اعضا - عزت اله عسکری اصلی ارده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده
ترجمه دو مورد کتاب با عناوین ابزارهای بشقابی خاکورزی ( انتشارات مرکز نشر دانشگاهی) و تکنولوژی بعد از برداشت ، انتشارات یاوریان اردبیل
:: ::