اعضا - بهمن نویدشاد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهمن نویدشاد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر
متولد 1351
فازغ التحصیل کارشناسی علوم دامی از دانشگاه گیلان،کارشناسی ارشد علوم دامی از دانشگاه تبریز و دکتری تغذیه دام از دانشگاه تهران
:: ::