اعضا - یوسف عباسپور گیلانده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور یوسف عباسپور گیلانده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده

 
Selected Presentations: Proceedings (national and international)
 1. Sabzi, S., Abbaspour-Gilandeh, Y., Arribas, J. I. 2017. A new method based on computer vision for non-intrusive orange peel sorting. Proceeding of 56th FITCE Congress, 14-15 Sep., Madrid, Spain: 16-19. Published by IEEE. (DOI: 10.1109/FITCE.2017.8093001)
 2. Sabzi, S., Abbaspour-Gilandeh, Y., Arribas, J. I. 2017. Non-intrusive image processing Thompson orange grading methods. Proceeding of 56th FITCE Congress, 14-15 Sep., Madrid, Spain: 35-39. Published by IEEE. (DOI: 10.1109/FITCE.2017.8093004)
 3. Sabzi, S., Abbaspour-Gilandeh, Y., Arribas, J. I. 2017. A blood orange computer vision sorting system. Proceeding of 8th International Conference of Pattern Recognition Systems (ICPRS 2017), 11-13 July, Madrid, Spain. Published by IET Digital Library. (DOI: 10.1049/cp.2017.0167)
 4. Abbaspour-Gilandeh, Y., Khalilian, A. 2009. Using of soil EC data for zoning the production field by artificial neural network for applying the precision tillage. 11th Iranian Soil Sciences Congress, Gorgan, Iran. (in Farsi)
 1. Abbaspour-Gilandeh, Y., Rahimi-Ajdadi, F., Askari Asli-Ardeh, E., and Rasooli Sharabiani, V. 2009. Application of artificial neural network for predicting fuel consumption of Tractor. International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand, 7-10 December, 2009.
 1. Abbaspour-Gilandeh, Y., Haghighat-Shishvan, S., Omid, M., Askari Asli-Ardeh, E., and Rasooli Sharabiani, V. 2009. Design, construction and calibration of extended octagonal ring transducers for measurement of tractor-implement forces. International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand, 7-10 December, 2009.
 1. Askari Asli-Ardeh, E., Abbaspour-Gilandeh, Y., Shojae, S., 2008. Dynamic friction coefficient of paddy grains on different surfaces. 5th National Congress on Agricultural Machinery Engineering and Mechanization of Iran, Mashhad, Iran. (in Farsi)
 1. Rasooli-Sharabiani, V., Abbaspour-Gilandeh, Y. 2008. Effects of tillage methods on soil physical properties. 5th National Congress on Agricultural Machinery Engineering and Mechanization of Iran, Mashhad, Iran. (in Farsi)
 1. Abbaspour-Gilandeh, Y., Alimardani, R., Khalilian, A., Keyhani, A.R., Sadati, S.H. 2008. Precision tillage as a substitute system for uniform-depth tillage for energy savings. 5th National Congress on Agricultural Machinery Engineering and Mechanization of Iran, Mashhad, Iran. (in Farsi)
 1. Abbaspour-Gilandeh, Y., Alimardani, R., Khalilian, A., Keyhani, A.R., Sadati, S.H. 2008. Prediction of subsoiling draft force and energy requirement by artificial neural network model. 5th National Congress on Agricultural Machinery Engineering and Mechanization of Iran, Mashhad, Iran. (in Farsi)
 1. Rahimi-Ajdadi, F., Abbaspour-Gilandeh, Y., Askari Asli-Ardeh, E., Shahgholi, G. 2009. Measurement system design for continuous soil mechanical strength mapping in order to use in precision agriculture. First National Conference on Modern Technologies in Agriculture and Natural Resources, Rasht, Iran. (in Farsi)
 1. Abbaspour-Gilandeh, Y., Rasooli-Sharabiani, V., Askari Asli-Ardeh, E., Shahgholi, G., Rahimi-Ajdadi, F. 2009. Mechatronics assessment in tillage by continuous soil mechanical strength measurement. First National Conference on Modern Technologies in Agriculture and Natural Resources, Rasht, Iran. (in Farsi)
 1. Ahani, M., Abbaspour-Gilandeh, Y., Askari Asli-Ardeh, E., Rasooli Sharabiani, V. 2009. Introducing a new model of cone penetrometer due to measurement of cone index data at controlled traffic farms. 11th Iranian Soil Sciences Congress, Gorgan, Iran. (in Farsi)
 1. Askari Asli-Ardeh, E., Abbaspour-Gilandeh, Y., Shojaei, S., and Shakarbeigi, S. 2009. Determination of some physical properties of paddy various varieties in different moisture levels. International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand, 7-10 December, 2009.
