اعضا - عزت اله عسکری اصلی ارده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده
1-عسکري اصلي ارده، ع ، عباسپور گيلانده، ي و شجاعي، س(1378) . تعيين ضريب اصطکاک ديناميکي دانه شلتوک بر روي سطوح مختلف. پنجمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 2-عباسپور گيلانده، ي، رسولي شربياني، و، عسکري اصلي ارده، ع، شاهقلي، غ و رحيمي اجدادي، ف ( 1388). پايه ريزي مکاترونيک در خاکورزي با اندازهگيري پيوسته مقاومت مکانيکي خاک. همايش ملي فن آوري هاي نوين در کشاورزي 3-رحيمي اجدادي، ف، عباسپور گيلانده، ي، عسکري اصلي ارده، ع و شاهقلي، غ. (1388)طراحي سيستم اندازه گيري تهيه نقشه پيوسته مقاومت مکانيکي خاک به منظور استفاده در خاکورزي دقيق. همايش ملي فن آوري هاي نوين در کشاورزي 4 -آهني، م. عباسپور گيلانده، ي. عسکري اصلي ارده، ع. رسولي شربياني، و. (1388) ارائه طرح جديدي از نفوذسنج مخروطي به منظور اندازه گيري مقادير شاخص مخروطي خاک جهت استفاده در مزارع کشاورزي تحت سيستم کنترل ترافيک ، مجموعه مقالات يازدهمين کنگره علوم خاک ايران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 21 الی 24 تير1388 5 - عسکری اصلی ارده، ع. توکلی هشجین، ت. مینایی، س. صبوری، ص و علیزاده، م. ر،1386. تعیین مدل رگرسیون تلفات کوبش در خرمنکوب تغذیه خودکار خوشه برنج، سومین همایش ملی ضایعات محصولات کشاورزی، تهران - دانشگاه تربیت مدرس آبان ماه 6 - عسکری اصلی ارده، ع. راسخ، م. صبوری، ص. علیزاده، م. ر. 1386.بررسی اثر سرعت خطی کوبنده بر روی تلفات و ضایعات کوبش ارقام متداول محصول برنج. سومین همایش ملی ضایعات محصولات کشاورزی، تهران - دانشگاه تربیت مدرس آبان ماه 7 -عسکری اصلی ارده، ع. توکلی هشجین، ت. مینایی، س. صبوری، ص و علیزاده، م. ر،1386. تعیین نیروی کوبش در ارقام متداول برنج در استان گیلان. سومین همایش ملی ضایعات محصولات کشاورزی، تهران - دانشگاه تربیت مدرس آبان ماه 8 - عزت اله عسکري اصلي ارده ، تيمور توکلي هشجين و ناصر شاهي، بررسي عوامل موثر بر تلفات کوبش و درصد دانه هاي صدمه ديده در يك واحد كوبش سرتغذيه خودكار برنج، چهرمین کنگره ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی، آبان ماه 1388 9 - منصور راسخ، امیرحسین افکاریو عزت اله عسکری اصلی ارده،عوامل موثر بر استحکام دانه جو طی یک بررسی رئولوژیک، چهرمین کنگره ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی، آبان ماه 1388 10- عسکری اصلی ارده، ع، پیمان، م. ح.، روزگار، م. ر.و یاوری، س. بررسی عوامل موثر بر توان مورد نیاز یک نقاله مارپیچی در انتقال چند رقم شلتوک، همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی 4 الی 5 آذر ماه 13388، کرمنشاه 11 - عسکری اصلی ارده، ع.، عباسپور گیلانده، ی. شاهی، ن. روزگار، م. ر.، بررسی تاثیر رطوبت بر خواص اصطکاکی چند رقم گندم متداول.همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی 4 الی 5 آذر ماه 13388، کرمنشاه 12 - روزگار، م. ر.، عسکری اصلی ارده، ع. بررسی تاثیر برخی عوامل بر بازده جداکنندگی و تلفات دانه شلتوک در یک وینوور آزمایشگاهی.همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی 4 الی 5 آذر ماه 13388، کرمنشاه 13- شاهی، ن. و عسکری اصلی ارده، ع. روزگار، م. ر. بررسی عوامل موثر بر خواص فیزیکی چند رقم گندم متداول. همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی 4 الی 5 آذر ماه 13388، کرمنشاه 14- روزگار، م. ر.