اعضا - علی روشنیان فرد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی روشنیان فرد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
کارشناسی پیوسته، مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران، معدل 22/17، 1/7/86  تا  30/6/90
کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران، معدل 42/17، 1/7/90  تا  30/6/92، عنوان پایانامه: طراحی و ساخت دستگاه نیمه اتوماتیک آزمون خزش(creep)برای مواد ویسکوالاستیک، استاد راهنما: دکتر غلامحسین شاهقلی، اساتید مشاور: دکتر یوسف عباسپور-دکتر عبداله گلمحمدی
دکتری تخصصی، مهندسی کشاورزی- ادوات رباتیکی (مکانیک ماشین های کشاورزی)، دانشگاه هوکایدو، ژاپن، معدل AA، 1/8/93  تا  2/1/97، عنوان رساله "Development of a Harvesting robot for Heavy-weight cropSupervisor: Dr. Noguchi Noboru
پسا دکتری ، مهندسی کشاورزی- ادوات رباتیکی (Vehicle Robotics)، دانشگاه هوکایدو، ژاپن، 1/4/97  تا  10/5/97
 
:: ::