اعضا - عزت اله عسکری اصلی ارده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوایز
- گواهي ثبت اختراع: 1-دستگاه خرمنكوب سرتغذيه برنج (1381). اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، تهران. 2-طراحي و روش ساخت ماشين برداشت كامل سيب زميني(1384). اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، تهران.
:: ::