و عسکری اصلی ارده، ع. طراحی و ساخت یک وینوور آزمایشگاهی شلتوک. همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی 4 الی 5 آذر ماه 13388، کرمنشاه 15.Askari Asli-Ardeh, E. Design and Fabrication of Rice Automatic Head-Feed Thresher and Evaluation of its Threshing Unit, International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand, 3 – 6 December, 2007 16.Ezzatollah Askari Asli – Ardeh, Yousef Abbaspour – Gilandeh, Mohammad Reza Rozegar and Naser Shahi. Determination of the Angle of repose and internal Friction Coefficient in Some Wheat Common Varieties, International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand, 7– 10 December, 2009 17.Ezzatollah Askari Asli – Ardeh, Yousef Abbaspour – Gilandeh, Samaneh Shojaei and Sedigeh Shakarbeigi, Determination of some physical properties of paddy various in different moisture levels, International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand, 7– 10 December, 2009 18.Samaneh Shojaei, Ezzatollah Askari Asli – Ardeh, Yousef Abbaspour – Gilandeh and Sedigeh Shakarbeigi, Coefficient of Dynamic friction of paddy grains on various metal surfaces. International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand, 7– 10 December, 2009 19. Yousef Abbaspour – Gilandeh, Ahmad Khalilian, Ezzatollah Askari Asli Ardeh, Vali Rasoli – Sharabiani, Fatemeh Rahimi – Ajdadi. Application of artificial neural network for predicting fuel consumption. International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand, 7– 10 December, 2009 , 20. Fea optimization of tractors connecting rod, Sina Hagigat – Shishvan, Ahmad Khalilian, Ezzatollah Askari Asli – Ardeh, Vali rasoli – Sharabiani, International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand, 7– 10 December, 2009 21. Desighn and performance of a tractor- mounted soil cone penetriometer with multiple – adjustable – pribe. Mehdi Ahani, Yousef Abbaspour – Gilandeh, Ezzatollah Askari Asli-Ardeh, Vali Rasoli-Sharabiani, International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand, 7– 10 December, 2009 22. Design and performance of a new adjustable three-point linkage dynamometer, Sina Hagigat- Shishvan, Yousef Abbaspour – Gilandeh, Ezzatollah Askari Asli-Ardeh, Zargham Fazel-Niari, International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand, 7– 10 December, 2009 23. Saeid Abbasi, Ezzatollah Askari Asli Ardeh, Yousef Abbaspour – Gilandeh, Performance and evaluation of threshing unit in a single plant thresher, International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand, 7– 10 December, 2009 24 - یاوری، س. عسکری اصلی ارده، ع. وشکربیگی، ص. 1389. بررسی اثر رطوبت بر سرعت حد دانه در چند رقم متداول شلتوک برنج در استان گیلان. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه نهران، 24 و 25 شهریور 25- عسکری اصلی ارده، ع. عباسپور گیلانده، ی و یاوری، س. 1389. ارتباط توان مورد نیاز و ظرفیت یک نقاله پیچی با سرعت دورانی محور مارپیچ و زاویه نمایل نقاله در آزمایش با چند رقم شلتوک. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه نهران، 24 و 25 شهریور. 26 – عسکری اصلی ارده، ع، عباسپور گیلانده، ی. یاوری، س و شاهی، ن. 1389. تعیین برخی خواص فیزیکی ارقام مختلف برنج سفید. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه نهران، 24 و 25 شهریور. 27 – شاهی، ن. ، عسکری اصلی ارده، ع. ، افکاری سیاح، ا. ح. بررسی خواص مکانیکی دانه برخی ارقام متداول گندم تحت آزمون خمش. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه نهران، 24 و 25 شهریور. 28 – عباسپور گیلانده، ی.، رحیمی اجدادی، ف. عسکری اصلی ارده، ع. شاهقلی، غ. 1389. مقایسه دو نوع سیستم اندازه ¬ گیری پیوسته مقاومت مکانیکی افقی خاک. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه نهران، 24 و 25 شهریور. 29- احیمی اجدادی، ف. عباسپور گیلانده، ی. عسکری اصلی ارده، ع. 1389. مروری بر روشهای اندازه ¬ گیری توسعه داده شده به منظور اندازه ¬ گیری مزرعه ای مقاومت مکانیکی خاک. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه نهران، 24 و 25 شهریور. 30 - خان رمکی، م. عباسپور گیلانده، ی. عسکری اصلی ارده، ع. 1389 و طراحی و ساخت دینامومتر سه محوره ادوات خاکورزی. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه نهران، 24 و 25 شهریور. 31- شاهی، ن. شاهقلی، غ. و عسکری اصلی ارده، ع. 1389. شبیه سازی زاویه پایداری و تخلخل مواد دانه ای با استفاده از روش المان گسسته ( DEM ). نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 22-23 آیان، تالار علامه امینی دانشگاه تهران 32- عسکری اصلی ارده، ع. بساطی، ز. و صالحی بابامیری، ن. 1389. تعیین برخی خواص فیزیکی در ارقام مختلف برنج سفید. نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 22-23 آیان، تالار علامه امینی دانشگاه تهران 33 - کهریزی، و. و عسکری اصلی ارده، ع. 1389. بررسی بیشینه تنش های نرمال و برشی در دو رقم متداول برنج در استان گیلان. نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 22-23 آیان، تالار علامه امینی دانشگاه تهران. 34- کهریزی، و. عسکری اصلی ارده، ع. 1389. بررسی عوامل موثر بر استحکام فشاری دانه در ارقام متداول برنج در استان گیلان. اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی، اهواز، بهمن ماه 35- عسکری اصلی ارده، ع. پیمان، س. ح. صالحی، ن. بساطی، ز. 1389. بررسی تاثیر درجه حرارت خشک کردن، محتوای رطوبت نهایی دانه بر ضایعات دانه حاصل از چند رقم برنج، اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوریهای نوین در کشاورزی، اهواز، بهمن ماه 36- کهریزی، و. عسکری اصلی ارده، ع. عباسپور گیلانده، ی. کاظمی، م. 1389. پیش بینی یرخی خواص مکانیکی شلتوک تحت بار استاتیکی به کمک شبکه عصبی مصنوعی، اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوریهای نوین در کشاورزی، اهواز، بهمن ماه 37- عباسپور گیلانده، ی. رحیمی اجدادی، ف. شاهقلی، غ. ح. عسکری اصلی ارده، ع. شایگانی، ع. 1389. ارزیابی یک کاوشگر تک تیغه ای مکانیکی پروفیل خاک. اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوریهای نوین در کشاورزی، اهواز، بهمن ماه 38- عباسپور گیلانده، ی. رشیدی، ف. عسکری اصلی ارده، ع. 1389. طراحی و ساخت و کالیبراسیون سیستم اندازه گیری بار دینامیکی، سرعت واقعی و چرخهای محرک تراکتور مسی فرگوسن 285. اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوریهای نوین در کشاورزی، اهواز، بهمن ماه 39- Abbaspour Gilandeh, Y., Hagigat Shishvan, S., Omid, M., Askari Asli ardeh, E., Rasoli Sharabiani, V. 2009. International agricultural engineering confrrence , bankok, Thailand. 40- کهریزی، و. عسکری اصلی ارده، ع.