اعضا - اباذر اسمعلی عوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اباذر اسمعلی عوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی

ردیف

عنوان فعالیت

تاريخ انجام فعالیت

مدت فعاليت

از تاریخ

تا تاریخ

سال

ماه

روز

1

ناظر انجمن علمی خاکشناسی و مرتع و آبخیزداری

01/07/87

31/6/89

2

0

0

2

مديريت گروه آموزشی خاکشناسی، مرتع و آبخیزداری

08/09/88

25/10/89

1

1

17

3

مدیریت گروه مرتع و آبخیزداری

25/10/89

25/10/91

2

0

0

4

سرپرست دانشکده‌ی کشاورزی مشگین‌شهر

06/07/92

28/05/93

-

10

22

5

ناظر انجمن علمی مرتع و آبخیزداری

01/09/93

01/09/94

1

0

0

6

:: ::