌های برآورد فرسایش آبی و رسوب و مناسب‌ترین آن برای ایران"، مجله‌ی تاغ (فصلنامه‌ی علمی تخصصی مرتع، آبخیز، بیابان)، شماره‌ی 3، 1381.
 2. "معرفی گونه‌های درختی و درختچه‌ای مناسب به منظور کنترل تپه‌های ماسه‌ای مناطق خشک و نیمه‌خشک"، مجله‌‌ی تاغ (فصلنامه‌ی علمی تخصصی مرتع، آبخیز، بیابان)، شماره‌ی 4، 1382.
 3. قلی‌نیا، فاطمه؛ اسمعلی عوری، اباذر؛ اصغری، شکراله؛ عابدینی، موسی؛ بدرزاده، میکائیل. 1394. پهنه‌بندی خطر بهمن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: حوزه‌ی آبخیز پیله‌رود، استان اردبیل). مجله‌ی علمی ترویجی ترویج و توسعه‌ی آبخیزداری، سال 3، شماره‌ی 11، صفحات 6-1.
 4. آسیابی هیر، رقیه؛ مصطفی‌زاده، رئوف؛ اسمعلی عوری، اباذر. 1394. شاخص فقر آب و اهمیت آن در مدیریت منابع آب. مجله‌ی علمی ترویجی ترویج و توسعه‌ی آبخیزداری، سال 3، شماره‌ی 11، صفحات 22-17.
 5. خروشی عیسی‌لو، سعید؛ مصطفی‌زاده، رئوف؛ اسمعلی‌عوری، اباذر؛ رئوف، مجید. 1395. سلامت رودخانه، اهميت و کاربردهاي آن. مجله‌ی علمی ترویجی ترویج و توسعه‌ی آبخیزداری، سال 4، شماره‌ی 13، صفحات 40-35.
 6. مهری، سونیا؛ مصطفی‌زاده، رئوف؛ اسمعلی عوری، اباذر؛ قربانی، اردوان. 1395. گروه‌بندی آبخیزها بر اساس خصوصیات فیزیکی و دبی پایه جریان رودخانه با روش‌های مختلف خوشه‌بندی در استان اردبیل. مجله‌ی علمی ترویجی ترویج و توسعه‌ی آبخیزداری، سال 4، شماره‌ی 15، صفحات 40-31.
:: ::