، خدایی، ج. 1390. تعیین برخی خواص مکانیکی دانه و بررسی سرعت بارگذاری فشاری. پنجمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)- سنندج 41. Khalifeh, A. A. Abbaspouir Gilandeh, Y. Shahgoli, G. H. 2011. Prediction of requirement of a curved shape subsoiler using ANNs model on silty lom soil, 11th international congress on mechanization and energy in agriculture 21-23 sep. Istanbul-TURKEY 42- کهریزی، و. عسکری اصلی ارده، ع.، خدایی، ج. 1390. بررسی برخی ویژگیهای مکانیکی ارقام متداول برنج با استفاده از آزمون خمش سه نقطه ای. پنجمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)- سنندج 43- خلیفه، ع. ع. عباسپور گیلانده، ی. عسکری اصلی ارده، ع. بساطی، ز. 1390. اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار، اهواز5 لی 6 خرداد ماه. 44 – بساطی، ز. عسکری اصلی ارده، ع. ربانی، ح. صالحی بابا میری، ن. 1390. اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار، اهواز5 لی 6 خرداد ماه. 45- بساطی، ز. عسکری اصلی ارده، ع. خلیفه، ع. ا.، حاجی آقایی کامرانی، م. 1390. اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار، اهواز5 لی 6 خرداد ماه. 46- صالحی بابا میری، ن. عسکری اصلی ارده، ع. بساطی، ز. 1390. تاثیر درجه حرارت خشک کردن و محتوای رطوبت دانه بر ضایعات حاصل از تبدیل چند رقم برنج، پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی، تهران دانشگاه تربیت مدرس، 9 آذر 47- عسکری اصلی ارده، ع. بساطی، ز. صالحی بابا میری، ن. 1390. بررسی تاثیر برخی عوامل بر ضایعات حاصل از تبدیل چند رقم برنج. پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی، تهران دانشگاه تربیت مدرس، 9 آذر 48- بساطی، ز.، عسکری اصلی ارده، ع ، ن شاهقلی، غ. ح. 1390. بررسی و مقایسه محتوای رطوبت نهایی دانه در نقاط مختلف خشک کن متداول شلتوک، . پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی، تهران دانشگاه تربیت مدرس، 9 آذر 50- عسکری اصلی ارده، ع . پیمان، س. ح. بساطی، ز. جوادی، ا. 1390. بررسی و مقلیسه ضایعات حاصل از خشک کردن شلتوک در نقاط مختلف خشک کن متداول، پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی، تهران دانشگاه تربیت مدرس، 9 آذر 51 – بساطی، ز. عسکری اصلی ارده، ع. رحمانی، ه. صالحی با بامیری، ن. 1390. تاثیر محتوای رطوبت بر خواص فیزیکی دانه عدس، پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی، تهران دانشگاه تربیت مدرس، 9 آذر. 52-صالحی بابا میری، ن. عسکری اصلی ارده، ع. بساطی، ز. 1390. تاثیر درجه حرارت خشک کردن و محتوای رطوبت دانه بر ضایعات حاصل از تبدیل جند رقم برنج . پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی، تهران دانشگاه تربیت مدرس، 9 آذر. 53- عسکری اصلی ارده، ع . بساطی، ز. صالحی بابا میری، ن. 1390. مقایسه خواص فیزیکی برخی ارقام برنج به صورتهای مختاف،. پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی، تهران دانشگاه تربیت مدرس، 9 آذر. 54- صالحی بابا میری، ن. عسکری اصلی ارده، ع. بساطی، ز. 1390. تاثیر پارامترهای دما و زمان خشک شدن بر محتوای رطوبتی و تاثیر آن بر ضایعات پوستگیری و سفیدکنی حاصل از تبدیل 2 رقم برنج . پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی، تهران دانشگاه تربیت مدرس، 9 آذر. 55- فرهادی، ر. افکاری سیاح، ا. ح. گلمحمدی، ع. عسکری اصلی ارده، ع. 1390. پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی، تهران دانشگاه تربیت مدرس، 9 آذر. 56. Rasekh, m. Afkari, Sayah, A. H. Askari Asli – Ardeh, E. 2009. Determination of some of physical and reological properties of barely. International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand, 7– 10 December. 