اعضا - عبدالله گل محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور عبدالله گل محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشارکت در کارگاه‌ها
1- ارزیابی غیر مخرب پارامترهای کیفی سیب رقم رد دلیشز در دوره نگه­داری با استفاده از تصویربرداری فراطیفی
2- تخمین غیرمخرب فعالیت آنزیم­های پرکسیداز و پلی فنل اکسیداز در سیب رقم رددلیشز در دوره نگه­داری با استفاده از تصویر برداری فراطیفی
3- بررسی تأثیر پوشش‌های امولسیونی بر پایه نانو سلولز باکتریایی، ژلاتین و اسانس دارچین بر عمر پس از برداشت توت‌فرنگی
4- سنتز و مشخصه یابی فیلم­های کامپوزیتی ژلاتین ماهی- نانوکریستال‌های سلولزی بر پایه باکتری حاوی اسانس دارچین
:: ::