اعضا - غلامحسین شاه قلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر غلامحسین شاه قلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی
1. سجاد سرباز وطن 2. سلیمان آق 3. نیما حقیقت نژاد 4. علی روشنیان فرد 5. اروج اسکندری 6. حسین ایران نژاد
:: ::