57- عباسپور گیلانده، ی. رسولی شربیانی، و. عسکری اصلی ارده، ع. شاهقلی، غ. ح. رحیمی اجدادی، ف.1390. پايه ريزي مکاترونيک در خاکورزي با اندازه گيري پيوسته مقاومت مکانيکي خاک. همايش ملي فن آوري هاي نوين در کشاورزي، زنجان 19 الی 21تیر. 58 - حسن خانی، ف عباسپور گیلانده، ی. شاهقلی، غ. ح.، عسکری اصلی ارده، ع. ابوعلی، م. ر. 1390. طراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد دستگاه اندازه گیری ضریب اصطکاک خارجی خاک. اولین همایش ملی مباحث نوین، ساوه، 17 آبان 59- حسن خانی، ف. عباسپور گیلانده، ی. شاهقلی، غ. ح. عسکری اصلی ارده، ع. بیرانوند. م. 1390. بررسی تاثیر رطوبت و جنس قطعه در ضریب اصطکاک خارجی خاک و چسبندگی، اولین همایش ملی مباحث نوین، ساوه، 17 آبان 60- عسکری اصلی ارده، ع. فاضلی یلسوئی، ف. کوهساره، ر. ص. 1391. تعیین مدل رگرسیون ظرفیت انتقال و توان مورد نیاز یک نقاله مار پیچی در آزمایش با چند رقم شلتوک. هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه شیراز، 14 الی 16 شهریور 61- محمدزاده، ه. عسکری اصلی ارده، ع. عباسپور گیلانده، ی. 1391تعیین ضریب اصطکاک دینامیکی دانه گندم بر روی سطوح تماس مختلف. . هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه شیراز، 14 الی 16 شهریور. 62- عسكري اصلي ارده، ع. فاضلي يلسويي، م. محمد زاده. ه، حيدري، ا. 1391. بررسي سرعت حد دانه در چند رقم شلتوك متداول استان گيلان، . هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه شیراز، 14 الی 16 شهریور. 63- عسکری اصلی ارده، ع. فاضلی یلسویی، م. محمد زاده، ه. 1391. تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره درصد دانه های خرد حاصل از پوست گیری و سفید کنی دو رقم متداول شلتوک در استان گیلان، هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه شیراز، 14 الی 16 شهریور. 64- فاضلی یلسویی، م. عسکری اصلی ارده، ع. سرباز وطن، س. 1391. تعیین خواص آئرودینامیکی سه رقم دانه برنج در دو حالت مختلف دانه، هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه شیراز، 14 الی 16 شهریور. 65- محمد زاده، ه. عسکری اصلی ارده، ع. عباسپور گیلانده، ی. 1391 تعیین ضریب اصطکاک دینامیکی دانه گندم بر روی سطوح تماس مختلف، هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه شیراز، شهریور ماه 14-16 66- عسکری اصلی ارده، ع. فاضلی یلسویی، محمد زاده، ه. 1391 . تعیین مدل رگرسیون ظرفیت انتقال و توان مورد نیاز یک نقاله مارپیچی در آزمایش با چند رقم شلتوک، هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه شیراز، شهریور ماه 14-16 67- عسکری اصلی ارده، ع. فاضلی یلسویی، محمد زاده، ه. 1391 . تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره درصد دانه های خرد حاصل از پوست گیری و سفید کنی دو رقم متداول شلتوک در استان گیلان. هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه شیراز، شهریور ماه 14-16. 69- عسکری اصلی ارده، ع. فاضلی یلسویی، محمد زاده، ه. حیدری، ا. 1391. بررسی سرعت حد دانه در چند رقم شلتوک متداول برنج، ، هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه شیراز، شهریور ماه 14-16 70- حیدری، ا.، عسکری اصلی ارده، ع. 1391. تعیین خواص ائرودینامیکی سه رقم دانه برنج در دو حالت مختلف دانه، ، هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه شیراز، شهریور ماه 14-16 71- حیدری، ا.