اعضا - اباذر اسمعلی عوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اباذر اسمعلی عوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوایز

 1- فارغ‌التحصیل رتبه‌ی اول مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته‌ی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه یزد- بهمن 1378.

 2- رتبه‌ی اول آزمون کارشناسی ارشد در رشته‌ی آبخیزداری و قبولی در دانشگاه تهران- 1379.

 3- رتبه‌ی اوّل آزمون کتبی و رتبه‌ی دوم آزمون نهایی دکتری تخصصی دانشگاه تهران در رشته‌ی آبخیزداری- 1381.

 4- رتبه‌ی اول آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران در رشته‌ی علوم و مهندسی آبخیز- 1381.

 5- رتبه‌ی اول آزمون دکتری اعزام به خارج کشور در رشته‌ی آبخیزداری- 1381.

 6- دریافت لوح تقدیر و جایزه‌ی کتاب فصل تابستان 1389.

 7- ارتقاء مرتبه‌ی علمی به دانشیاری در سال 1392.

:: ::