اعضا - علی روشنیان فرد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی روشنیان فرد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلی
معاون نوآوری مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری دانشگاه محقق اردبیلی، خرداد 1400 تا کنون
مسئول راه اندازی مرکز نوآوری دانشگاه محقق اردبیلی، 1/3/1399 تا کنون
استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی، 1/10/97  تا  کنون
رئیس هسته علمی کشاورزی دقیق، دانشگاه محقق اردبیلی، 1/7/98  تا  کنون
نماینده رایزن علمی ایران ژاپن در دانشگاه هوکایدو ژاپن، 17/08/1396 تا 17/08/97
عضو طراحان و اتاق فکر برنامه شتابدهی دانش بنیان دانشگاه محقق اردبیلی (UMAup)، تیرماه 1398 تا کنون
مشاور انجمن علمی مخترعین دانشگاه محقق اردبیلی، اردیبهشت 1398 تا کنون
مشاور انجمن علمی مهندسی بیوسیستم دانشگاه محقق اردبیلی، مهر 1398 تا کنون
عضو کمیته نظارت بر نشریات دانشگاه محقق اردبیلی، فروردین 1398 تا کنون
عضو شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه محقق اردبیلی، 14/2/98 تا کنون
مشاور معاونت فرهنگی در امور انجمن های علمی در دانشگاه محقق اردبیلی، 11/11/98 تا کنون
 
:: ::