، عسکری اصلی ارده، ع. 1391 . مقایسه دو روش کوبش جریان محوری و سرتغذیه برای برنج، هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه شیراز، شهریور ماه 14-16 72- قربانی، ر. عسکری اصلی ارده، ع. راسخ م. 1392. تاثیر برخی عوامل بر بازده جداسازی یک واحد الک زنی برنج، دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی محیط زیست سالم، دانكشده فني شهيد مفتح همدان، 31 شهریور. 73- قربانی، ر. عسکری اصلی ارده، راسخ م. 1392. تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره بازده جداسازی یک واحد الک زنی برنج، ومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم. ، دانكشده فني شهيد مفتح همدان، 31 شهریور. 74- حمزه نژاد، ا. حاجی مامندی، س. عسکری اصلی ارده، ع. ، عباسپور گیلانده، ی. 1392. شبیه سازی تیغه گاو آهن مثلثی شکل گاو آهن برکرداندار تیلری و بررسی نیروی کششی آن به روش المان مجزا، همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم مهندسی، د انشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، پنجم اردبهشت ماه 75- سیاه منصور، ی. راسخ، م. افکاری سیاح، ا. ح.، عسکری اصلی ارده، ع. 1392 . تعیین برخی خواص فیزیکی یک رقم لوبیا قرمز ایرانی، اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، دانشگاه تهران، وزارت کشور، 26 اردیبهشت 76- حمزه نژاد، ا. عسکری اصلی ارده، ع. مصری گندشمین، ت. 1391. طراحی و تحلیل استاتیکی یک تیلر چهار چرخ پشت تراکتوری توسط نرم افزار کتیا، نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی، انشگاه پیام نور پیرانشهر، 17 اسفند. 77- عسکری اصلی ارده، ع. حکیمی، ع.، قاسمی، م. 1392. بررسی و مقایسه خواص فیزیکی دانه برخی ارقام متداول گندم، ششمین همایش ملی ضایعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، 29 آبان ماه 78- عسکری اصلی ارده، ع.، عباسپور گیلانده، ی. محمدزاده، ه. 1392. تعیین ضریب اصطکاک داخلی دینامیکی برخی ارقام متداول گندم، ششمین همایش ملی ضایعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، 29 آبان ماه 79- عسکری اصلی ارده، ع. حکیمی، ع. قاسمس، م. 1393. بررسی برخی خواص فیزیکی دانه ارقام متداول گندم، ششمین همایش ملی ضایعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، 29 آبان ماه 80- عسکری اصلی ارده، ع. آزاد، م. حکیمی، ع. 1392. بررسی تاثیر برخی عوامل بر عملکرد یک خرمنکوب دستی (مدلT30) در کوبش چند رقم گندم، هشتمین گنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه فردوسی مشهد، 9 الی 11 بهمن ماه 81- عسکری اصلی ارده، ع. حکیمی، ع. عباسپور گیلانده، ی. 1392. بررسی نیروی فشاری وارد بر سطوح تماس از طرف توده دانه در آزمایش با چند رقم متداول گندم، هشتمین گنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه فردوسی مشهد، 9 الی 11 بهمن ماه. 82- احمدی آراء، ع. عسکری اصلی ارده، ع. رحیمی اجدادی، ف. 1392. بررسی تاثیر برخی عوامل بر راندمان برنج سالم در دو رقم متداول استان گیلان طی فرآیند نیم پز کردن، هشتمین گنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه فردوسی مشهد، 9 الی 11 بهمن ماه. 83- احمدی آراء، ع. عسکری اصلی ارده، ع. رحیمی اجدادی، ف. 1392. بررسی اثر برخی عوامل دخیل در پاربویلینگ بر راندمان تبدیل و درجه سفیدی دو رقم شلتوک متداول استان گیلان، ، هشتمین گنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه فردوسی مشهد، 9 الی 11 بهمن ماه. 84- پورحسن، ی.