 1. Askari Asli-Ardeh, E., Abbaspour-Gilandeh, Y., Rouzegar, M.R., Shahi, N., 2009. Determination of the angle of repose and internal friction coefficient in some wheat common varieties. International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand, 7-10 December, 2009.
 1. Abbasi, S., Askari Asli-Ardeh, E., and Abbaspour-Gilandeh, Y. 2009. Performance and evaluation of threshing unit in a single plant thresher. International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand, 7-10 December, 2009.
 1. Rasooli Sharabiani, V., and Abbaspour-Gilandeh, Y. 2009. Determination of agricultural mechanization indices according to traction power of common tractors in Ardabil plain-Iran. International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand, 7-10 December, 2009.
 1. Shojaei, S., Askari Asli-Ardeh, E., and Abbaspour-Gilandeh, Y. 2009. Coefficients of Dynamic Friction of Paddy Grains on Various Metal Surfaces. International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand, 7-10 December, 2009.
 1. Ahani, M., Abbaspour-Gilandeh, Y., Askari Asli-Ardeh, E., and Rasooli Sharabiani, V. 2009. Design and performance of a tractor-mounted soil cone penetrometer with multiple-adjustable-probe. International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand, 7-10 December, 2009.
 1. Haghighat-Shishvan, S., Abbaspour-Gilandeh, Y., Askari Asli-Ardeh, E., and Rasooli Sharabiani, V. 2009. Design and performance of a new adjustable three- point linkage dynamometer. International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand, 7-10 December, 2009.
 1. Khalilian, A., Y. J. Han, S. Gorucu, Y. Abbaspour-Gilandeh. 2008. Performance of the Clemson Instrumented Shank in Coastal Plain Soils. ASABE Paper No. 08-3972. St. Joseph, Mich.
 1. Abbaspour-Gilandeh, Y., M. Omid, A. R. Keyhani. 2007. Simulation program for predicting tractor field performance. Proceedings of the International Agricultural Engineering Conference (IAEC - 2007), Bangkok, Thailand.
 1. Abbaspour-Gilandeh, V. Rasooli-Sharabiani. 2007. Continuous measurement of horizontal soil mechanical resistance at different soil depths. Proceedings of the International Agricultural Engineering Conference (IAEC - 2007), Bangkok, Thailand.
 1. Rasooli-Sharabiani, V., Y. Abbaspour-Gilandeh. 2007. Effects of tillage equipment Combination on soil physical properties and potato yield. Proceedings of the International Agricultural Engineering Conference (IAEC - 2007), Bangkok, Thailand.
 1. Rasooli-Sharabiani, V., Y. Abbaspour-Gilandeh. 2007. Investigation of the effects of tillage equipment combination on soil crumbling. Proceedings of the International Agricultural Engineering Conference (IAEC - 2007), Bangkok, Thailand.
 1. Rasooli-Sharabiani, V., Y. Abbaspour-Gilandeh. 2007. Investigation of soil fragmentation of four tillage equipments in loamy clay soil. Proceedings of the 10th Iranian soil Congress, Karaj, Iran.
 1. Abbaspour-Gilandeh, Y., A. Khalilian, R. Alimardani, A.R. Keyhani, S.H. Sadati. 2005. Energy savings with variable-depth tillage. Proceedings of the 2005 Southern Conservation Tillage Systems Conference, Florence, South Carolina, USA.
:: ::