اعضا - عزت اله عسکری اصلی ارده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
1- مکانیزاسیون محصول برنج 2- طراحی و ساخت و آزمون ماشینهای کشاورزی( ماشینهای برداشت، پس از برداشت)، خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی
:: ::