، گل محمدی، ع. عسکری اصلی ارده، ع. 1393. تعیین برخی خواص فیزیکی و آئرودینامیکی جو، همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، معاونت توسعه نیروی انسانی ریاست جمهوری، 30 فروردین. 85- پورحسن، ی.، گل محمدی، ع. عسکری اصلی ارده، ع. 1393. تعیین برخی خواص فیزیکی و آئرودینامیکی دو رقم گندم، همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، عاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، 30 فروردین. 86- پورحسن، ی.، گل محمدی، ع. عسکری اصلی ارده، ع.1393. بررسی برخی خواص فیزیکی و آئرودینامیکی ذرت، همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، عاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، 30 فروردین. 87- پورحسن، ی.، گل محمدی، ع. عسکری اصلی ارده، ع.1393. برخی خواص فیزیکی و آئرودینامیکی برنج، همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، عاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، 30 فروردین. 88- حمزه نژاد، ا. عسکری اصلی ارده، ع.، حاجی مامندی، س. یوسف عباسپور گیلانده، ی. 1392. بررسی نیروی کششی گاوآهن برگرداندار دوطرفه تیلری، اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، دانشگاه مهر اروند- مرکز توسعه پایدار- گروه ترویجی دوستداران محیط زیست، 20 دی. 89- حکیمی، ع. عسکری اصلی ارده، ع.، عباسپور گیلانده، ی. بهپور، م. 1393. بررسی نیروی جانبی وارد بر جداره مخزن از طرف توده دانه، سومین همایش ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، دانشگاه محقق اردبیلی، 29-30 مرداد ماه 90- حکیمی، ع. عسکری اصلی ارده، ع.، عباسپور گیلانده، ی. بهپور، م. 1393بررسی نیروي فشاري(نرمال) وارد بر کف مخزن از طرف توده دانه، سومین همایش ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، دانشگاه محقق اردبیلی، 29-30 مرداد ماه 91- رحمتی طولارود، ش. عسکری اصلی ارده، ع. حکیمی، ع. 1393. ارتباط مقاومت توده دانه با برخی عوامل در آزمایش با دو محصول گندم و شلتوك، سومین همایش ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، دانشگاه محقق اردبیلی، 29-30 مرداد ماه 92- رحمتی طولارود، ش.، عسکری اصلی ارده، ع. حکیمی، ع. 1393 تاثیر برخی عوامل بر مقاومت توده دانه شلتوك و گندم در مقابل جریان هوا، سومین همایش ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، دانشگاه محقق اردبیلی، 29-30 مرداد ماه 93- بهپور بله سور، م. عسکری اصلی ارده، ع. افکاری سیاح، ا. ح. 1394. بررسی روش غیر مخرب ضربه برای ارزیابی سفتی میوه جات، چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، دانشگاه محقق اردبیلی، 28-29 مرداد 94- عسکری اصلی ارده، ع. حکیمی، ع.، بهپور بله سور، م.، حسینی چهادردهی، ا. 1394. بررسی عملکرد یک واحد کوبش جریان محوری در آزمایش با سه رقم گندم متداول، نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تهران، 2 الی 3 اردیبهشت. 95- حسینی چهادردهی، ا.، عسکری اصلی ارده، ع. راسخ، م. بهپور بله سور، م. 1394. آزمون و ارزیابی یک واحد کوبش جریان محوری در آزمایش با شالی تر، ، نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تهران، 2 الی 3 اردیبهشت. 96- ذکی، س. ا.، عسکری اصلی ارده، ع.، کیان مهر، م. ح.، خزایی، ج. 1394. تعیین ضریب انتشار حرارتی کود ورمی کمپوست با استفاده از حل یک بعدی معادلۀ فوریه، ، نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تهران، 2 الی 3 اردیبهشت. 97- ذکی، س. ا.، عسکری اصلی ارده، ع.، خزایی، ج. کیان مهر، م. ح.، 1394. بررسی خواص فیزیکی کودورمی¬کمپوست، نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تهران، 2 الی 3 اردیبهشت.
:: ::